Referat af generalforsamling 15. juni 2014

i Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

 

1.         Valg af dirigent: Per Sjøstedt blev valgt.

 

2.                                        Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling 2013: Referatet blev godkendt.

 

3.                                        Formandens beretning – Grundejerforeningen Orøgaard:

Indledning

Efter en mørk og stormfuld vinter lyser sommersolen igen over Skoven, der visse steder er blevet lysnet betydeligt. Der kom desværre skader på et par ejendomme, men heldigvis skete der ingen personskade.  I den forbindelse vil vi endnu engang sige mange tak til det tapre trekløver, Aksel, Bjarne og Flemming, for hurtig oprydning på stierne efter begge storme.

Det bringer mig videre i taksigelserne: Tak også til Winni Gredsted for bestyrelsen af vores hjemmeside og tak til revisorkorpset, Per Sjøstedt og Kjeld Olesen.

Endelig synes jeg også, at bestyrelsesmedlemmerne skal have en tak med i år. Dorte og Lilian for pasningen af vores veje, Bente for opsyn og arbejde omkring stranden, Karen for sekretærarbejdet, Alf for varetagelsen af det mere og mere komplicerede sæt af love, regler og andet omkring vandværket, Flemming for det daglige tilsyn med vandværket og den gradvise udskiftning af vores vejskilte sammen med Henrik og endelig Henning for det store arbejde med regnskaberne.

Afdøde medlemmer

Vi har desværre mistet et medlem og et tidligere medlem, der stadig kom i skoven, i årets løb: Knud Jensen fra Vibesti 2 og Robert ’Bob’ Larsen, min kære nabo fra Vibesti 13. Bob var min families gode nabo igennem mange år – vi kunne altid regne med hjælp fra ham. Æret være Knuds og Bobs minde.

Nye medlemmer

Vi har i det forgangne år heldigvis også budt velkommen til nye medlemmer:

 

·         Karin Merete Olofsson, Harestien 6

·         Linda og Carsten Tronøe, Fasanstien 21

·         Arne Andersen har overtaget efter Susanne Andersen på Harestien 14

·         Michael Hindeved, Harestien 15

 

Velkommen! Vi håber, I vil befinde jer godt i vores forening.

Bestyrelsesmøder

Sædvanen tro har vi afholdt fire møder siden sidste generalforsamling. Tak til dem, der lagde hus til.  Der har desuden været en til tider intens elektronisk korrespondance om foreningssager.

Sommerfest

Sommerfesten 2013 var velbesøgt. Det gik så fint, at vi vover at gentage successen den 26. juli. I år skal deltagerne huske selv at medbringe deres drikkevarer, da vi har besluttet at skære salget af drikkevarer fra, så arrangørerne kan nyde hele festen selv. Tilmelding til fest og som frivillig til forberedelse og oprydning: Til Bente, Vibesti 6.

Vejene

Vejene er igen i år blevet vedligeholdt lige, som vi vil have dem. Og pga. den milde vinter har vi sparet lidt på budgettet for snerydning.

Fællesarbejdsdag

Vi valgte at afholde to fællesarbejdsdage i år, da der var behov for en oprydning af mindre sager efter stormene.

Den første blev afholdt lørdag i påsken, men da der kun dukkede en lille håndfuld medlemmer op, kunne vi kun udføre det mest fornødne fællesarbejde, primært oprydning på strandarealet. Der skal lyde en stor tak til den tapre håndfuld og til bestyrelsen for indsatsen.

I går var det så tid for årets ’egentlige’ arbejdsdag. 20 frejdige folk dukkede op i det dejlige vejr, og vi fik udført alle de opgaver, vi havde sat os for: Vask af vejskilte, udskiftning af vejspejl, rengøring i vandværk og i fællesskuret, oprydning på fællesarealer, klip ind til og under bord/bænkesæt på stranden, oliering af borde og bænke på stranden, opfyldning af stier ind til borde og bænke. Efter strabadserne indtog vi dejligt smørrebrød og lidt drikkelse på fællesgrunden i det gode vejr. En stor tak til alle, der gav en hånd med.

Stranden

Stranden er blevet renset for vragdele og småaffald efter vinteren, og der er opsat et nyt bord-bænkesæt.

Molen: Der blev foretaget en første afleveringsforretning af molen i august 2013. Men da der var en del fejl og mangler, kunne arbejdet ikke erklæres færdigt. Det blev aftalt, at entreprenøren udbedrede fejlene – fx hvor armeringsnettet stikker ud gennem betonen - hvorefter hele overfladen skal ’svummes’ med en speciel, tynd betonblanding. Dette arbejde har man til hensigt at udføre i uge 25. Herefter skal der foregå endnu en overdragelsesforretning, hvor vi håber, der ikke er flere fejl og mangler. Derefter foregår den endelige betaling.

