Orøgaard vandværk Regnskab 2005
Indtægter: Udgifter:
Vandafgifter: medlemmer Kr. 90.755,84 Tilsyn, reng. vedligeh. Kr. 16.252,10
Vandafgifter andre Kr. 7.040,90 Stophaner Kr. 980,96
Vandafgifter, Enghave Kr. 6.764,30 Vandanalyser. Kr. 11.066,04
Renter Kr. 3.380,87 Miljøafgift Vest. sj. amt Kr. 2.882,40
El Kr. 4.188,11
Ejd. skatter/forsikringer Kr. 5.987,73
Møder, porto, tryksager Kr. 9.383,79
Kgt. fællesvandværker Kr. 1.925,00
Telefon form./kasserer Kr. 3.270,00
Bestyrelseshonorar Kr. 5.168,00
Advokathonorar Kr. 1.500,00
EDB Kr. 3.506,80
Miljøafgifter Kr. 11.140,00
Henlagt til vedligeholdelse 30.690,98
ialt Kr. 107.941,91   ialt Kr. 107.941,91
Status pr. 31. 12 2005
Aktiver:
Kasse/Bankbeholdning Kr. 265.309,13
Ejendomsværdi:
Vurderingsum vandværk iflg. Holbæk kommune 1.1. 2005 Kr. 250.000,00
( Anlægsudgifter Kr. 164.904,03)
Tilgodehavende Enghave/div. gårde Kr. 13.944,65
ialt Kr. 529.253,78
Passiver:
Skyldig moms Kr. 8.721,90
Skyldig iflg. drift Kr. 15.072,40
Henlagt til vedligeholdelse saldo 1.1. 2005 156.217,00
Overf. fra drift 2005 30.690,98 Kr. 186.907,98
Hensat til EDB Kr. 5.429,05
Egenkapital saldo 1.1.2006 Kr. 313.122,45
ialt Kr. 529.253,78
Orø, den           /      2006
Britta Aagaard
Kasserer.
Regnskabet er revideret, kasse og bankbeholdningerne konstateret og afstemt
samt udestående fordringer kontrolleret.
Orø,den /     2006
Hanne Skov Hugo Nørby
Revisorsuppleant Revisor