BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2006

Der er indgået en aftale mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk, om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af  Fællesvandværker, som begge vandværker er medlem af.Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper, nemlig forsyningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene. Hovedanlægget er de udgifter vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

 

Regnskabet udviser et overskud på Kr. 31.504  som er overført til henlæggelser til vedligeholdelse under passiverne. Henlæggelserne skal anvendes til udskiftning af stophaner , samt ringforbindelse mellem vandværkerne på Orø.

 

Indtægter:

Vandafgifter: Alle afgifter fra medlemmer er nu indgået. Vandafgifter andre,  vedr. leverance til gårdene, Orø Minigolf center, samt Enghaven, er ligeledes indgået.

Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, de skal således betale kr 7.338,11 yderligere men dette kan ført ske efter regnskabets godkendelse, så de vil blive opkrævet beløbet, når godkendelsen er sket.

 

Forsyningsnettet

Udgifter:

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:

Forbruget udgør som følger:

Esben Gersby udskiftning af målerbrønd                     Kr       4.200,00

Græsslåning af vandværksgrund                                               kr.       1.500,00

Årlig aflæsning af vand                                                    Kr          389,40  kr. 6.089,40

Hvilket er  kr. 2.910 mindre end budgetlagt.

Afskrivning af forsyningsnettet  kr. 7005 er sket efter Foreningen af fællesvandværkers beregninger, på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

Rep. af stophaner

Her har der været en mindre reparationer på kr.1.181 i år. Hvilket har givet en besparelse på kr. 10.819 i forhold til budgettet.

Møder, porto m.v.

Forbrug på Kr 7910, hvilket er et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 1410 Beløbene fordeler sig således:

                                               Repræsentation                  Kr.    574,75

            Porto - gebyr                        Kr.    502,25

                                               Tryksager                              Kr  4.187,40

                                               Møder  m.v.                          Kr. 2.645,80

                                               Ialt                                          Kr. 7.910,20

Advokathonorar

Udgiften kr. 1.500,00 udgør hensættelse til forventede udgifter vedr. forureningsproble-met på Esmose.

Edb/vedligeholdelse/EDB

Forbrug kr.  829. som er anvendt til  hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk

Miljøafgift:

Udgør Kr. 7.925  som udgør afregningen for oppumpet mængde  vand til Told og skat i 2006. Kr. 3.575 mindre end forventet. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette  med skat.

 

Øvrige udgifter: Er nogenlunde som forventet

 

Hovedanlægget

 

Miljøafgifter Vest. Sj. Amt: Kr. 3,352. Beregnet efter vandindvindingsretten på 9000 m3 a kr. 0,372492. Beløbet opgøres årligt i amtet og fordeles efter antallet af m3  (9000), betalingen vedrører  finansieringen af amtslige indsatsplaner for vandbeskyttelse. Fra 1.1. 2007 er dette overgået til kommunen, så fremover kommer opkrævningen herfra.

El: Forbruget er kr. 6.426 mindre end forventet, dette skyldes den milde vinter, hvor a conto beløbet har været for højt, hvorfor der er kommet penge retur fra Nesa.

Vedligeholdelse: Her er et merforbrug på kr. 10.009, hvilket skyldes indkøb af stålnet, til montering på skyllekaret på vandværket, for at forhindre forurening.

Øvrige udgifter: Er nogenlunde som forventet

 

Status:

Vurderingssummen :   Er afsat efter kommunens opgørelse pr. 1.1. 2007

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget : Er beløbet der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger til og med 2006.

Tilgodehavende:  Beløbet kr. 22.199,61 er indgået i starten af 2007. Beløbet vedr. tilgodehavende fra Enghaven VV – Gårdene - Clay Green  og Grundejerforeningen

Skyldige:

Vedr. Miljøafgift kr 4105 der skyldtes ved årsskiftet samt afgift  til Vestsjællands amt kr. 3352 er afregnet i 2007. Herudover er der hensat Kr. 8.500  til advokat,. I alt  kr. 15.957.

Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.429,85  bl.a. til køb af nyt opkrævningssystem, som først vil ske i løbet af et par år.

Hensat til vedligeholdelse

Saldo 1.1. 2006 Kr  186.907,98

henlagt iflg. drift  Kr.  31.504,06

      Kr. 218.412,04

Der er således afsat kr. 218.412,04 til fremtidig vedligeholdelse af vandværket og udskiftning af målere, hvor alle de oprindelige målere skal udskiftes i løbet af et par år. Herudover skal en ringforbindelse med de andre vandværker også finansieres. Dette er et forslag fra Fællevand-værksudvalget på Orø. Jfr. formandens beretning.

 

Egenkapitalen er reguleret med  kr 333.329 jfr. beregning af værdien af hovedanlæg og ledningsnet under aktiverne.

 

Budget for 2008

Opkræves a conto med fast afgift på kr. 950,00 pr. grundejer samt kr. 9,38 pr. m3. Inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1625 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25, i alt kr. 15,45, jfr. takstbladet.

Afregningen  a conto for 2008 foregår efter aflæsning sidst i 2008, med regulering ved opkrævning 1.5 2009

Stigningen udgør ca. 3%.                                                                                              

 

Efter aftalen om Enghaven modtager al deres vand fra os, grundet kvaliteten af deres eget vand, er deres boring blevet lukket. Vandafgift er beregnet af Fællesvandværksforeningen, de skal iflg. reglerne kun betale til hovedanlægget, (altså selve vandværket )   plus administra-tionstillæg på 10 %. For 2008 udgør dette beløb kr. 11.40 a conto pr. m3. 

 

Vi skal således selv betale for ledningsnettet og øvrige udgifter.

Budgettet 2007 er udregnet over samme model.

Britta Aagaard

Kasserer