ORØGAARD VANDVÆRK

 

 

T A K S T B L A D

 

(alle anførte priser er inkl. moms)

 

 

2012

 

 

BIDRAG

 

 

 

MEDLEMSSKAB AF VANDVÆRKET.          

 

Et familiehus / sommerhus med medlemskab af vandværket i grundejerforeningsområdet dækker bidrag til:                       

 

Hovedanlæg                             kr. 8.195

Forsyningslinje               kr. 2.730

stikledningsbidrag          kr. 1.645                                            i alt kr. 12.570

 

 

 

 

UDEN MEDLEMSSKAB AF VANDVÆRKET.

 

 

Anlægsudgifter ved etablering af forsyningsledning, stikledning, stophane, målerbrønd og vandmåler.

 

Ved nyanlæg betales bidrag til Hovedanlæg som ovenfor anført - herudover betales faktiske udgifter til forsyningsledning og stikledning, afsluttet med stophane, målerbrønd og vandmåler.

Bidraget er de faktiske udgifter, oplyst ved underhåndsbud fra 2 entreprenører eller ved egentlig licitation. Herudover tillægges beløb fra rådgiverhonorar, advokathonorar, tinglysningsudgifter samt værkets udgifter ved bidrag til projektering og tilsyn.

 

Stikledninger lægges 1 m ind på hver parcel, eller 1 m fra forsyningsledningen på dyrket eller ikke dyrket areal, skel eller vej. Der afsluttes med anlæg af stophane, målerbrønd og vandmåler.

Gravearbejdet vil det være muligt for den enkelte ejer selv at udføre på egen grund under respekt for entreprenørens eventuelle forbehold og vandværkets tilsyn. Man vil herved selv have det totale ansvar for drænledninger, blød bund herunder lovgivning m.m.

Forsyningsledningsbidrag beregnes på grundlag af miljøministeriets bekendtgørelse herom og kommunens godkendelse af hvert enkelt ledningsafsnit.

 

Udgiften til Hovedanlægsbidrag, forsyningsledning, stikledning med stophane, målebrønd og vandmåler samt medlemsafgiften skal erlægges inden arbejdet påbegyndes.


 

ORØGAARD VANDVÆRK

 

 

 

 

LØBENDE VANDAFGIFTER (driftsbidrag) pr. år:

(opkræves halvårligt 1.5 & 1.11)

 

 

 

2012

 

 

                                                                                                   inkl. moms

 

 

Fast afgift                                                                                kr.      1.250,00

 

Afgift og miljøafgifter grundejere under Orøgaard grf.              kr.          16,95

 

Landbrug og "ESMOSEGÅRD” efter måler pr. m3 uden                

medlemskab af vandværket (inkl. kr. 6,25 miljøafgift)              kr.          16,95

 

Værket kan opkræve á conto bidrag.

 

Pr m3 leveret vand til Enghavens vandværk efter måler

uden medlemskab af vandværk (ex. kr. 6,25 i miljøafgift)                  kr.          18,52

Beløbet reguleres efter faktisk forbrug.

 

 

 

Aftagere af vand fra vandværket skal følge det til enhver tid gældende regulativ for levering af vand fra vandværket.

 

 

 

 

Særgebyrer.

 

Vandmåler udskiftes efter ca. 8 års funktionstid til dagspris inkl. montage.

 

Restancegebyr                                                                          kr.         125,00

 

Lukkegebyr                                                                               kr.         200,00

 

Genåbningsgebyr + påløbende omkostninger                                     kr.         200,00

 

Vandspild samt ulovlig vanding                                                 kr.         310,00