Vi opfordrer til, at medlemmerne er med til at sørge for, at vores mole får en flot finish – herunder, at man holder børn og dyr væk fra den bløde beton, mens den hærder.

Strandadgang: Da flere medlemmer har udtrykt interesse for en lokal sti mellem Kærlighedsstien og Molen, har vi undersøgt love og regler hos myndighederne. Det ser ud til, at vi har lov til uhindret at færdes langs stranden iht. Naturbeskyttelseslovens kap. 4 og §22.

Brandberedskabet

Husk altid at ringe 112 ved evt. brand. Og husk derefter at varsko naboerne. I skuret på fællesgrunden befinder sig nu nogle pulverslukkere, der egner sig til al slags brand. De skal lige have et par dunk, inden de benyttes, så pulveret løsner sig. Der er branddaskere opsat ved grillstederne på stranden, så evt. gløder kan slukkes straks.

Vi har ikke længere brandslanger m.v. i skuret, da Falck mener at kunne nå frem på under 5 minutter – i det tidsrum ville vi sikkert ikke engang nå at rulle slangerne ud.

Hjemmesiden

Der arbejdes på en ny og opdateret version af vores hjemmeside. I kan som altid læse referater og vigtige nyheder på www.oroegaard.dk . Flere fandt vej til den i forbindelse med stormene, og vi vil gøre en indsats for at holde jer a jour ved eventuelle lignende tilfælde i fremtiden.

 

Tak for et godt år i foreningen – lad os håbe, at sommeren bliver mindst lige så god som sidste år.

 

Bestyrelsen, juni 2014

Kommentarer til beretningen:

Sommerfesten: Festen flyttes til lørdag d. 19/7 pga. Vikingetræffet. Grundejere, der vil hjælpe med opsætning af telt og/eller nedtagning af samme samt oprydning efter festen retter henvendelse til Bente, Vibesti 6.

Netforbindelse: Lars foreslår, at grundejerne individuelt henvender sig til TDC, der ejer netforbindelsen på øen, med en klage over den dårlige forbindelsen. TDC har antydet, at de vil overveje sagen, hvis vi er mange nok.

Britta foreslår, at vi henvender os til Henrik Person fra Enghaven for at høre, hvordan de griber det an.

Lars foreslår, at vi får nedlagt fiberkabel samtidig med kloakken.

Der blev nedsat et udvalg til at se på fiberforbindelse bestående af Aksel fra Haresti 18, Lars fra Uglesti 9, Jens fra Fasansti 9.

 

Beretningen blev godkendt.

 

4.                                        Regnskab – Grundejerforeningen:

Spørgsmål til regnskabet: Michael spørger, om Drivhusene også betaler til svinget oppe ved starten af nedkørslen til vores grundejerforening. Kommunen har lavet en fordelingsnøgle for udgifterne til Orøgaardsvej, så det gør de.

Regnskabet blev godkendt.

 

5.                                        Budget og fastsættelse af kontingent – Grundejerforeningen:

 Kontingentet for 2015 bliver, som resultat af punkt 7.2, på kr. 1550.

Budgettet blev vedtaget.

 

6.                                        ORØGAARD VANDVÆRK

 

6.a Formandens beretning

 

Beretning 2014 for Orøgaard Vandværk

Arbejdsgruppen, ”vandmændene” i folkemunde, har igen i år gjort et fremragende stykke arbejde for at skaffe rent vand i rørene både til foreningens medlemmer og til naboerne. Det skal de have tak for: Alf for varetagelse af det administrative, Flemming for den daglige drift og Henning for det store arbejde i regnskabsafdelingen.

I det følgende opsummeres nogle af de vigtigste emner:

 

Status på teknikken

Der er opsat nye målere på omkring halvdelen af foreningens målere. De pågældende grundejere har fået information om dette. Her skal man være opmærksom på, at tallene på måleren først rykker sig, når man har brugt 1 m3 vand. Et løbende toilet eller en drypende vandhane vil kunne konstateres ved, at et af de små tandhjul kører rundt. De resterende vandmålere udskiftes inden udgangen af i år, da der er lovkrav om udskiftning hvert 6. år uanset forbrug.

En af vores gamle vandpumper har fået nyt liv og bruges nu ved gennemskylning af filteret, da de nye pumper ikke havde den krævede kapacitet, men egner sig bedst til at sikre os det rette tryk på vandforsyningen.

I skrivende stund har vi ansøgt om fornyelse af indvindingsaftale af vand, så vi fremover har ret til at pumpe op til 6.500 m³ vand pr. år fra vores boring. Det bør være tilstrækkeligt, hvis vi alle bruger vandet med omtanke og er påpasselig med at lukke på hovedhanen ved vandmåleren, når man forlader sit sommerhus for en længere periode.

