Referat af generalforsamlingen

den 17.6 2007

i

Orøgaard Grundejerforeningen på Orø Kro

 

 

 

Formanden Leif Thorsted bød velkommen til 18 stemmeberettigede medlemmer med familie som var fremmødt.

 

1.      Valg af dirigent

Preben N. Jensen blev valgt som dirigent.

Birgit N. Jensen og Jeanette Hansen blev valgt til stemmetællere.

 

2.      Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

 

3.      Beretning – Grundejerforeningen

Formanden kunne oplyse, at vi i forsommeren har mistet en god ven af grundejerforeningen, nemlig Kurt Larsen , som har været mangeårig kasserer i Enghaven  ligesom han var kasserer i Fællesgrundejerforeningen  på Orø indtil denne blev nedlagt. Som ivrig fisker, er der mange af de ”gamle” grundejere der kendte ham, ligesom han troligt troppede op når der skulle bygges og repareres mole.

Ære være hans minde.

 

       Vores grundejerforening tæller uændret 94 medlemmer, og der har i det forgangne år kun været en enkelt udskiftning blandt disse.

     

       Bestyrelsens overordnede målsætning

Bestyrelsen tilstræber at være synlig dels via informationsbreve til alle medlemmer og dels via hjemme­siden, som i sagens natur kan rundsprede information langt hyppigere og følgelig mere aktuelt, samt fungere som et opslagsarkiv for bl.a. referater, samt (under menupunktet Love, vedtægter etc.) give medlemmerne nyttige links til HolbækNettet.

Arbejdsindsats og ansvar har fortsat været uddelegeret til tovholdere for områder som vejene, strandområdet og brandsik­ringen, så formanden ikke i det daglige skal være en kritisk ”flaskehals”, uden dermed at være gjort ansvarsfri.

Bestyrelsen administrerer efter foreningens love og vedtægter, som er generalforsamlingsvedtaget gennem årene på bedste demokratiske vis af medlemmerne selv.

 

        Konkrete mål og opgaver

        Udover de løbende ”daglige” rutineopgaver behandler bestyrelsen også nye opgaver, der dukker op som ved­tag­ne forslag på den årlige generalforsamling, som udspil fra myndighederne eller som pludselig kan komme ud af den blå luft f.eks. hvad man stiller op med en kutter, der pludselig driver i land på foreningens fredede strandareal, hvor Naturbeskyttelsesloven, Kystliniebeskyttelsesloven m.fl. lægger bånd på forenin­gens handlefrihed.

       

        Hjemmesiden

Hjemmesiden www.oroegaard.dk  har nu fungeret i et par år og er efterhånden blevet mere færdig og nyttig.

Her kan information som nævnt bringes hurtigere ud til medlem­merne, men samtidigt uden at det koster 94 frimær­ker hver gang. Og på hjemmesiden kan man udover indkaldelsen til årets generalforsamling finde: re­ferater, foreningens love og vedtægter, regnskaber og budgetter, aktivitetslister og nyttige links til Holbæk kommunes hjemmeside – herunder kommunens takster mv., samt ikke mindst seneste nyt.

 

        Vejenes tilstand

Vores tovholder for vejene, Preben, har sammen med Steen Hansen og dennes traktor igen i det forgangne år holdt vejene i en meget fin stand.

I 2007 arrangerer bestyrelsen ikke maskinel genklipning. Det vil derfor være overladt til den enkelte grundejer at sørge for sin egen grenklipning, så de store vogne kan frem, samt ikke mindst sørge for at få de afklippede grene bliver samlet op og transporteret ned til bålpladsen på stranden.

Herudover er der foretaget oprydning på festpladsen, flytning skurvognen og flytning af grusbun­ke bort fra indfaldsvejen til grundejerforeningen – alt i alt foranlediget af den endelige fjernelse af  telefonskuret.

 

Strandområdet

Vores tovholder for strandområdet, Flemming, har igen her i 2007 sammen med Bob og Bent sørget for op­rensning af drænet under vejen ned til stranden, så vi slipper for det oftest pladrede vejstykke i svinget ved sivene, og de har tillige opsat et solidt rækværk på begge sider af vejen ud imod vådeområdet.

