BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2010

 

 

 

Der er indgået en aftale 2005/2006 mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af Fællesvandværker, som begge vandværker er medlem af. Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper: 1), forsyningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene og 2) Hovedanlægget som er de udgifter, vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 10.007 som er overført til henlæggelser til vedligeholdelse under passiverne. Henlæggelserne skal bl.a. anvendes til evt. nødforbindelse mellem vandværkerne på Orø samt til en løbende renovering af vandværket.

 

 

Indtægt - vandafgifter:

 

Alle afgifter fra vore aftagere er nu indgået. Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, men dette kan først ske efter regnskabets godkendelse, så beløbet vil blive reguleret, når godkendelsen er sket på generalforsamlingen. Enghaven har fået kr. 8.350 tilbage for 2009 hvorfor deres netto vandafgift for 2010 er kr. 27.240

 

 

Udgift - Forsyningsnettet

 

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:

Årlig vandaflæsning                       kr.              461

El-tavle                                                  kr. 12.364

E. Gersby 2 haner udskiftet                   kr.   2.111

Spuling markdræn                              kr.    2.225

I alt           kr.  17.161

Hvilket er kr. 5.203 mere end budgetlagt.

 

Afskrivning af forsyningsnettet:   kr. 16.150 er sket efter Foreningen af fællesvandværkers beregninger på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

 

Honorar: Formand og kasserer i alt kr. 7.100 hvilket er kr. 600 mere end budgetteret. Honorar for Vandværkstilsyn er ført under hovedanlægget.

 

Møder, porto m.v. Forbrug på kr. 8.535, et mindre forbrug i forhold til budgettet på kr. 1.465 

 

Edb/vedligeholdelse:  Forbrug kr.  488 som er anvendt til hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk  . Alt i alt kr. 4.512 mindre end forventet.

 

Miljøafgift: Udgør kr. 12.065 som er afregningen for oppumpet mængde vand til skat i 2010, hvilket er kr. 2.065 mere end forventet. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette med skat.

 

Hensættelse: er sket med kr. 10.008 til vedligeholdelse / nødforbindelse mellem vandværker.

 

 

Udgift – Hovedanlægget.

 

Vandanalyser: forbrug på kr. 11.088, kr. 7.562 mindre end budgetteret.

 

Vandindvindingsafgift: kr. 2.790. Beregnet efter vandindvindingsretten på 9000 m3.  Beløbet opgøres årligt i Holbæk kommune og fordeles efter antallet af m3. Betalingen vedrører finansieringen af kommunale indsatsplaner for vandbeskyttelse.

 

El: Forbruget er kr. 4.129 som er et mindre forbrug på kr. 810.

 

Vedligeholdelse: Her er et mindre forbrug på kr. 5.066 i forhold til budgettet.

 

Afskrivning:  kr. 17.816 fast årligt efter afskrivningsmetoden er ændret fra saldo metoden til lineærmetoden (samme beløb som ved startværdien i 2005) efter aftale med Enghaven vandværk og Foreningen af fællesvandværker.

 

 

Status:

 

Vurderingssummen:    Er afsat efter kommunens opgørelse pr. 1.10. 2008

 

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget:    Er beløb der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger.

 

Tilgodehavende:  Beløbet kr. 23.558 er indgået i starten af 2011. Beløbet vedr. tilgodehavende fra Enghaven Vandværk, gårdene og Clay Green skyldes, at de får regning på 2.halvår i start af januar 2011 efter måleraflæsning.

 

Skyldige (diverse kreditorer):   Vedr. moms kr. 9.580 der skyldtes ved årsskiftet. Herudover er der hensat kr. 8.500 til advokat. Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.430 bl.a. til evt. køb af nyt opkrævningssystem (først i løbet af et par år).

 

Hensat til vedligeholdelse:

Saldo 1.1. 2010              kr.  250.659,98

Afsat fest til vedl.hold     kr.      3.313,29

Henlagt iflg. drift            kr     10.007,65

I alt      kr.      263.980,92

 

Der er således afsat kr. 263.980,92 til fremtidig vedligeholdelse / renovering af vandværket og nødforbindelse vandværkerne imellem. Denne nødforbindelse skal vi også medfinansiere, hvis man ellers bliver enige om etableringen.

 

 

Budget for 2012 – forslag:

Afgift opkræves a conto med fast afgift på kr. 1.250 pr. grundejer. Hertil betales kr. 10,70 pr. m3 inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.600 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25 i alt kr. 16,95, jfr. takstbladet. Stigningen udgør ca. 3 %, fastafgiften dog med 8 %. Afregningen á conto for 2012 foregår efter aflæsning sidst i 2011 med regulering ved opkrævning 1.5.2012

Efter aftale med Enghaven VV modtager de al deres vand fra os. Vandafgift er beregnet af Fællesvandværksforeningen, de skal iflg. reglerne kun betale til hovedanlægget, (altså selve vandværket) plus administrationstillæg på 10 %. For 2012 udgør dette beløb kr. 18,52 á conto pr. m3. Der er, jfr. aftale med Fællesvandværksforeningen, ændret afskrivningsmetode fra 2007 og frem, til såkaldt lineær afskrivning, altså samme beløb pr. år. Vi skal således selv betale for ledningsnettet og øvrige udgifter.

Budgettet 2012 er udregnet over samme model.

Bemærk, at der i budget er indregnet honorar til kasserer på 12.000 og honorar til vandpasser på 15.000 (+ telefon)  . For vandpassers vedkommende er beløbet indregnet i tilsyn i hovedanlægget.

 

Henning Peterslund - kasserer