LOVE/VEDTÆGTER FOR

GRUNDEJERFORENINGEN ORØGAARD

 

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. februar 1949 med ændringer pr. marts 1950, marts 1952, marts 1953, marts 1955, marts 1957, marts 1961, marts 1969, marts 1981, juni 1982, juni 1983, juni 1994, juni 2005, juni 2006, juni 2014 samt senest juni 2015.

 

§1

 

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN ORØGAARD

Foreningens hjemsted er:  NÆSBY, ORØ

 

§ 2

 

Alle nuværende og fremtidige ejere af grunde fra udstykningen matr. Nr. 3 af Næsby by, Orø sogn, har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Ved salg er sælgeren forpligtet til at gøre køberen bekendt med, at denne skal være medlem af grundejerforeningen, og sælgeren er ligeledes forpligtet til at overføre alle sine rettigheder vedrørende grundejerforeningen, samt det af grundejerforeningen ejede vandværk, til den nye køber. Indtil denne er indtrådt i sine forpligtelser overfor foreningen, er sælgeren forpligtet til fortsat at betale de kontingenter og andre ydelser, som på normal vis pålignes de enkelte medlemmer.

 

§ 3

 

Foreningens mål er at varetage medlemmernes interesser såvel over for offentlige myndigheder som private i sager af almen interesse for medlemmerne, samt sørge for vedligeholdelse af foreningens faste værdier.

 

§ 4

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger vedtages med simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal. Undtaget er dog lovændringer og beslutninger af større økonomisk betydning, hvortil henregnes alle beslutninger som kræver betaling af mere end et normalt års kontingent. Til vedtagelse heraf skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede, personligt eller ved fuldmagt, og mindst 2/3 af disse skal stemme derfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig skal extraordinær generalforsamling afholdes senest 8 dage efter med samme dagsorden. En sådan indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, ligesom stemmeflerhed da er afgørende.

 

§ 5

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden eller tredje weekend i juni måned og med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af referat

3.      Beretning – Grundejerforeningen

4.      Regnskab – Grundejerforeningen

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Beretning og regnskab for Orøgaard Vandværk

a)      Beretning

b)      Regnskab, Vandværket

c)      Fastsættelse af vandafgift, budget

d)      Eventuelt

7.      Indkomne forslag

8.      Valg af bestyrelse

9.      Eventuelt

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. maj. Indkomne forslag fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom til formanden med angivelse af motiveret dagsorden. Formanden er forpligtet til snarest at indkalde generalforsamlingen, så den kan træde sammen senest 4 uger efter anmodningens modtagelse.

 

Afstemning: Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret. Hvis flere end én person står som ejer af matr.nr., har disse kun én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt afgivet til et andet medlem af grundejerforeningen, dog således at man kun kan repræsentere 2 medlemmer foruden sin egen stemme.

Der kan også ved i forvejen offentliggjorte forslag indsendes skriftlig afstemning til bestyrelsen, således at denne er formanden i hænde senest dagen før generalforsamlingen.

 

§ 6

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år, således at der hvert andet år vælges 4, og hvert andet år 3 medlemmer. Formanden vælges de lige årstal, næstformand og kassereren samt ét bestyrelsesmedlem de ulige årstal. Kassereren fører tillige vandværkets regnskaber. Endvidere vælges der 2 revisorer, som ligeledes afgår skiftevis hvert andet år. Yderligere vælges der hvert år to suppleanter for bestyrelsen, samt en suppleant for revisorerne.

 

§ 7

 

Kassereren fører detailleret regnskab over indtægter og udgifter. Foreningens midler indsættes i en anerkendt bank. Den kontante beholdning må ikke overstige kr. 2.500. På foreningens bankkonti kan der kun hæves af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan dog ved brug af netbank meddele prokura. Alle udbetalinger skal påtegnes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden. Regnskabet skal i revideret stand forelægges den årlige generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 8

 

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referat af sidst afholdte generalforsamling, der er udsendt, godkendes på næstfølgende generalforsamling.

 

 

§ 9

 

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Formand, næstformand, kasserer samt sekretær modtager et årligt vederlag som fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, og almindelig stemmeflerhed er afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 10

 

Foreningen tegnes af formanden. Ved større dispositioner dog af formanden og kassereren i forening. Ved en af disses forfald tegner næstformanden sammen med formanden eller kassereren denne.

 

§ 11

 

Holbæk kommunes regulativer og bestemmelser, samt Bygningsreglementet skal til enhver tid overholdes. Skrald og andet affald må ikke henligge på grundene. Bebyggelse på og indhegning af grundene skal have et udseende, der ikke skæmmer helhedsindtrykket på foreningens område, og skal løbende vedligeholdes.

Pigtråd må ikke anvendes til indhegning.

Løse hunde må ikke færdes på foreningens område. Al jagt er forbudt på foreningens område. Udhængende grene, der er til gene for den frie færdsel skal omgående fjernes, der henvises til gældende hegnslov og den stedlige politivedtægt.

Foreningens bestyrelse kontrollerer og sørger løbende for, at foreningens veje er farbare i rimelig bredde, 5 m. Det vil sige sørger for beskæring af udhængende grene, idet ejeren dog selv har pligt til at friholde rabatten.

Denne regel fritager dog ikke det enkelte medlem for almindelig grundejeransvar for de enkelte træer m.v. på medlemmets ejendom, medmindre bestyrelsen beslutter, at grundejerforeningen under helt ekstreme forhold overtager det kollektive ansvar for at friholde vejene.

 

§ 12

 

Medlemskontingent, indmeldelsesgebyr samt vejbidrag fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmer, der ejer 2 eller flere grunde, skal betale fuldt kontingent for hvert selvstændigt matrikelnummer. Kontingentet overføres til foreningens bankkonto. Kontingentet forfalder til betaling 1. juli, og såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 1. august, overgives beløbet til retslig inkasso for medlemmets regning.

 

§ 13

 

Grundejerforeningen Orøgaard har i året 1969 etableret I/S Orøgaard Vandværk på den af foreningen ejede grund matrikel 3 x. Vandværket ejes og drives af grundejerforeningen Orøgaard.

I øvrigt henvises der til lovene for Orøgaard Vandværk.