Referat af

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

lørdag den 18. juni 2016 kl. 10.00 i Spisestedet Orø

 

 

Dagorden iflg. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Kjeld Olesen, der blev valgt som dirigent, og han konstaterede at indkaldelsen af generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Grundejerforeningen: Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2015. Referatet godkendt.

3. Grundejerforeningen – Beretning. Birgit aflagde beretning: 

 

Indledning

Det er lidt vemodigt at skrive min sidste beretning for denne omgang. Tak til alle for jeres tillid og opbakning i mine fire år som formand. Jeg vil også takke bestyrelsen for et formidabelt samarbejde: Alf for det store arbejde med administrationen af vandværket. Henning for sit utrættelige arbejde med regnskab og udsendelse af breve. Bente for vedligeholdelsen af vores dejlige strandområde. Dorte for fornyelse og administration af vores hjemmeside samt vedligeholdelsen af vores stier og veje. Karen for alle de fine referater. Flemming for det daglige tilsyn med vandværket og alt det andet fælles samt opsætningen af nye skilte. Lars for tovholderjobbet omkring kloakeringen og vores nye facebookgruppe. Henrik for arbejdet med de nye skilte og formandskandidaturet. Udover bestyrelsen vil jeg også takke Bjarne for hans store parathed til altid at give en hånd eller to med. Endelig vil jeg også takke de andre frivillige, der bidrager til det fælles bedste: revisorerne Per og Kjeld, deltagerne på arbejdsdagene, festarrangørerne og alle dem, der gør en stor eller lille indsats.

 

Afdøde medlemmer

Vi har desværre mistet et medlem siden sidste generalforsamling:

Niels Hyllested Andersen, Vibesti 8. Stien er ikke det samme uden ham. Æret være hans minde.

 

Nye medlemmer

Siden sidste forsamling i juni 2015 har vi heldigvis også fået nye medlemmer:

·         Allan Thomsen, Rylesti 10 (overtog efter forældrene)

·         Charlotte Egholm, Søren Bucharth og Pia Færch, Vibesti 14

·         Mette Rygaard, Uglesti 3

·         Inger B.B. Christiansen og Frank Urbano, Fasansti 23

·         Per Svensson, Strandstien 5

(listen er opgjort pr. 1. juni 2016)

Velkommen! Vi ser frem til at møde jer på stier og strand.

 

Bestyrelsesmøder

Vi har haft fire velbesøgte bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Tak til værterne.

 

Sommerfest

Sommerfesten 2015 løb af stablen samme dag som generalforsamlingen. Festen var igen en stor succes og varede til langt ud på de små timer. Tak til Bente for lotteriet og den store indsats generelt. Og mange tak til alle de andre, der hjalp med det praktiske. Uden jer, ingen fest!

 

 

 

Vejene

Der bliver klippet i højden i uge 25. Mange af vores vejskilte er blevet skiftet ud, og det har pyntet gevaldigt. Og den nye bom ind til Enghaven bliver forhåbentlig effektiv, så vi undgår unødvendig trafik – og her igen et lille suk: Vær nu rare at overholde de 20 km/t. Både af hensyn til dyr, børn og blodtryk hos mange beboere.

 

Fællesarbejdsdag

Årets arbejdsdag foregik i strålende sol, og de næsten 20 fremmødte gjorde en flot indsats: der blev slået, klippet, fejet, støvsuget, olieret, repareret og opsat trappe og bro til den store guldmedalje! Tak til de flittige, der gør en uvurderlig indsats for fællesskabet.

 

Kloakering

Årets ’hotte’ emne er den længe ventede kloakering. Kommunen fandt pengene på kistebunden, og nu skal vi andre til lommerne. Man kan følge med på Fors’ hjemmeside www.fors.dk/projekter .

Vi vil forsøge at informere jer, så godt vi kan, på vores hjemmeside og på den nye facebookgruppe (søg på Orøgaard på Facebook eller kontakt Lars fra bestyrelsen).

 

Brandberedskabet

Ved brand: Ring 112, varsko naboerne (hornet i bund på bilen) og begræns skaderne så vidt muligt. I brandskuret på fællesgrunden er der pulverslukkere, der lige skal have et dunk inden brug. Kontakt Flemming Bohnen for at låne slukningsudstyr, hvis I skal holde et stort grillarrangement. Og husk venligst, at bål, fakler og anden åben ild ikke er tilladt pga. brandfaren.

