BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2009

Der er indgået en aftale 2005/2006 mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af Fællesvandværker, som begge vandværker er medlem af. Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper: 1), forsyningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene og 2) Hovedanlægget som er de udgifter, vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 55.870 som er overført til henlæggelser til vedligeholdelse under passiverne. Henlæggelserne skal bl.a. anvendes til ringforbindelse / nødforbindelse mellem vandværkerne på Orø.

 

Indtægt - vandafgifter: Alle afgifter fra vore aftagere er nu indgået. Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, men dette kan først ske efter regnskabets godkendelse, så beløbet vil blive reguleret, når godkendelsen er sket på generalforsamlingen. Grundet få udgifter på hovedværket og et mindre forbrug i Enghaven og et større hos os skal Enghaven have ca. 8.350,- tilbage.

 

Udgift - Forsyningsnettet

 

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:

Materialer                     kr.    1.985

græsarealer   07 & 08     kr.    3.000

                           I alt kr. 4.985

Hvilket er kr. 5.015 mindre end budgetlagt.

 

Afskrivning af forsyningsnettet:   kr. 16.150 er sket efter Foreningen af fællesvandværkers beregninger, på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

 

Forsikringer og skat:    et forbrug på kr. 1.175

 

Honorar:   Formand og kasserer i alt kr. 6.897 hvilket er kr. 4.103 mindre end budgetteret. Dette skyldes, at honorar for Vandværkstilsyn er ført under hovedanlægget.

 

Møder, porto m.v. Forbrug på kr. 4.752, et mindre forbrug i forhold til budgettet på kr. 5.248  

 

Edb/vedligeholdelse:   Forbrug kr.  3.653 som er anvendt til hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk  med kr. 484, hjemmesidekursus kr. 1.356, regnskabssystem 1.675, ny netbank aftale 750. Alt i alt kr. 153 mere end forventet.

 

Miljøafgift:   Udgør kr. 10.815 som er afregningen for oppumpet mængde vand til skat i 2009, hvilket er kr. 815 mere end forventet. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette med skat.

 

Hensættelse er sket med kr. 55.870 til vedligeholdelse / ringforbindelse mellem vandværker.

 

 

Udgift - Hovedanlægget

 

Vandanalyser: forbrug på kr. 18.523, kr. 523 over budgetteret.

 

Vandindvindingsafgift: kr. 2.745. Beregnet efter vandindvindingsretten på 9000 m3 a kr. 0,305.  Beløbet opgøres årligt i Holbæk kommune og fordeles efter antallet af m3 (9000). Betalingen vedrører finansieringen af kommunale indsatsplaner for vandbeskyttelse.

 

El: Forbruget er kr. 3.643 som er et merforbrug på kr. 643.

 

Vedligeholdelse: Her er et mindre forbrug på kr. 19.906 i forhold til budgettet.

 

Afskrivning : kr. 16.370 fastårligt efter afskrivningsmetoden er ændret fra saldo metoden til lineærmetoden (samme beløb som ved startværdien i 2005) efter aftale med Enghaven vandværk og Foreningen af fællesvandværker

 

 

 

 

 

 

 

Status:

 

Vurderingssummen: Er afsat efter kommunens opgørelse pr. 1.10. 2008

 

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget:    Er beløb der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger.

 

Tilgodehavende:   Beløbet kr. 30.585 er indgået i starten af 2010. Beløbet vedr. tilgodehavende fra Enghaven Vandværk, gårdene og Clay Green skyldes, at de får regning på 2.halvår i start af januar 2010 efter måleraflæsning.

 

Skyldige (diverse kreditorer): Vedr. miljøafgift kr. 5.955 der skyldtes ved årsskiftet. Herudover er der hensat kr. 8.500 til advokat, kørsel kr. 281, afgift 1.160 og forudbetalt vandafgift kr. 505 for et medlem. I alt 16.401

Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.430 bl.a. til køb af nyt opkrævningssystem, som først vil ske i løbet af et par år.

 

Hensat til vedligeholdelse :

Saldo 1.1. 2009      kr.  194.789,10

Henlagt iflg. drift kr.    55.870,88

                                                        I alt kr.  250.659,98

             

Der er således afsat kr. 250.659,98 til fremtidig vedligeholdelse af vandværket og ringforbindelse / nødforbindelse vandværkerne imellem. Denne ringforbindelse skal vi også finansiere, når man ellers er blevet enige om etableringen.

 

Budget for 2011 – forslag:

Opkræves a conto med fast afgift på kr. 1.140 pr. grundejer. Hertil betales kr. 10.37 pr. m3 inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.800 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25 i alt kr. 16,62, jfr. takstbladet. Stigningen udgør ca. 3 %.

Afregningen á conto for 2011 foregår efter aflæsning sidst i 2010 med regulering ved opkrævning 01.05.2011

                              

Efter aftale med Enghaven VV modtager de al deres vand fra os. Vandafgift er beregnet af Fællesvandværksforeningen, de skal iflg. reglerne kun betale til hovedanlægget, (altså selve vandværket) plus administrationstillæg på 10 %. For 2011 udgør dette beløb kr. 18,52 á conto pr. m3. Der er, jfr. aftale med Fællesvandværksforeningen, ændret afskrivningsmetode fra 2007 og frem, til såkaldt lineær afskrivning, altså samme beløb pr. år.  

Vi skal således selv betale for ledningsnettet og øvrige udgifter.

Budgettet 2010 er udregnet over samme model.              

 

 

Henning Peterslund

kasserer