Orøgaard vandværk
Regnskab 2006
Indtægter Udgifter:
Vandafgifter: medlemmer Kr. 89.375,95 Forsyningsnet:
Vandafgifter andre Kr. 7.302,08 Vedligeh. Forsyningsnet Kr. 6.089,40
Vandafgifter, Enghave Kr. 19.973,76 Afskrivning forsyningsnet Kr. 7.005,00
Renter Kr. 3.821,03 Stophaner Kr. 1.180,76
Vandanal/Forsikring/El Kr. 603,12
Møder, porto, tryksager,rep Kr. 7.910,20
Kgt. fællesvandværker Kr. 1.270,00
Telefon form./kasserer Kr. 3.450,00
Bestyrelseshonorar Kr. 5.204,00
Advokathonorar Kr. 1.500,00
EDB Kr. 828,80
Miljøafgifter Kr. 7.925,00
Henlagt til vedligeholdelse Kr.  31.504,06
Hovedanlæg:
El Nesa Kr. 2.100,94
Ejd. Skat Kr. 1.552,38
Forsikringer Kr. 3.278,00
Vandindvindingsafgift Kr. 3.352,00
Vandanalyser Kr. 9.175,00
Vedligeholdelse Kr. 20.009,16
Afskrivning Hovedanlæg Kr. 6.535,00
ialt Kr. 120.472,82   ialt Kr. 120.472,82
Status pr. 31. 12 2006
Aktiver:
Kasse/Bankbeholdning Kr. 316.650,65
Ejendomsværdi: Kr. 33.500,00
Værdi af hovedanlægget 1.1 2006 199.587,00
Afskrivning -6.535,00 Kr. 193.052,00
Værdi forsyningsanlæg 1.1 2006 350.242,00
Afskrivning -7.005,00 Kr. 343.237,00
Tilgodehavende Enghave/div. gårde/grundejerforen. Kr. 22.199,61
ialt Kr. 908.639,26
Passiver:
Skyldig moms Kr. 15.120,92
Mellemregning Fællesvandv.foren.Orø Kr. 7.268,80
Diverse kreditorer Kr. 15.957,00
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2006 186.907,98
Overf. fra drift 2006 31.504,06 Kr. 218.412,04
Hensat til EDB Kr. 5.429,05
Egenkapital saldo 1.1.2006 313.122,45
Reg. Vandværkets værdi 333.329,00 Kr. 646.451,45
ialt Kr. 908.639,26
Orø, den           /      2007
Britta Aagaard
Kasserer.
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt
samt udestående fordringer kontrolleret.
Orø,den /     2007
                 Hanne Skov Hugo Nørby
                          Revisor Revisor