Brandskuret blev godkendt af Falck i efteråret 2015. I kan bruge nøglen til bommen til brandskuret.

 

Hjemmesiden

www.oroegaard.dk  har fået en vellykket ansigtsløftning. Ris, ros og forslag modtages gerne.

 

Jeg – Birgit – vil takke for mange gode år i bestyrelsen. Jeg håber, de store projekters tid er overstået og ønsker den nye bestyrelse rigtig god vind.

Bestyrelsen ønsker jer et godt år med en varm sommer, et gyldent efterår og en mild vinter.

 

Juni 2016.  Bestyrelsen v/Birgit

 

 Beretningen godkendt.

 

4. Grundejerforeningen – Regnskab. Henning fremlagde regnskabet, drift 2015 og budget 2017 blev efterfølgende  godkendt.

5. Grundejerforeningen - Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev     vedtaget.

6. Orøgaard Vandværk

a) Beretning. Birgit aflagde beretning:

 

Beretning for Orøgaard Vandværk 2015/16

Renovering af rentvandstanken sidste sommer

Vores lille vandværk gennemgik sidste sommer en gennemgribende renovering af rentvandstanken under vandværksgulvet. Under indkøring af den renoverede rentvandstank blev der monteret UV filter, så evt. bakterier blev tilintetgjort og grænseværdier for rent drikkevand til vores godt 150 ejendomme blev overholdt. Dette arbejde blev endeligt afsluttet i begyndelsen af august og UV filteret blev atter afmonteret, da alle målinger inden UV filteret nu overholdt alle grænseværdier. Vandprøver under renoveringen blev taget af en ny leverandør, som viste sig at være meget fleksibel og god. Vi havde bl.a. direkte kontakt til de ledende medarbejdere. Efterfølgende er vi overgået til denne leverandør for fremtidige vandanalyser.

Forurening

En måned senere, den 9. september, fik vi foretaget en af de regelmæssige vandanalyser, som til vores store overraskelse viste overskridelse af grænseværdier for coliforme bakterier. Da dette resultat forelå, blev beredskabsplanen igangsat efter tæt kommunikation med Holbæk Kommune. Spisestedet blev bl.a.  kontaktet personligt via opringning med påbud om kogning af alt vand i forbindelse med driften af restauranten.

Skiltning med påbud om kogning af vand til madlavning blev opsat ved indkørsel til vores område udfor vandværket, samt ved indkørslen til Enghaven, som jo også nyder godt af vores ellers så rene vand. Ikke alle var helt tilfredse med skiltningen. Vi vil prøve at gøre det mere tydeligt fremover. Hjemmesiden blev opdateret med løbende meldinger om situationen. Ved fremtidige forureninger, som vi dog ikke har planer om, vil vi endvidere gøre brug af vores nye Facebook gruppe: ”Os med hus eller sommerhus i Orøgaard”.  Hermed en opfordring til at tilmelde jer denne lukkede gruppe, som Lars administrerer.

Firmaet som havde forestået renoveringen af rentvandstanken blev kontaktet og stillede hurtigt op. Et omfattende arbejde med montering af UV filter og gennemgang af mulige kilder til forklaring af forureningen blev igangsat. Der blev løbende foretaget vandanalyser indtil vi 10 dage senere kunne konstatere, at vandkvaliteten atter var under de tilladte grænseværdier. Vi fandt ingen naturlig forklaring på forureningen, som kunne skyldes indtrængen af mindre insekter eller snegle, som er kommet i kontakt med vandet i rentvandstanken. Efterfølgende har vi øget fokus på korrekt færdsel på vandværket med indkøb af hvide træsko, skoovertræk og håndsprit. Der er planer om flisegang fra vejen, samt evt. en sluse ved vandværksdøren. Endvidere er frekvensen af skylning af filteret sat op.

Møde i sammenslutningen af vandværker på Orø

På mødet var der indlæg fra den leverandør, som vi nu bruger, omkring vandanalyser. Efterfølgende har mange af de andre vandværker også valgt at skifte til denne leverandør. Vi deler kørselsomkostningerne, da vandprøverne tages samme dag på de tilmeldte vandværker.  Endvidere var der snak om store renoveringsprojekter på to af Orøs andre vandværker og endelig indlæg omkring påvirkninger på kvaliteten af vores drikkevand under den nye Landbrugspakke.

