BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB 2004

 

Regnskabet udviser et overskud på Kr. 20.564,00 som er overført til henlæggelser til vedligeholdelse.

 

Indtægter:

Vandafgifter: Alle afgifter fra medlemmer er nu indgået. Vandafgifter andre, vedr. leverance til gårdene, er ligeledes indgået.

 

Udgifter:

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:

Forbruget udgør som følger:                                           

Buskrydder – askestøvsuger                                    Kr.    3.516,90

Rep/ opmure facade vandværk                                Kr.  24.300,00

Lysstofarmatur vandværk                                        Kr.    3.800,00

Aflæsning vandværk                                                Kr.       418,60

Græsslåning                                                            Kr.    3.000,00

Regnemaskine                                                         Kr.       319,96

Andel renovering af Orøgaardsvej                            Kr.    1.029,20

Vedligeholdelse og rengøring af vandværk               Kr.    3.923,40   Kr.40.308,06

 

Hvilket er kr. 23.808 mere end budgetlagt, hvilket ikke mindst skyldes den nødven­dige renovering af vandværksbygningen, hvor jernbjælken over vinduet var rustet, hvorfor muren var sunket og måtte genopbygges.

 

Rep. Af stophaner

Her har der ikke været reparationer eller udskiftninger i år. Hvilket giver en besparelse på kr. 12.000 i forhold til budgettet.

 

Vandanalyser et forbrug på kr. 4.490 hvilket er et mindreforbrug på kr. 3.510 i for­hold til budgetteret. Det har årsag i at den store vandprøve, der kun sker 1 gang om året, og i år er den først taget i 2005, hvorfor betalingen sker i februar 2005.

 

 

Eludgifter:

Der er et forbrug på kr. 3.137, et merforbrug på kr. 637. Forbruget er afhængig af vinte­rens temperatur.

 

Møder, porto m.v.

Forbrug på kr. 5.111, hvilket er et mindreforbrug i forhold til budgettet på kr. 889,00.

Beløbene fordeler sig således:

 

                                   Porto – gebyr                                 Kr.    500,00

                                   Tryksager                                      Kr. 2.195,30

                                   Møder m.v.                                    kr. 2.415,25

                                   I alt                                              kr. 5.110,60

 

 

Advokathonorar

Udgiften kr. 1.500,00 udgør hensættelse til forventede udgifter vedr. forureningsproble­met på Esmose.


 

 

 

 

 

EDB/vedligeholdelse

Forbrug kr. 762 som er anvendt til hjemmesiden på adressen www.oroe.dk

Herudover har der været udgifter til printertoner. Der var afsat kr. 5.500 til EDB, som ikke er anvendt til fornyelse af regnskabsprogram i 2004, men først forventes anvendt i de kommende år.

 

Miljøafgift:

Udgør kr. 10.450 som udgør afregningen for oppumpet mængde vand til Told og Skat i 2004.

 

Miljøafgifter Vest Sj. Amt: Kr. 4077. For 2003 kr. 1667,20 og 2004 kr. 2409,60.

Beregnet efter vandindvindingsretten på 9000 m3  á kr. 0,2680. Beløbet opgøres årligt i amtet og fordeles efter antallet af m3  (9000), betalingen vedrører 2003 og 2004 til finansiering af amtslige indsatsplaner for vandbeskyttelse.

 

Øvrige udgifter: Er nogenlunde som forventet.

 

Status:

Vurderingssummen: Er afsat efter kommunens opgørelse pr. 1.1. 2004.

 

Tilgodehavende: Beløbende er indgået i starten af 2005.

 

Skyldige:

Vedr. Miljøafgift kr. 4.720 der er afregnet i første kvartal 2005. Herudover er der hensat kr. 5.500,00 til advokat, samt kr. 3.012,00 til Holbæk kommune i vandrensningsafgift.

I alt kr. 13.232,00.

 

Herudover er der under EDB hensat kr. 5.429,85 bl.a. til køb af nyt opkrævningssystem.

 

Hensat til vedligeholdelse

 

                                   Saldo 1.1.2004             kr. 135.652,90

                                   Henlagt iflg. drift          kr.   20.564,00

                                                                      Kr. 156.216,90

 

Der er således afsat kr. 156.216,90 til fremtidig vedligeholdelse af vandværket og ud­skiftning af målere, hvor alle de oprindelige målere skal udskiftes i løbet af et par år.

 

Budget for 2005

Opkræves a conto med fast afgift på kr. 950,00 pr. grundejer samt kr. 8,69 pr. m3  inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.800 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25.

Afregningen af a conto for 2005 foregår efter aflæsning sidst i 2005, med regulering ved opkrævning 1.5 2006.

 

Budget for 2006

Opkræves a conto med fast afgift på kr. 950,00 pr. grundejer samt kr. 8,95 pr. m3  inkl. moms. Beløbet er kalkuleret efter et forventet forbrug på 1.800 m3. Herudover opkræves miljøafgift med kr. 6,25.

Afregningen af a conto for 2006 foregår efter aflæsning sidst i 2006, med regulering ved opkrævning 1.5 2007.

 

Stigningen udgør ca. 3%.

                                                                                                        Britta Aagaard

                                                                                                        kasserer