Orøgaard Vandværk Driftsregnskab 2010
INDTÆGTER. UDGIFTER.
Vandafgift: medlemmer kr. 91.769,11 Forsyningsnet:
Vandafgift: Enghaven kr. 18.890,48 Vedligeh. Forsyningsnet i alt kr. 17.161,76
Vandafgift: andre kr. 14.103,27 Stophaner / målere kr. 2.052,00
Miljøafgifter kr. 12.065,00 Afskrivning forsyningsnet kr. 16.150,00
Renter kr. 5.123,57 Møder, porto, tryksager,repræ kr. 8.534,60
Gebyr for sent betalt kr. 1.500,00 Kgt. fællesvandværker kr. 1.635,00
Aflæsning af målere kr. 3.585,04 EDB kr. 488,00
(Holbæk kommune) Bestyrelseshonorar kr. 7.100,00
Miljøafgifter kr. 12.065,00
Henlagt til vedligeholdelse kr. 10.007,65
Hovedanlæg:
El Nesa kr. 4.128,68
Ejd. skat kr. 2.418,96
Forsikringer kr. 4.667,00
Vandindvindingsafgift kr. 2.790,00
Vandanalyser kr. 11.088,00
Vedligehold & pasning kr. 28.933,82
      Afskrivning Hovedanlæg 09/10 kr. 17.816,00
ialt kr. 147.036,47 ialt kr. 147.036,47
Status pr. 31.12.2010
AKTIVER.
Kasse  kr. 0,00
Bankbeholdning kr. 426.187,49
Mellemregning grundejerf. kr. -10.438,52
Ejendomsværdi: kr. 25.100,00
Værdi hovedanlægget  1.1 2010 171.217,30
Filterfront skiftet 28.969,00
Afskrivning                2009/2010 -17.816,00 kr. 182.370,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2010 304.072,00
Afskrivning -16.150,00 kr. 287.922,00
Tilgodehavende drift i alt   kr. 23.558,31
ialt kr. 934.699,58
PASSIVER.
Skyldig moms kr. 9.580,36
Mellemregning Fællesvandv.foren.Orø Kr. 9.156,85
Diverse kreditorer Kr. 0,00
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2010 253.973,27
Overf. fra drift 2010 10.007,65 kr. 263.980,92
Hensat til EDB kr. 5.430,00
Hensat til advokat kr. 8.500,00
Egenkapital saldo 1.1.2010   kr. 638.051,45
ialt kr. 934.699,58
Orø, den  25.04.2011
     
Henning Peterslund
kasserer
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt
samt udestående fordringer kontrolleret.
Orø, den  25.04.2011
         
Kjeld Olesen Hugo Nørby
revisor    revisor