BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2007                                                                

Der er indgået en aftale mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk, om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af Fællesvand­vær­ker, som begge vandværker er medlem af. Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper, nemlig forsyningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene. Hovedanlægget er de udgifter vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

 

Regnskabet udviser et overskud på Kr. 21.355.79 som er overført til henlæggelser til vedligeholdelse under passiverne. Henlæggelserne skal anvendes til udskiftning af stophaner, samt ringforbindelse mellem vandværkerne på Orø.

 

Indtægter:

Vandafgifter: Alle afgifter fra vore aftagere er nu indgået. Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, men dette kan først ske efter regnskabets godkendelse, så beløbet vil blive reguleret, når godkendelsen er sket på generalforsamlingen.

 

Forsyningsnettet

Udgifter:

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:

Forbruget udgør som følger:

Konsulenthonorar Fælles vv i Danmark                                     Kr       1.125,00

Græsslåning af vandværksgrund                                                 kr.       1.500,00

Årlig aflæsning af vand                                                      Kr          390,00

Esben Gersby rep stopventil ved bom                             Kr.      3.093,60

Jens Jensen, gravning ved rep. af stopventil ved bom  Kr.                 2.450,00

Bent Møller Lækagesøgning                                             Kr.          680,00

Batterier                                                                                 Kr.            95,84

                                                                                    I alt     Kr.       9.334,44

Hvilket er kr. 666 mindre end budgetlagt.

Afskrivning af forsyningsnettet  kr. 6,865 er sket efter Foreningen af fællesvandværkers beregninger, på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

Stophaner

Budgetlagt med 12.000, her er intet forbrug. Der pågår p.t. udskiftning af stophaner for alle.

Honorar Formand og kasserer i alt 7.384 hvilket er 1.416,00 mindre end forventet.

Møder, porto m.v.

Forbrug på Kr 10.170, hvilket er et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 2.670 Beløbene fordeler sig således:

                                               Repræsentation                  Kr.     691,20

            Porto - gebyr                        Kr.     243,47

                                               Tryksager                              Kr   2.188,54

                                               Møder  m.v.                          Kr.  7.047,16

                                               Ialt                                          Kr 10.170,37

Edb/vedligeholdelse/EDB

Forbrug kr.  2.062,60. som er anvendt til hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk

med 629,60, samt toner med 1.433,00, hvilket er kr 4.437 mindre end forventet.

Miljøafgift:

Udgør Kr. 9.995 som udgør afregningen for oppumpet mængde vand til Told og skat i 2007. Kr. 1.505 mindre end forventet. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette med skat.

Advokat  Der er ikke afsat advokathonorar. Idet der er afsat kr. 8.500 tidligere år.

Øvrige udgifter: Er nogenlunde som forventet,

 

Hovedanlægget

Vandanalyser et merforbrug på kr. 4.814, skyldes en konstateret forurening på nettet. Som hurtig blev fundet ved vandanalyse fra Rovesta

Miljøafgifter Vest. Sj. Amt: Kr. 2.745. Beregnet efter vandindvindingsretten på 9000 m3 a kr. 0,305. Beløbet opgøres årligt i Holbæk kommune og fordeles efter antallet af m3  (9000), betalingen vedrører  finansieringen af kommunale indsatsplaner for vandbeskyttelse.

El: Forbruget er kr. 1.110 mindre end forventet, dette skyldes den milde vinter.

Vedligeholdelse: Her er et merforbrug på kr. 15.043, hvilket skyldes montering af stålnet, udskiftning af rustfri pumpe ved dræn, kloring af vandfor, rensning af dæksel og ventiler.

 

Øvrige udgifter: Er nogenlunde som forventet

 

Status:

Vurderingssummen :   Er afsat efter kommunens opgørelse pr. 1.1. 2007

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget : Er beløb der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger til og med 2007.

Tilgodehavende:  Beløbet kr. 22.372,36 er indgået i starten af 2008. Beløbet vedr. tilgodehavende fra Enghaven VV – Gårdene - Clay Green og Grundejerforeningen

Skyldige:

Vedr. Miljøafgift kr 4005 der skyldtes ved årsskiftet. Herudover er der hensat Kr. 8.500 til advokat, samt forudbetalt vandafgift kr. 505,88 for et medlem . I alt kr. 13.010,88

Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.429,85  bl.a. til køb af nyt opkrævningssystem, som først vil ske i løbet af et par år.

Hensat til vedligeholdelse

Saldo 1.1. 2007   Kr   218.412,04

Henlagt iflg. drift   Kr.    21,355,79

                                               Forbrug  2007       Kr.  -18.700,00

                                                                       I alt   Kr. 221.067,83

                                  

Der er således afsat kr. 221.067,83 til fremtidig vedligeholdelse af vandværket og udskiftning af målere. Udskiftningen er startet i 2007, med 30 målere jfr. forbrug 18.700, resten vil følge 2008. Herudover skal en ringforbindelse med de andre vandværker også finansieres. Dette er et forslag fra Fællevandværksudvalget på Orø jfr. formandens beretning.

 

 

Budget for 2009

Opkræves a conto med fast afgift på kr. 1.075 pr. grundejer, en stigning på kr. 125,00, som andel i den forventede ringforbindelse af øens vandværker. Hertil betales kr. 9,79 pr. m3. Inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.850 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25, i alt kr. 16,04, jfr. takstbladet.

Afregningen  a conto for 2009 foregår efter aflæsning sidst i 2009, med regulering ved opkrævning 1.5 2010

Stigningen udgør ca. 3%.                                                                                              

 

Efter aftalen om Enghaven modtager al deres vand fra os, grundet kvaliteten af deres eget vand, er deres boring blevet lukket. Vandafgift er beregnet af Fællesvandværksforeningen, de skal iflg. reglerne kun betale til hovedanlægget, (altså selve vandværket ) plus administra-tionstillæg på 10 %. For 2009 udgør dette beløb kr. 16,16 a conto pr. m3. 

 

Vi skal således selv betale for ledningsnettet og øvrige udgifter.

Budgettet 2008 er udregnet over samme model.

Britta Aagaard

Kasserer