BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2008

Der er indgået en aftale 2005/2006 mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk, om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af  Fællesvandværker, som begge vandværker er medlem af. Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper, nemlig for-syningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene. Hovedanlægget er de udgifter vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

Regnskabet udviser et overskud på Kr. 12.722  som er overført til henlæggelser til vedligeholdelse under passiverne. Henlæggelserne skal bl.a anvendes til ringforbindelse mellem vandværkerne på Orø.

 

Indtægter:

Vandafgifter: Alle afgifter fra vore aftagere er nu indgået. Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, men dette kan først ske efter regnskabets godkendelse, så beløbet vil blive reguleret, når godkendelsen er sket på generalforsamlingen. For 2007 er en regulering på  Kr. 13.709,41 skyld i den større indtægt.

 

Forsyningsnettet

Udgifter:

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:

Forbruget udgør som følger:

Årlig aflæsning af vand                                               Kr          493,50

Esben Gersby udskiftet stopventil                              Kr.         698,00

Esben Gersby restmålere monteret                           kr.       1.800,00

                                                                             I alt  Kr.       2.991,50

Hvilket er  kr. 7.008 mindre end budgetlagt.

Stophaner

Her er et forbrug på 1.473,grundet udskiftning af defekt stophane.

Afskrivning af forsyningsnettet  kr. 16,150 er sket efter Foreningen af fællesvandværkers beregninger, på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

Forsikringer og skat  et forbrug på kr. 2.505, hvilket er et merforbrug på 1.105, som skyldes omlægning af renovationen.

Honorar   Formand og kasserer i alt kr. 6.384 hvilket er kr. 116 mindre end budgetteret.

Møder, porto m.v.

Forbrug på Kr 12.339,20, hvilket er et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 4.839 Beløbene fordeler sig således:

                                               Repræsentation                     Kr.  2.037,00

            Porto, renter  - gebyr             Kr.     527,12

                                               Tryksager                               Kr   3.598,30*

                                               Møder  m.v.                           Kr.  6.176,74

                                               Ialt                                          Kr 12.339,16

*    indeholder kr. 2.800 for trykning af vedtægter og regulativer.

 

Edb/vedligeholdelse

Forbrug kr.  1.184. som er anvendt til  hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk

med kr. 559, samt back up medier med kr. 625, hvilket er kr 5.316 mindre end forventet.

Miljøafgift:

Udgør Kr. 9.485  som er afregningen for oppumpet mængde  vand til skat i 2008

Kr. 1.485 mere end forventet. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette  med skat.

Hensættelse er sket med kr. 12.722 til vedligeholdelse  og kr. 20.000 til 60. års jubilæumsfest i 2009.

Øvrige udgifter: Er nogenlunde som forventet,

 

Hovedanlægget

Vandanalyser et mindreforbrug på kr. 1.181. Hvilket skyldes at, der foretages store analyser hvert andet år, dette sker således først i 2009. 

Vandindvindingsafgift: Kr. 2.295. Beregnet efter vandindvindingsretten på 9000 m3 a kr. 0,255 Beløbet opgøres årligt i Holbæk kommune og fordeles efter antallet af m3  (9000), betalingen vedrører  finansieringen af kommunale indsatsplaner for vandbeskyttelse.

El: Forbruget er kr. 745 mindre end forventet, dette skyldes den milde vinter.

Vedligeholdelse: Her er et merforbrug på kr. 16.595, hvilket skyldes montering af termostatstyring af varme blæser, hvilket formentlig vil betyde højere el-udgifter i fremtiden, udskiftning af rustfrit stigerør, montering af sikkerhedsafbryder i brønd   samt  eftersyn af hydrofor.

 

Afskrivning her et merforbrug på kr. 9784 som vedrører regulering af 2007, hvor afskrivningsmeto-den er ændret fra saldo metoden til lineærmetoden (samme beløb som ved startværdien i 2005), efter aftale med Enghaven vandværk og Foreningen af fællesvandværker

 

Øvrige udgifter: Er nogenlunde som forventet

 

Status:

Vurderingssummen :   Er afsat efter kommunens opgørelse pr. 1.10. 2008

 

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget : Er beløb der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger til og med 2008.

 

Tilgodehavende:  Beløbet kr. 23.639,70 er indgået i starten af 2008. Beløbet vedr. tilgodehavende fra medlemmer kr. 2.322,51 Enghaven VV kr. 14.375,58  – Gårdene

kr. 2.522,86 - Clay Green kr. 4.418,75.

 

Skyldige:

Vedr. Miljøafgift kr 5,800 der skyldtes ved årsskiftet. Herudover er der hensat Kr. 8.500  til advokat, samt forudbetalt vandafgift kr. 505,88 for et medlem . I alt  kr. 13.010,88

Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.429,85  bl.a. til køb af nyt opkrævningssystem, som først vil ske i løbet af et par år.

 

Hensat til vedligeholdelse

Saldo 1.1. 2008   Kr.  221.067,83

Henlagt iflg. drift   Kr.   12.721,27

                                               Forbrug  2008      Kr. - 39.000,00

                                                                    I alt  Kr. 194.789,10

                                  

Der er således afsat kr. 194.789,10 til fremtidig vedligeholdelse af vandværket og ringforbindelse vandværkerne imellem. Udskiftningen af målere er startet i 2007, med 30 målere jfr. forbrug med kr.18.700, resten er sket i 2008 med kr. 39.000, således at alle nu har fået nye målere. Herudover skal en ringforbindelse med de andre vandværker også finansieres, når man er blevet enig om finansieringen.

 

Budget for 2010

Opkræves a conto med fast afgift på kr. 1.108 pr. grundejer. Hertil betales kr. 10.08 pr. m3. Inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.800 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25 i alt kr. 16,04, jfr. takstbladet. Stigningen udgør ca. 3%.

Afregningen  a conto for 2010 foregår efter, aflæsning sidst i 2009, med regulering ved opkrævning 1.5 2011

                                                                                             

Efter aftale med Enghaven VV modtager de al deres vand fra os. Vandafgift er beregnet af Fællesvandværksforeningen, de skal iflg. reglerne kun betale til hovedanlægget, (altså selve vandværket )   plus administrationstillæg på 10 %. For 2010 udgør dette beløb kr. 18,52

a conto pr. m3. Der er, jfr. aftale med Fællesvandværksforeningen, ændret afskrivningsmetode fra 2007 og frem, til såkaldt lineær afskrivning, altså samme beløb pr. år.  

Vi skal således selv betale for ledningsnettet og øvrige udgifter.

Budgettet 2009 er udregnet over samme model.                                       

 

Britta Aagaard

Kasserer