Vandspild

Vandmåleren på vandværket viser om natten et mindste forbrug på omkring 150 liter/time, hvor vi ellers forventer, at alle ligger trygt under dynen og ikke bruger vand. Det er meget svært at komme dette vandspild til livs. Vi har planer om i starten af juli at aflæse alle vandmålere for at se om vi kan finde årsagen. I kan alle bidrage til dette opklaringsarbejde ved at tjekke, at jeres egen vandmåler i målerbrønden på jeres grund står HELT stille, når I ikke har tændt for vandet. Vær særlig opmærksom på et rindende toilet. Den kommende kloakering vil gøre det endnu dyrere at have et vandspild, da ca. 2/3 af prisen for vandet betales som vandafledningsafgift.

Opfordring: Det er en rigtig god idé at lukke for vandet i målerbrønden, når du tager tilbage til ”privaten” . På den måde undgår du ubehagelige overraskelser, når du atter dukker op i ”skoven”. Spørg gerne Flemming, hvis du ikke ved, hvor din målerbrønd er eller ikke ved hvordan der lukkes for vandet. Vi har sagt det mange gange, men oplever til stadighed kedelige episoder. Et eksempel til skræk og advarsel, som blev konstateret i sidste måned: På 14 dage blev der spildt ca. 10m³ (10.000 liter) på en adresse i vores område.

God sommer til alle i Skoven og husk at bruge vand med omtanke, så vi også fremover kan forsyne vores nærområde med drikkevand af god kvalitet, tak.

 

Juni 2016, Alf (og Birgit)

 

Beretningen godkendt. En opfordring fra kasserer Henning til at holde øje med vandspildet med info om, at en åben vandhane på en time forbruger en kubikmeter vand.

b) Regnskab. Henning fremlagde regnskabet fra vandværket. Regnskabet godkendt.

c) Budget og fastsættelse af vandafgift. Budget gennemgået og godkendt uden bemærkninger.   Bestyrelsen foreslog uændret vandafgift, hvilket blev godkendt.

d) Eventuelt. Ingen bemærkninger

7. Indkomne forslag:

-Da kassereren har sat sit sommerhus til salg, beder bestyrelsen om generalforsamlingens accept af følgende: ”Hvis kassereren træder ud af bestyrelsen inden næste års generalforsamling, befuldmægtiges bestyrelsen til at supplere sig selv og til at udpege en midlertidig kasserer, der skal fungere frem til generalforsamlingen i 2017.”. Forslaget godkendt.

8. Valg af bestyrelse. Se nedenstående skema,

9. Eventuelt:

Lars informerede  ang. aktuelle skriverier i pressen om økonomien i forhold til kloakering.

Flemming efterlyste efterslukkere til Sankt Hans bålet, Annelise og Alf meldte sig.

Birgit takkede med vingaver til Bjarne, Flemming, Dorte og Kjeld.

Ny formand Henrik præsenterede sig selv lidt nærmere.

Alf takkede Birgit for hendes arbejdet som formand i bestyrelsen med gave.

 

Kjeld lukkede generalforsamlingen med det obligatoriske hurraråb for Grundejerforeningen Orøgaard.

 

 

 

Ad. pkt. 8. Valg af bestyrelse:

 

Medlem

Bente Porsby

genvalg

Medlem

Flemming Bohnen

genvalg

Medlem

Dorte Sørensen

valgt som suppleant

Suppleant

Kurt Nellemann

valgt som suppleant

valg

Der skal endvidere vælges en revisor for en 2-årig periode:

 

Revisor

Kjeld Olesen

 genvalgt

 

Endelig skal der jf. §6 hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen samt en suppleant for revisorerne.

Alle suppleanter vælges for en 1-årig periode.

 

Bestyrelsessuppleant

Lars Vedsmand

valgt som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Henrik Petersen

valgt som formand

Revisorsuppleant

Jesper Bjørn Jensen

genvalgt

 

 

 

Bilag vil kunne ses på hjemmesiden www.oroegaard.dk  

På hjemmesiden vil man endvidere kunne genfinde referater fra tidligere generalforsamlinger. Referatet fra generalforsamlingen 2015 er tidligere blevet udsendt til samtlige grundejere.

 

Referent:

19/6 2016

Karen Ydesen, sekretær i bestyrelsen.

 

 

 

_____________________________                             ____________________________

Dirigent Kjeld Olesen                                                    Referent Karen Ydesen