Orøgaard vandværk
Regnskab 2007
Indtægter Udgifter:
Vandafgifter: medlemmer Kr. 81.419,69 Forsyningsnet:
Vandafgifter andre Kr. 6.102,00 Vedligeh. Forsyningsnet Kr. 9.334,44
Vandafgifter, Enghave Kr. 30.871,20 Afskrivning forsyningsnet Kr. 6.865,00
Miljøafgifter Kr. 9.995,00 Forsikringer Kr. 1.325,00
Renter Kr. 5.983,36 Møder, porto, tryksager,rep Kr. 10.170,37
Kgt. fællesvandværker Kr. 1.470,00
Telefon form./kasserer Kr. 320,00
Bestyrelseshonorar Kr. 7.064,00
EDB Kr. 2.062,60
Miljøafgifter Kr. 9.995,00
Henlagt til vedligeholdelse Kr.  21.355,79
Hovedanlæg:
El Nesa Kr. 2.389,66
Ejd. Skat Kr. 847,95
Forsikringer Kr. 3.343,35
Vandindvindingsafgift Kr. 2.744,80
Vandanalyser Kr. 16.814,00
Vedligeholdelse Kr. 32.043,29
Afskrivning Hovedanlæg Kr. 6.226,00
ialt Kr. 134.371,25 ialt Kr. 134.371,25
Status pr. 31. 12 2007
Aktiver:
Kasse/Bankbeholdning Kr. 317.792,70
Ejendomsværdi: Kr. 33.500,00
Værdi af hovedanlægget 1.1 2007 193.052,00
Afskrivning -6.226,00 Kr. 186.826,00
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2007 343.237,00
Afskrivning -6.865,00 Kr. 336.372,00
Tilgodehavende Enghave/div. gårde/grundejerforen. Kr. 22.372,36
ialt Kr. 896.863,06
Passiver:
Skyldig moms Kr. 9.417,00
Mellemregning Fællesvandv.foren.Orø Kr. 1.486,85
Diverse kreditorer Kr. 13.010,88
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2007 218.412,04
Overf. fra drift 2007 21.355,79
Forbrug 2007 -18.700,00 Kr. 221.067,83
Hensat til EDB Kr. 5.429,05
Egenkapital saldo 1.1.2007 Kr. 646.451,45
ialt Kr. 896.863,06
Orø, den           /      2007
Britta Aagaard
Kasserer.
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt
samt udestående fordringer kontrolleret.
Orø,den /     2007
                 Hanne Skov Hugo Nørby
                          Revisor Revisor