Orøgaard Vandværk Driftsregnskab 2009
INDTÆGTER. UDGIFTER.
Vandafgift: medlemmer kr. 90.456,60 Forsyningsnet:
Vandafgift: andre kr. 11.174,44 Vedligeh. Forsyningsnet kr. 4.985,20
Vandafgift: Enghaven kr. 38.701,93 Afskrivning forsyningsnet kr. 16.150,00
Miljøafgifter kr. 10.815,00 Forsikringer/ ejendomsskatter kr. 1.175,00
Renter kr. 8.367,98 Møder, porto, tryksager,repræ kr. 4.752,68
Aflæsning af målere kr. 2.731,20 Kgt. fællesvandværker kr. 1.470,00
(Holbæk kommune) Bestyrelseshonorar kr. 6.897,00
EDB kr. 3.653,40
Miljøafgifter kr. 10.815,00
Henlagt til vedligeholdelse kr. 55.870,88
Hovedanlæg:
El Nesa kr. 3.643,46
Ejd. Skat kr. 1.702,99
Forsikringer kr. 3.400,00
Vandindvindingsafgift kr. 2.745,00
Vandanalyser kr. 18.523,00
Vedligeholdelse kr. 10.093,54
      Afskrivning Hovedanlæg 07/08 kr. 16.370,00
ialt kr. 162.247,15 ialt kr. 162.247,15
Status pr. 31.12.2009
AKTIVER.
Kasse/Bankbeholdning kr. 408.525,63
Mellemregning grundejerf. kr. 1.498,78
Ejendomsværdi: 25.100,00 kr. 25.100,00
Værdi hovedanlægget  1.1 2009 187.587,30
Afskrivning                2008/2009 -16.370,00 kr. 171.217,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2009 320.222,00
Afskrivning -16.150,00 kr. 304.072,00
Tilgodehavende Enghave/div. gårde   kr. 30.584,46
ialt kr. 940.998,17
PASSIVER.
Skyldig moms kr. 21.755,17
Mellemregning Fællesvandv.foren.Orø Kr. 5.386,85
Diverse kreditorer Kr. 16.401,58
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2009 194.789,10
Overf. fra drift 2009 55.870,88 kr. 250.659,98
Hensat til EDB kr. 5.429,85
Hensat til jubilæumsfest kr. 3.313,29
Egenkapital saldo 1.1.2009 638.051,45 kr. 638.051,45
ialt kr. 940.998,17
Orø, den  3.04.2010
     
Henning Peterslund
kasserer
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt
samt udestående fordringer kontrolleret.
Orø, den  3.04.2010
         
 Vagn Krog Hugo Nørby
revisor    revisor