Orøgaard vandværk            Regnskab 2008
Indtægter Udgifter:
Vandafgifter: medlemmer Kr. 83.745,66 Forsyningsnet:
Vandafgifter andre Kr. 10.469,05 Vedligeh. Forsyningsnet Kr. 4.464,50
Vandafgifter, Enghave Kr. 49.791,21 Afskrivning forsyningsnet Kr. 16.150,00
Miljøafgifter Kr. 9.484,80 Forsikringer/ ejendomsskatter Kr. 2.504,70
Renter Kr. 9.843,88 Møder, porto, tryksager,repræ Kr. 12.339,16
Aflæsning af målere Kr. 2.493,29 Kgt. fællesvandværker Kr. 1.470,00
(Holbæk kommune) Bestyrelseshonorar Kr. 6.384,00
EDB Kr. 1.184,24
Miljøafgifter Kr. 9.484,80
Henlagt til vedligeholdelse Kr.  12.721,27
Henlagt til jubilæumsfest Kr.  20.000,00
Hovedanlæg:
El Nesa Kr. 2.755,36
Ejd. Skat Kr. 440,03
Forsikringer Kr. 3.486,44
Vandindvindingsafgift Kr. 2.295,20
Vandanalyser Kr. 10.819,20
Vedligeholdelse Kr. 33.694,99
Afskrivning Hovedanlæg 07/08 Kr. 25.634,00
ialt Kr. 165.827,89 ialt Kr. 165.827,89
Status pr. 31. 12 2008
Aktiver:
Kasse/Bankbeholdning Kr. 322.301,21
Mellemregning grundejerf. Kr. 1.742,57
Ejendomsværdi: 33.500,00
nedskrevet 1.10.2008 -8.400,00 Kr. 25.100,00
Værdi af hovedanlægget 1.1 2008 186.826,00
Forbrug stigerør 26.395,30
Afskrivning 2007/2008 -25.634,00 Kr. 187.587,30
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2008 336.372,00
Afskrivning -16.150,00 Kr. 320.222,00
Tilgodehavende Enghave/div. gårde Kr. 23.639,70
ialt Kr. 880.592,78
Passiver:
Skyldig moms Kr. 6.030,45
Mellemregning Fællesvandv.foren.Orø Kr. 1.486,85
Diverse kreditorer Kr. 14.805,88
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2008 221.067,83
Overf. fra drift 2008 12.721,27
Forbrug 2008 Målerure -39.000,00 Kr. 194.789,10
Hensat til EDB Kr. 5.429,05
Hensat til jubilæumsfest Kr. 20.000,00
Egenkapital saldo 1.1.2008 646.451,45
nedskrevet ejendomsværdi -8.400,00 Kr. 638.051,45
ialt Kr. 880.592,78
Orø, den  /  2009 Britta Aagaard
Kasserer.
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt
samt udestående fordringer kontrolleret.
Orø,den /     2009
                           Vagn Krog Hugo Nørby
                                             Revisor Revisor