Bemærkninger

Vandværkets regnskab 2014

 

Der er indgået en aftale 2005/2006 mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af Fællesvandværker, som begge vandværker er medlem af. Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper: 1), forsyningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene og 2) Hovedanlægget som er de udgifter, vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

 

Alle målere er blevet skiftet i 2013 og 2014 med en udgift i 2014 på ca.  28.000 [de skal skiftes igen om 7 år]

 

 

Indtægter.     Alle afgifter fra vore aftagere er nu indgået. Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, men dette kan først ske efter regnskabets godkendelse, så beløbet vil blive reguleret, når godkendelsen er sket på generalforsamlingen.

 

 

Udgifter – Forsyningsnettet.

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:          et merforbrug på 183

 

Afskrivning af forsyningsnettet:  kr.  17.750 er sket efter Foreningen af Fællesvandværkers beregninger på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

 

Honorar:  Formand og kasserer i alt 20.000. Honorar for vandværkstilsynet er ført under hovedanlægget.

 

Møder, porto m.v. et mindre forbrug i forhold til budgettet på kr. 3.965

 

Edb/vedligeholdelse:  anvendt til hjemmesiden på adressen www.Orøgaard.dk samt regnskabsprogrammet Summa Summarum.

 Dette er et mindre forbrug ift budget på 2.655

 

Miljøafgift:   Udgør kr. 11.322 som er afregningen for oppumpet mængde vand til skat i 2014, hvilket er kr. 678 mindre end forventet. Tidligere er der opkrævet vandindvindingsafgift særskilt men er nu afløst af miljøafgift samt drikkevandsbeskyttelse på i alt 6,53 kr./ m3 + moms. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette med skat.

 

 

 

Udgift – Hovedanlægget.

Vandanalyser: forbrug på kr. 5.746 ,  kr. 14.254 mindre end budgetteret.

 

El: Forbruget er kr. 6.465 som er et merforbrug på kr. 465

 

Vedligeholdelse: mindre forbrug på kr. 4.565 i forhold til budgettet.

 

Afskrivning: kr. 24.848 fast årligt efter afskrivningsmetoden er ændret fra saldo metoden til lineærmetoden (samme beløb som ved startværdien i 2005) efter aftale med Enghaven vandværk og Foreningen af fællesvandværker.

 

 

Status:

Vurderingssummen: Er afsat efter kommunens opgørelse

 

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget:   Er beløb der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger.

 

Tilgodehavende:   Beløbet kr. 29.175 er indgået i starten af 2015. Beløbet vedr. tilgodehavende fra Enghaven Vandværk, gårdene og Clay Green skyldes, at de får regning for 2.halvår 2014 i start af januar 2015 efter måleraflæsning.

 

Diverse kreditorer:    er regninger, der først er betalt i 2015. Herudover er der hensat kr. 8.500 til advokat. Endvidere er der under EDB hensat kr. 5.430 bl.a. til evt. køb af nyt opkrævningssystem (først i løbet af et par år). Moms for 2. halvår 2014 afregnes først i 2015

 

Henlagt til vedligeholdelse:     der er afsat kr. 280.737 til fremtidig vedligeholdelse / renovering af vandværket og nødforbindelse vandværkerne imellem. Denne nødforbindelse skal vi også medfinansiere, hvis man ellers bliver enige om etableringen.

 

 

 

Henning Peterslund /kasserer