BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2005

Regnskabet udviser et overskud på Kr. 30,691 som er overført til henlæggelser til vedligeholdelse.

 

Indtægter:

Vandafgifter: Alle afgifter fra medlemmer er nu indgået. Vandafgifter andre, vedr. leverance til gårdene, er ligeledes indgået.

 

Udgifter:

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:

Forbruget udgør som følger:

Oprydning efter murer vandværk                                    Kr.      1.200,00       

Vandspejlsmål                                                                    Kr.      1.980,00       

Reparation af el                                                                  Kr.      1.058,58 

Vedligeholdelse og rengøring af vandværk                  Kr.      3.783,60 

Brandhaner                                                                         Kr.         139,60

Rep. af buskrydder                                                             Kr.         200,00

Reparation ved forurening                                               Kr.      7.890,36        kr. 16.252,04

 

Hvilket er kr. 3,747,96 mindre end budgetlagt, på trods af ekstraudgifter i forbindelse med forurening af vandet..

 

Rep. af stophaner

Her har der været en mindre reparationer på kr. 981 i år. Hvilket har givet en besparelse på kr. 9019 i forhold til budgettet.

 

Vandanalyser et forbrug på kr.  11,066 hvilket er et større forbrug end forventet, dette skyldes at kr. 5.093 er anvendt til ekstra prøver ved forureningen af vandet.

 

Møder, porto m.v.

Forbrug på Kr 9.384, hvilket er et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 3.384 Beløbene fordeler sig således:

                                               Repræsentation                  Kr.    493,00

            Porto - gebyr                        Kr. -  211,50

                                               Tryksager                              Kr  2.521,50

                                               Møder  m.v.                          Kr. 6.580,79

                                               Ialt                                          Kr. 9.383,79

Årsagen til merforbruget , skal ses i sammenhæng med øgede udgifter ved møder og udsendelser i forbindelse med udskiftningen af bestyrelsen   i 2005

 

Advokathonorar

Udgiften kr. 1.500,00 udgør hensættelse til forventede udgifter vedr. forureningsproble-met på Esmose.

 

Edb/vedligeholdelse/EDB

Forbrug kr.  3.507. som er anvendt til hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk

Herudover har der været udgifter til printertoner.

 

Miljøafgift:

Udgør Kr. 11.140 som udgør afregningen for oppumpet mængde vand til Told og skat i 2005

 

Miljøafgifter Vest. Sj. Amt: Kr. 2882,40. Beregnet efter vandindvindingsretten på 9000 m3 á kr. 0,32027. Beløbet opgøres årligt i amtet og fordeles efter antallet af m3  (9000), betalingen vedrører finansieringen af amtslige indsatsplaner for vandbeskyttelse.

 

Øvrige udgifter: Er nogenlunde som forventet

 

Status:

Vurderingssummen :   Er afsat efter kommunens opgørelse pr. 1.1. 2005

 

Tilgodehavende:  Beløbene er indgået i starten af 2006.

 

Skyldige:

Vedr. Miljøafgift kr. 5190,00 der skyldtes ved årsskiftet er afregnet 16/1 2006. Herudover er der hensat 7,000 til advokat, samt til Vestsjællands amt kr. 2.882,40 . I alt  kr. 15.072,40

 

Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.429,85 bl.a. til køb af nyt opkrævningssystem, som først vil ske i løbet af et par år.

 

Hensat til vedligeholdelse

Saldo 1.1. 2005           Kr.  156.217,00

henlagt iflg. drift          Kr.    30.690,98

                                       Kr.  186.907,98

Der er således afsat kr. 186.907,98 til fremtidig vedligeholdelse af vandværket og ud-skiftning af målere, hvor alle de oprindelige målere skal udskiftes i løbet af et par år.

 

Budget for 2006

Opkræves a conto med fast afgift på kr. 950,00 pr. grundejer samt kr. 8,95 pr. m3. Inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.800 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25.

Afregningen af a conto for 2006 foregår efter aflæsning sidst i 2006, med regulering ved opkrævning 1.5 2007.

 

Budget for 2007

Opkræves a conto med fast afgift på kr. 950,00 pr. grundejer samt kr. 9,20 pr. m3. Inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.800 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25.

Afregningen af a conto for 2007 foregår efter aflæsning sidst i 2007, med regulering ved opkrævning 1.5 2008.

Stigningen udgør ca. 3%.                                                                                              

 

Der er foretaget en revision af budget 2006, som blev vedtaget sidste år, idet Enghaven nu modtager al deres vand fra os, grundet kvaliteten af deres eget vand, der gør at deres boring skal lukkes. Der er derfor beregnet vandafgift efter Fællesvandværksforeningens beregning, de skal kun betale til hovedanlægget, (altså selve vandværket )   plus administrationstillæg på 10 %.

Vi skal således selv betale for ledningsnettet og øvrige udgifter.

Budgettet 2007 er udregnet over samme model.

Britta Aagaard

Kasserer