INFORMATION OM BRANDSIKRING

I hus og udendørs

 

 

 

 

I hus og udendørs

RING 112 som det første.

Alarmer naboer og foreningens brandkorps. Bilhornet benyttes både om dagen og natten. Få sovende mennesker ud af husene.

Brandkorpset navne og adresser står på opslag i brandhuset ved skuret på foreningens grund Mågesti 2.

 

 

BRANDBEKÆMPELSE

Medvirk med bekæmpelse af branden sammen med vort eget brandkorps. Slukningsudstyr findes i brandhuset  på Mågesti 2

Bomnøglen passer til låsene i brandhuset.

 

 

BRUG AF ÅBEN ILD

Omgang med åben ild i skoven skal ske med største forsigtighed.

 

Levende lys og fakler m.v. må ikke benyttes i have og i skoven uden brandsikkert underlag.

Enhver form for udendørs afbrænding af grene og affald er forbudt i skoven.

 

Ved anvendelse af grill udendørs skal udvises største påpasselighed. Sørg for, at grillen står på ubrandbart underlag. Sørg for at have brandslukningsudstyr i umiddelbare nærhed hvis uheldet skulle opstå.

 

 

GASFLASKER

Flaskegasanlæg større en 11 kg flasker skal anmeldes til brandmyndigheden, og de påbudte sikkerhedsforanstaltninger skal nøje over­holdes.

Det tilrådes at opsætte gult skilt ved gas­flaskernes placering.

 

 

OLIE OG BENZIN

Må kun opbevares i mindre mængder og i forsvarlig godkendt emballage.

 

 

GRENE, KVAS OG AFFALD

Skal  fjernes hurtigst muligt efter storm eller hugst.

 

 

GRUNDEJERENS EGET ILDSLUKNINGSUDSTYR

Det anbefales at anskaffe en godkendt pulversluk­ker med manometer for kontrol og tryk. Endvi­dere er det en god foranstaltning at have en vandslange af passende længde placeret uden­ dørs i umiddelbar nærhed af eller monteret på udendørshanen.

Anskaf en branddasker til bekæmpelse af ild i skovbund.

 

 

GRUNDEJERFORENIN­GENS ILDSLUKNINGSUDSTYR

I brandhuset ved skuret på fællesarealet på foreningens grund, Mågesti 2, er følgende udstyr placeret:

 

- Brandslanger samt

- nøgler til brandhaner

- Branddaskere

- Brandhandsker

- Økser

- Lygter

- Pulverslukker 

- Brandhjelme

- Nødforbindingskasse

- Brandtæppe

- Kulsyre

- Anti-chok  tæppe

- Tæpper

 

Adgang til foreningens slukningsudstyr sker ved anvendelse af Bomnøglen og er kun tilladt i forbindelse med øvelser eller brand.

 

 

GRUNDEJERFORENIN­GENS BRANDKORPS

Der er valgt en brandchef af generalforsamlingen.

 

Ved brand underret Brandleder

Flemming Bohnen Jespersen

Fasansti 25, Næsby, Orø

Telefon 40 33 36 53

 

Der er udpeget 12 personer som deltagere i foreningens brandkorps.

 

Alarmer 112 og en eller flere af disse personer i forbindelse med brand.

 

Der afholdes brandøvelser efter behov, evt. med Øens Brandkorps.

 

 

FORHOLDSREGLER VED BRAND

Se forholdsregler ved brand.

Disse bør være ophængt på et synligt sted i sommerhuset .

 

Lejer man huset ud til udlændinge skal disse forholdsregler og ordensreglement forefindes på det pågældende sprog på ejerens foranstalt­ning.

 

 

 

 

Bestyrelsen  27.09.2010