04.05.2013

Bemærkninger

Vandværkets regnskab 2012

 

Der er indgået en aftale 2005/2006 mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af Fællesvandværker, som begge vandværker er medlem af. Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper: 1), forsyningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene og 2) Hovedanlægget som er de udgifter, vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

Der er brugt 50.800 på nyt udpumpningsanlæg og der overført 44.446 til henlæggelser til vedligeholdelse under passiverne. Henlæggelserne skal bl.a. anvendes til evt. nødforbindelse mellem vandværkerne på Orø (tidligst i 2014) samt til en løbende renovering af vandværket. Desuden skal alle vandmålerne til de enkelte parceller udskiftes indenfor få år.

 

 

Indtægter. Alle afgifter fra vore aftagere er nu indgået på nær 1 restant. Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, men dette kan først ske efter regnskabets godkendelse, så beløbet vil blive reguleret, når godkendelsen er sket på generalforsamlingen.

 

Udgifter – Forsyningsnettet.

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:          merforbrug på 7.329,-

 

Afskrivning af forsyningsnettet:  kr.  16.150 er sket efter Foreningen af Fællesvandværkers beregninger på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

 

Honorar:  Formand og kasserer i alt 15.800 hvilket er 100 mere end budgetteret. Honorar for vandværkstilsynet er ført under hovedanlægget.

 

Møder, porto m.v.   et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 2.782

 

Edb/vedligeholdelse:    kr. 1.459 anvendt til hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk  samt regnskabsprogrammet SummaSummarum. Kr. 3.440 mindre end forventet.

 

Miljøafgift:    Udgør kr. 12.785 som er afregningen for oppumpet mængde vand til skat i 2012, hvilket er kr. 785 mere end forventet. Tidligere er der opkrævet vandindvindingsafgift særskilt men er nu afløst af miljøafgift samt drikkevandsbeskyttelse på i alt 5,90 kr./ m3 + moms. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette med skat.

 

Hensættelse: er sket med kr. 44.446 til vedligeholdelse / nødforbindelse mellem vandværker.

 

Udgift – Hovedanlægget.

Vandanalyser: forbrug på kr. 5.594, kr. 14.406 mindre end budgetteret.

 

Vandindvindingsafgift:  udgår af regnskabet. Er erstattet af afgift på ledningsført vand samt drikkevandsbeskyttelse.

 

El: Forbruget er kr. 5.188 som er et merforbrug på kr. 188.

 

Vedligeholdelse: Her er et mindre forbrug på kr. 7.242 i forhold til budgettet.

 

Afskrivning:  kr. 21.828 fast årligt efter afskrivningsmetoden er ændret fra saldo metoden til lineærmetoden (samme beløb som ved startværdien i 2005) efter aftale med Enghaven vandværk og Foreningen af fællesvandværker.

 

 

Status:

Vurderingssummen:    Er afsat efter kommunens opgørelse

 

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget:     Er beløb der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger.

 

Tilgodehavende:     Beløbet kr. 42.641 er indgået i starten af 2013. Beløbet vedr. tilgodehavende fra Enghaven Vandværk, gårdene og Clay Green skyldes, at de får regning for 2.halvår 2012 i start af januar 2013 efter måleraflæsning.

 

Diverse kreditorer:      er regninger, der først er betalt i 2013. Herudover er der hensat kr. 8.500 til advokat. Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.430 bl.a. til evt. køb af nyt opkrævningssystem (først i løbet af et par år). Moms for 2. halvår 2012 afregnes først i 2013

 

Henlagt til vedligeholdelse:         der er afsat kr. 320.734 til fremtidig vedligeholdelse / renovering af vandværket og nødforbindelse vandværkerne imellem. Denne nødforbindelse skal vi også medfinansiere, hvis man ellers bliver enige om etableringen. Desuden skal alle målere udskiftes indenfor de  nærmeste år.

 

 

Budget for 2014 – forslag:

Afgift opkræves a conto med fast afgift på kr. 1.400 pr. grundejer. Hertil betales kr. 11,35 pr. m3 inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.400 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 7,38 i alt kr. 18,73, jfr. takstbladet. Stigningen udgør 2,7 %, fastafgiften dog med 3,7 %. Afregningen á conto for 2014 foregår efter aflæsning sidst i 2013 med regulering ved opkrævning 1.5.2014

Efter aftale med Enghaven VV modtager de al deres vand fra os. Vandafgift er beregnet af Fællesvandværksforeningen, de skal iflg. reglerne kun betale til hovedanlægget, (altså selve vandværket) plus administrationstillæg på 10 %. For 2013 udgør dette beløb kr. 19,94 á conto pr. m3. Der er, jfr. aftale med Fællesvandværksforeningen, ændret afskrivningsmetode fra 2007 og frem, til såkaldt lineær afskrivning, altså samme beløb pr. år. Vi skal således selv betale for ledningsnettet og øvrige udgifter.

Budgettet 2014 er udregnet over samme model.

Bemærk, at der i budget er indregnet honorar til kasserer på 12.000 og honorar til vandpasser på 4.000. For vandpassers vedkommende er beløbet indregnet i tilsyn i hovedanlægget.

 

Henning Peterslund /kasserer