Bob og Bent sørger fortsat for afbrændingen på bålpladsen, når der er behov og når vinden er i øst. Afbrændin­gen er uvurderlig for os alle, og det er derfor i alles interesse at bruge den korrekt, dvs. respektere, hvad der må læsses af og især respektere hvad der ikke må smides på bålpladsen. På trods af skiltning ”glemmer” nogen desværre alligevel, at der ikke må smides plastikposer på bålet. Indholdet skal tømmes ud i blåstakken for så vidt angår det tilladte brandbare materiale. Plastikposen tages med hjem igen, sammen med hvad der måtte have været i den af ikke-brandbart materiale (f.eks. Rockwool).

Der vil også i år blive slået græs omkring bordene og et par rundkredse vil blive slået, så solbaderne vil kunne nyde at ligge oppe på græsset.

 

Aflåsning af bommen

Bestyrelsen har både i sine efterårs- og forårsbrev informeret om aflåsning af bommen, og denne praksis synes i det store hele at være blevet accepteret af hensyn til uvedkommendes aflæsning på bålpladsen. Til bommen passer den såkaldte ”telefonnøgle”, ligesom den fortsat passer til brandskuret. Ekstranøgle kan købes hos kas­sereren.

 

Information om Brandsikring

Information om Brandsikring er tidligere runddelt til alle medlemmer, men kan tillige læses på hjemmesiden. Her er henvisningen til ”telefonskuret” af god grunde blevet ajourført. Brandchefen for Orø har på opfordring gennemlæst vores ”Information om Brandsikring” og fundet den OK! Det anbefales hver enkelt grundejer at checke op med sit eget brandberedskab, f.eks. tilstedeværelsen af en brugbar pulverslukker.

       

Vedrørende tømning af samletanke

Formanden kunne oplyse at tømningsordning nu er således, at der via skat betales for 1 gang tømning a conto, herefter vil det blive kontrolleret hvor mange gange der faktisk er tømt, hvorefter der vil blive efterreguleret.

 

        Det hullede asfaltstykke før svinget ind til Orøgaardsvej

Holbæk Kommune har for nylig meddelt, at disse sidste 33 meter af Næsbyvej er privatvej, som skal holdes af Enghaven og Orøgaard m.v. Det kommer bag på bestyrelsen, idet kommunen intet nævnte herom i 2001, da Orø­­gaards­vej blev målt op og kommunen fordelte, hvad de implicerede parter skulle betale. Vi har derfor skre­vet til kommunen om, hvorfor den da ”glemte at indregne disse sidste 33 m”, og afventer nu svar herpå.

Iflg. Colas skal det koste kr. 7.800 ex. moms alene at reparere hullerne på disse 33 m, samt ekstra kr. 43.000 for asfaltering. Nødvendigt straks at reparere hullerne, for at undgå erstatningsskader på bilernes vognaksler.

 

Herefter efterlyste dirigenten kommentar til beretningen.

Freddy Hansen kunne gøre bestyrelsen opmærksom på, at der midt på Orøgaardsvej er opstået et hul, som snarest skal udbedres, så det ikke udvikler sig.

Efter opklarende spørgsmål blev beretningen vedtaget.

 

  1. Regnskabet – Grundejerforeningen

Kassereren Britta Aagaard gennemgik de udsendte regnskaber med bemærkninger.

 

              Herefter efterlyste dirigenten kommentar til beretningen.

Lilian Asger ville gerne have begrundet budgetstigningen fra kr. 2.500 til kr.3.500 for posten  Presseklip & hjemmeside, når  samme post i årsregnskabet for 2006 ”kun” viste et forbrug på kr. 495,-

Britta Aagaard svarede, at hun under sit job på Ø’kontoret med muligheden for at tage Venstrebladet med hjem til udklip til bestyrelsen og især forman­den, havde kunnet spare grundejerforeningen for abonnements­udgif­ten til Venstrebladet, der beløber sig til kr. 2.100 årligt.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

     

5        Budget - Fastsættelse af kontingent

Det udsendte budget med bemærkninger blev gennemgået af kassereren og enstemmigt vedtaget.

