Bemærkninger

Vandværkets regnskab 2015

 

Der er indgået en aftale 2005/2006 mellem Enghaven vandværk og Orøgaard vandværk om levering af vand fra vort vandværk. Denne aftale er indgået med hjælp fra Foreningen af Fællesvandværker, som begge vandværker er medlem af. Regnskabet er derfor opdelt i 2 hovedgrupper: 1), forsyningsnettet som er vandværkets medlemmers betaling alene og 2) Hovedanlægget som er de udgifter, vi deler med Enghaven efter forbrug i m3.

Alle målere er blevet skiftet i 2013 og 2014 og skal skiftes igen om ca. 7 år.

 

 

Indtægter.     Alle afgifter fra vore aftagere er nu indgået. Enghaven skal betale efter forbrug af m3 og udgifter, men dette kan først ske efter regnskabets godkendelse, så beløbet vil blive reguleret, når godkendelsen er sket på generalforsamlingen.

 

Udgifter – Forsyningsnettet.

Tilsyn, Rengøring – og vedligeholdelse:               som budgetteret.

 

Afskrivning af forsyningsnettet:  kr.  17.750 er sket efter Foreningen af Fællesvandværkers beregninger på grundlag af vandværkets alder og anskaffelsesudgifter.

 

Honorar:  Formand og kasserer i alt 20.600. Honorar for vandværkstilsynet er ført under hovedanlægget.

 

Møder, porto m.v.     et mindre forbrug i forhold til budgettet på kr. 7.221

 

Edb/vedligeholdelse:  anvendt til hjemmesiden på adressen oroegaard.dk samt regnskabsprogrammet Summa Summarum.

 Dette er et mindre forbrug ift budget på 3.558

 

Miljøafgift:   Udgør kr. 12.492 som er afregningen for oppumpet mængde vand til skat i 2015, hvilket er kr. 1.508 mindre end forventet. Tidligere er der opkrævet vandindvindingsafgift særskilt men er nu afløst af miljøafgift samt drikkevandsbeskyttelse på i alt 6,53 kr./ m3 + moms. Der opkræves ikke miljøafgift fra Enghaven, de skal selv afregne dette med skat.

 

Udgift – Hovedanlægget.

Vi har som vel næsten alle har set fået renoveret rentvandstanken. Et stort projekt som løb op i ca. 198.000

Heldigvis har vi kunnet klare det uden at sætte vandprisen op. Efter at have konfereret med Danske Vandværker afskriver vi tanken som er en del af hovedanlægget med 116.796 over 8 år efter aftale med Enghaven. De resterende udgifter deles mellem vore Vandværker forholdsmæssigt efter forbrug [vi betaler 56%]. Afregning af Enghavens driftsbidrag for 2015 bliver opkrævet efter vores generalforsamling (regnskabets godkendelse) 19/6-2016.

 

Vandanalyser: forbrug på kr. 31.538 ,  kr. 11.538 mere end budgetteret.

 

El: Forbrug på 4.635 ,  kr. 5.365 mindre end budgetteret.

 

Vedligeholdelse: 89.424 , kr. 55.424 mere end budgettet.

 

Afskrivning: kr. 33.744 fast årligt efter afskrivningsmetoden er ændret fra saldo metoden til lineærmetoden (samme beløb som ved startværdien i 2005) efter aftale med Enghaven vandværk og Foreningen af fællesvandværker.

 

 

Status:

Vurderingssummen: Er afsat efter kommunens opgørelse

 

Værdi af Hovedanlægget og Forsyningsanlægget:   Er beløb der iflg. Vand-værksforeningens beregning skal afsættes efter de årlige afskrivninger.

 

Tilgodehavende:   Beløbet kr. 35.772 er indgået i starten af 2016. Beløbet vedr. tilgodehavende fra Enghaven Vandværk, gårdene og Clay Green skyldes, at de får regning for 2.halvår 2015 i start af januar 2016 efter måleraflæsning.

 

Diverse kreditorer:    er regninger, der først er betalt i 2016. Herudover er der hensat kr. 8.500 til advokat. Endvidere er der under IT hensat kr. 5.430 bl.a. til evt. køb af nyt opkrævningssystem (først i løbet af et par år). Moms for 2. halvår 2015 afregnes først i 2016

 

Henlagt til vedligeholdelse:          der er afsat kr. 220.449 til fremtidig vedligeholdelse / renovering af vandværket og nødforbindelse vandværkerne imellem. Denne nødforbindelse skal vi også medfinansiere, hvis man ellers bliver enige om etableringen.

 

 

Henning Peterslund /kasserer