 

Møder, samarbejder osv.

Der har været en del møder i årets løb, dels i Orø vandværksgruppe, dels i kommunalt regi. Vi har bl.a. meldt os ind i den kommunale organisation, Holbæk Vandråd, som forsøger at styrke samarbejdet mellem kommunens vandværker.

 

Vandspild

Vandspildet er heldigvis blevet minimeret i løbet af det seneste års tid. Dette skyldes formentlig en opdatering af vores måleudstyr. Vi holder øje med det daglige vandforbrug via en SMS service, hvilket hjalp os, da uheldet var ude i vinters, hvor ”Bodil” var på besøg i vores skov. Som nævnt i et mødereferat blev en brønd i den forbindelse revet op af et faldende træ. Der var gravet en dyb rende hen til brønden, hvilket formentlig har medvirket til miseren. I den forbindelse løb der selvfølgelig en masse vand ud i sandet, men sagen blev ordnet i mindelighed mellem grundejeren og foreningen.

Husk dog, at det er den enkelte husejer, som er ansvarlig for ledningssystemet fra målerbrønden ind til ejendommen.

Juni 2014, Alf og Birgit

Beretningen vedtaget

 

6.b Vandværkets regnskab                                    

     Regnskabet blev vedtaget.

 

6.c Budget og fastsættelse af vandafgift

     Budget og vandafgift blev vedtaget.

 

6.d Eventuelt

     Intet.

 

7.                                        Indkomne forslag

 

Der er i år tre forslag:

1.         Ensretning af færdsel på de gennemgående veje.

Diskussion om, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at mindske hastighed og færdsel gennem skoven. Forslag om i perioder at låne et apparat til at måle hastighed og lave bump på vejene og at opfordre folk til at vise hensyn og dæmpe hastigheden. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret se på forskellige muligheder.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

 

2.                                        Grenaffald hentes ved bålplads af vognmand.

Forslaget indebærer en kontingentforhøjelse på kr. 300 årligt.

Lang diskussion om fordele og ulemper ved de forskellige ordninger og de økonomiske konsekvenser

Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer mod 13. Det understreges, at ordningen først træder i kraft pr. 1/1 2015 og at kontingentet for 2015 som følge heraf bliver 1550 kr.

 

3.                                        Bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring, så GF fremover kan afholdes enten lørdag eller søndag, i stedet for, at det skal være om søndagen.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

8.Valg af bestyrelse

Formand: Birgit Friis Petersen: genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Dorte Sørensen: genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Bente Porsby:  valgt

Bestyrelsesmedlem Flemming Bohnen:  genvalgt

Bestyrelsessuppleant: Lars Vedsmand: valgt

Bestyrelsessuppleant: Henrik Petersen:  genvalgt

Revisor: Kjeld Olesen:  genvalgt

Revisorsuppleant: Ingen valgt, Jesper Jensen spørges om han vil tage et år til.                           

                                                                                                                                                                                                                                                                        [har efterfølgende 3/7-14 accepteret at tage et år mere som suppleant]

 

Bestyrelsen pr. juni 2014 består af:

Formand:                                                                                                                                                                                                                                                     Birgit Friis Petersen     

Næstformand:                                                                                                                                                    Alf Maischnack

Kasserer:                                                                                                                                                                                                                                                      Henning Peterslund

Sekretær:                                                                                                                                                                                                                                                      Karen Ydesen

Bestyrelsesmedlemmer:                                          Dorte Sørensen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Flemming Bohnen Jespersen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bente Porsby

Suppleanter:                                                                                                                                                                                                   Lars Vedsmand

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Henrik Petersen

 

Revisorer:                                                                                                                                                                                                                                                    Per Sjøstedt

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kjeld Olesen

Revisorsuppleant:                                                                                                Jesper Jensen

 

8.                                        Eventuelt:                      

·         Ros fra et medlem til bestyrelsen for arbejdet med veje, strandområde, bord og bænke. Opmærksomheden henledt på de grunde, der ikke passes og forfalder. Nogle synes, det skæmmer plantagen, andre at det er frodige biotoper, der bidrager til et rigere dyreliv.

·         Spørgsmål til kommende kloakering. Denne er iflg. kommunen pt. udskudt til 2015-16. Udgiften bliver ca. 35.000 kr. pr. matrikel til dette. Det undersøges, om der desuden er en tilslutningsafgift.

·         Forslag om medlems-mailliste: Medlemmerne sender mailadresse til Birgit: janbirgit@youmail.dk  

·         Man opfordres til at anvende de gamle bord/bænkesæt med forsigtighed.

                                                                                       

 

Juli 2014Dirigent:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Referent:

Per Sjøstedt   _______________________                                                                                                                                                                                    Karen Ydesen   ______________________