Kontingentet blev efter bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget og udgør for 2007 kr. 825.00

 

6.   Orøgaard Vandværk

a.       Bestyrelsens beretning for vandværket

På vandværksområdet går opgaverne på sikring af rent drikkevand til grundejerforeningens egne 94 grund­ejere, Enghavens ca. 60 aftagere, Orø Minigolf Center og et par gårde.  I 2006 blev der udpumpet i alt 4.509 m fordelt med:

                                            Orøgaard                                       36 %

                                            Enghaven                                      55 %

                                            OrøMiniGolf + gårde                      9%

Helhedsvurdering for vandværket

Vandværket fungerer som helhed helt tilfredsstillende både teknisk og økonomisk. Trods løbende vedligehold opstod alligevel her senest 12.6.2007 f.eks. et par strømsvigt, hvor Steen Hansen heldigvis råbte vagt i gevær kl. 5 om morgenen og hvor Ole Olsen greb nødtørftigt ind, for ellers ville såvel Orøgaard som Enghavens grundejere have manglet vand til morgenbadet og morgenkaffe. Efterfølgende blev firmaet Helbo tilkaldt, og sammen fik man indkredset fejlkilden til et varmeapparat, samt fastlagt og afprøvet en mere driftssikker metode til vekseldrift mellem de to hovedpumper, så de skiftevis kan aflaste hinanden og dermed nedslides og afskrives jævnt side om side.

 

Supplerende bemærkninger

·         Husker vi mon stadig drikkevandsforureningen i 2005, hvor vandet skulle koges. Her kommer det installerede fintmaskede rustfri stålgitters ind og gør sin virkning

·         Selvom Enghave Vandværk oplevede i forrige uge, at renovationsvognen bakkede ind i et par måler­brønde i Enghaven, så det gode drikkevand leveret fra Orøgaard bare fossede ud

·         Rapport fra Kenneth Berger fra det nu nedlagte Vestsjællandsk Amt anbefalede at bevare Næsbys gode boring. Udsættelse af samarbejder indtil videre, men det skal undersøges om der ikke alligevel kan være god fornuft i at ringforbinde vort hovedanlæg med Næsbys.

·         Vandværkets beredskabsliste med kontaktliste for gøremål under givne indtrufne omstændigheder er under ajourføring

·         Holbæk Forsyning indkaldte "sine vandværker" til et orienteringsmøde 21. maj i Jyderup og fremlagde et oplæg til overtagelsen af en række funktioner, som blev håndteret af det nu nedlagte Vest­sjæl­landsk Amt.

  

Tværgående samarbejde mellem Orøs vandværker

Jørgen Lang Jørgensen fra Færgebakkernes vandværk er formand og repræsenterer opad i systemet, hvor man plejer fællesinteresserne for Orøs vandværker, samt

·         arbejder bl.a. frem imod et fælles regulativ

·         forhandler om fællesrabat på de dyre vandkvalitetsanalyser

·         øvrige fællesaktiviteter, f.eks. en tværgående ringforbindelse mellem alle Orø´s vandværker

     

       Vandværkets bekymring for nedsivning indenfor 300 m grænsen

Orøgaard Vandværk kan ikke leve med, at der finder en potentiel farlig nedsivning sted indenfor sin 300 m zone, som loven ellers tilsikrer ethvert vandværk, der dagligt leverer drikkevand.

Tilsynsrådets afvisning af vor klage i 2001 tog af uforklarlige grunde ikke stilling til denne over­skridelse af 300 m grænsen, men havde afslutningsvis trods alt en slags løftet til pegefinger til myndigheden om netop at være opmærksom på den langsigtede skadelige virkning af en nedsivning og pålagde myndigheden at gå ind i en nærmere undersøgelse, såfremt vandvær­ket måtte kræve det.

Og det har bestyrelsen nu benyttet sig af, men samtidigt suppleret med en velunderbygget dokumen­tation for vor bekymring, kraftig assisteret af FVD's advokat, som støtter op om vores doku­mentation. Dette oplæg førte til et meget positivt møde med Holbæk Kommune 14. maj 2007, at dømme efter HK's referat fra mødet.

Kommentarer til beretningen:

Freddy Hansen forespurgte om hvor meget vand vi har. Britta Aagaard oplyste, at Cowi der har analyseret Orøs undergrund for Vestsjællands amt, har oplyst, at der er rigeligt med vand. Orøgaard vandværk har ret til at udvinde 9.000 m3 pr. år, vi udvinder ca. 4.500 m3 pr. år, så vi har en stor margen endnu.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

b.     Regnskab vandværket

Britta Aagaard gennemgik det udsendte regnskab med bemærkninger, og kunne konstatere, at det gik fint. Det forventes, at der skal udskiftes stophaner over 2-3 år. Vi fortsætter henlæggelserne hertil, ligesom der henlægges til kommende ringforbindelse vandværkerne imellem, jfr. formandens beretning.

Regnskab blev enstemmigt vedtaget.

 

c.     Budget – fastsættelse af vandafgift.

Britta Aagaard gennemgik det udsendt budget med bemærkninger samt takstbladet.

