Bemærkninger

Vandværkets regnskab 2013

 

Der er indgået en aftale 2005/2006 mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af Fællesvandværker, som begge vandværker er medlem af. Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper: 1), forsyningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene og 2) Hovedanlægget som er de udgifter, vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

Der er brugt 45.650 på reserve/skyllepumpe således at vi ikke risikerer at mangle vand ved nedbrud. Der er indkøbt 100 nye målere, hvoraf de 30 er skiftet i efteråret. De resterende grunde får udskiftet i løbet af 2014. Udgifter i alt på 36.150 (målerne skal skiftes hvert 7. år uanset brug).

Af hensyn til vores forsikringer skal EL-tavle fremover termofotograferes hvert andet år (første gang 2013), en udgift på ca. 4.400

 

 

Indtægter. Alle afgifter fra vore aftagere er nu indgået på nær 1 restant. Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, men dette kan først ske efter regnskabets godkendelse, så beløbet vil blive reguleret, når godkendelsen er sket på generalforsamlingen.

 

Udgifter – Forsyningsnettet.

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:          mindre forbrug på 2.257,-

 

Afskrivning af forsyningsnettet:  kr.  17.750 er sket efter Foreningen af Fællesvandværkers beregninger på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

 

Honorar:  Formand og kasserer i alt 20.000. Honorar for vandværkstilsynet er ført under hovedanlægget.

 

Møder, porto m.v.   et mindre forbrug i forhold til budgettet på kr. 560

 

Edb/vedligeholdelse:  anvendt til hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk samt regnskabsprogrammet SummaSummarum. Desuden brugt kr. 4.398 på PC til kasserer samt antivirus kr.  999,- for 3 år. I alt brugt Kr. 1.409 mere end budget.

 

Miljøafgift:    Udgør kr. 13.443 som er afregningen for oppumpet mængde vand til skat i 2013, hvilket er kr. 1.443 mere end forventet. Tidligere er der opkrævet vandindvindingsafgift særskilt men er nu afløst af miljøafgift samt drikkevandsbeskyttelse på i alt 6,13 kr./ m3 + moms. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette med skat.

 

Henlagt til vedligeholdelse: Der er brugt 51.507 af henlæggelserne fra tidligere år.

 

Udgift – Hovedanlægget.

Vandanalyser: forbrug på kr. 11.337 kr. 8.663 mindre end budgetteret.

 

Vandindvindingsafgift:  udgår af regnskabet. Er erstattet af afgift på ledningsført vand samt drikkevandsbeskyttelse.

 

El: Forbruget er kr. 10.277 som er et merforbrug på kr. 5.277 (lang og kold vinter).

 

Vedligeholdelse: merforbrug på kr. 34.788 i forhold til budgettet. Her er reservepumpe bogført

 

Afskrivning:  kr. 24.848 fast årligt efter afskrivningsmetoden er ændret fra saldo metoden til lineærmetoden (samme beløb som ved startværdien i 2005) efter aftale med Enghaven vandværk og Foreningen af fællesvandværker.

 

 

Status:

Vurderingssummen:    Er afsat efter kommunens opgørelse

 

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget:     Er beløb der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger.

 

Tilgodehavende:     Beløbet kr. 52.042 er indgået i starten af 2014. Beløbet vedr. tilgodehavende fra Enghaven Vandværk, gårdene og Clay Green skyldes, at de får regning for 2.halvår 2013 i start af januar 2014 efter måleraflæsning.

 

Diverse kreditorer:      er regninger, der først er betalt i 2014. Herudover er der hensat kr. 8.500 til advokat. Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.430 bl.a. til evt. køb af nyt opkrævningssystem (først i løbet af et par år). Moms for 2. halvår 2013 afregnes først i 2014

 

Henlagt til vedligeholdelse:         der er afsat kr. 269.226 til fremtidig vedligeholdelse / renovering af vandværket og nødforbindelse vandværkerne imellem. Denne nødforbindelse skal vi også medfinansiere, hvis man ellers bliver enige om etableringen. Desuden bliver alle målerne udskiftet i 2013 & 2014, hvor der kun mangler udgifter til arbejdsløn i 2014.

 

 

Budget for 2015 – forslag:

Afgift opkræves a conto med fast afgift på kr. 1.450 pr. grundejer. Hertil betales kr. 11,63 pr. m3 inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.400 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 8,16 i alt kr. 19,79, jfr. takstbladet. Stigningen udgør 2,4 %, fastafgiften dog med 3,6 %. Afregningen á conto for 2015 foregår efter aflæsning sidst i 2014 med regulering ved opkrævning 1.5.2015

Efter aftale med Enghaven VV modtager de al deres vand fra os. Vandafgift er beregnet af Fællesvandværksforeningen, de skal iflg. reglerne kun betale til hovedanlægget, (altså selve vandværket) plus administrationstillæg på 10 %. For 2014 udgør dette beløb kr. 21,87 á conto pr. m3. Der er, jfr. aftale med Fællesvandværksforeningen, ændret afskrivningsmetode fra 2007 og frem, til såkaldt lineær afskrivning, altså samme beløb pr. år. Vi skal således selv betale for ledningsnettet og øvrige udgifter.

Budgettet 2015 er udregnet over samme model.

Bemærk, at der i budget er indregnet honorar til formænd på 4.000, til kasserer på 12.000 og honorar til vandpasser på 4.000. For vandpassers vedkommende er beløbet indregnet i tilsyn i hovedanlægget.

 

Henning Peterslund /kasserer