Forsiden på det udsendt takstblad der vedrører nye tilslutninger, skal opdeles i Forsyningsnet og Hovedanlæg, hvorefter det skal godkendes af Holbæk kommune.

Budget og takster vedtoges herefter enstemmigt.

 

d.     Eventuelt.

 

7        Indkomne forslag

Bestyrelsen havde i år ikke modtaget forslag fra medlemmerne, så derfor var det bestyrelsens 3 forslag, der behandles, som følger:

 

Forslag nr. 1 – forslag til oprettelse af et medlemsregister på hjemmesiden

Iht til Personaledatalovens § 6 stk. 1 kræves der samtykke til ikke kun offentliggørelse af telefonnumre, men også til øvrige ikke-følsomme oplysninger samtykke, så generalforsamlingen kan stemme om, hvorvidt et fler­tal ønsker at deltage i en ”begyndende” medlemsregister på hjemmesiden forudsat en skriftlig samtykkeerklæ­ring.

Et flertal vedtog at sende en samtykkeerklæring ud til medlemmerne, således at det enkelte medlem kunne tilmelde sig. Medlemsregistret vil kun omfatte matr. nr. - navn – adresse på Orø.

 

Forslag nr. 2 – forslag til istandsættelse af strandet fiskekutter som legeredskab, såfremt forholdene tillader det

En idé til gavn for medlemmernes børn, såfremt de undersøgelser, der pågår indtil generalfor­sam­lingen her 17. juni understøtter, at det er økonomisk, teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt at det kan ske i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser, dvs. med myndighe­der­nes accept.

Bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlingens stillingtagen til, udfra det da foreliggende beslutnings­grundlag, om 1) forslaget bør godkendes og videreføres eller modsat 2) skal forkastes og droppes.

Generalforsamlingen vedtog at droppe sagen, idet reglerne som er undersøgt gennem bl. a. Roskilde Miljøcenter  ikke mener at tilladelse kan gives.

Naturbeskyttelsesloven § 22 siger, at det er tilladt kortvarig at have en båd uden motor liggende på stranden, underforstået den fredede del, som kan være fra 100-300 meter, dette gælder for enhver. Men hvordan stiller man sig , hvis en båd strander, og tillader sig at blive liggende med motor på strandbredden. Bestyrelsen vi henvende sig til politiet, så vi kan komme af med vraget.

 

Forslag nr. 3 – forslag til udsendelse af ajourført vedtægtspjece

 

Flere medlemmer har efterlyst en genoptrykt vedtægtspjece i ajourført stand og bestyrelsen har ta­get kontakt til en leverandør af sådanne opgaver for at få en pris ”regnet i store træskolængder”, som  kan danne grund­lag for en beslutning på generalforsamlingen. Overslagsprisen fra et trykkeri er for 300 stk. kr. 1300 + moms - og for 500 stk. 1800 + moms. hertil kommer nyt omslag.

 

Bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlingens principielle stillingtagen til, om der på det fore­liggende beslutningsgrundlag er et flertal til fordel for at genoptrykke en opdateret vedtægts­pjece.

Et flertal vedtog, at der skulle trykkes nye vedtægter ( 300 stk. )

 

8.   Valg af bestyrelse

Kasserer Britta Aagaard blev enstemmigt genvalgt for 2 år

Næstformand Flemming Nørregaard blev enstemmigt genvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedlem Bjarne Højlund blev enstemmigt nyvalgt for 2 år

Bestyrelsesmedlem Søren Jensen blev enstemmigt nyvalgt for 1 år

 

1. Suppleant til bestyrelsen Robert Larsen blev enstemmigt nyvalgt

2. Suppleant til bestyrelsen Ole Olsen blev enstemmigt nyvalgt

 

Som suppleant til revisor blev Vagn Krog enstemmigt genvalgt.

 

9.   Eventuelt

                

Preben Jensen opfordrede grundejerne til at klippe deres fortove for udhængende grene, idet de store lastbiler har problemer med at passere.

 

Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at melde sig til arbejde på molen og til at hjælpe til ved sommerfesten som holdes den 4. august 2007.  Henvendelse kan ske til Flemming Nørregaard mobil 40 11 70 99

 

        Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

 

Formanden Leif Thorsted takkede også de fremmødte og dirigenten for deres deltagelse.

Mødet sluttede 11.30

 

 

Referent                                                                                                                     Dirigent

 

 

 

Britta Aagaard                                                                            Preben N. Jensen