Referat af ordinær generalforsamling i henholdsvis

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

lørdag den 20. juni 2015 kl. 10.00 i Orø Forsamlingshus

 

 

 

1.     Valg af dirigent .

Per Sjøstedt valgt. Generalforsamlingen rettidigt indkaldt og derfor lovlig og beslutningsdygtig i forhold til vedtægterne.

2.     Grundejerforeningen: Godkendelse af referat fra  Generalforsamling 2014.

Referatet godkendt

3.     Grundejerforeningen – Beretning:

Indledning

Efter den milde vinter og det kølige forår håber vi, at solen snart får fat, så vi rigtig kan nyde vores skov og strand. Indtil det sker, må vi varme os ved det gode fællesskab i vores forening.

Bestyrelsen, revisorkorpset og flere andre skal igen i år have en stor tak for det flotte arbejde, der gøres for at holde vores forening i gang. Uden jer, ingen forening. Tak.

Afdøde medlemmer

Siden sidste generalforsamling har vi desværre mistet to af vores kære medlemmer: Lilian Olsen fra Fasansti og Gitte Thomsen fra Rylesti. Lilian var i nogle år med i bestyrelsen, hvor hun bl.a. sørgede for, at vores veje var i ordentlig stand. Vi husker Gitte for hendes mange år i plantagen og hendes altid gode og smittende humør. Æret være Lilians og Gittes minde.

Nye medlemmer

Heldigvis er der også kommet nye medlemmer til i året, der gik:

 

·    Marie Therese Nisted, Torben Jensen og Lizzie Jensen, Esmosevej 7

·    Julie R. Jensen, Haresti 14

·    Anne Absalonsen og Morten Seifert, Strandstien 24 (tidl. Vibesti 13)

 

Et stort velkommen til jer! Vi håber, I vil få det rigtig godt i vores forening.

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt fire velbesøgte bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Tak til dem, der  lagde hus til.

Sommerfest

Sommerfesten 2014 blev en stor succes. Der var både lotteri og bægerklang til den store guldmedalje. Tak til arrangørerne og til dem, der hjalp med opsætning af telt, oprydning mv.

Vejene

Igen i år har den milde vinter været god ved vores budget. Vi vil opfordre alle til at overholde fartgrænsen på 20 km/t – det vil glæde både dyr, børn, forældre og beboerne på de mest trafikerede strækninger.

Fællesarbejdsdag

Årets arbejdsdag var nærmest et tilløbsstykke, idet omkring 30 friske folk dukkede op og tog ved. Vi fik gjort vores fællesområder mere indbydende ved rengøring, klip og renovering. Efter arbejdet indtog vi en velfortjent frokost. Tak til alle, der bidrog på dagen.

 

Stranden

Molen blev i efteråret 2014 behørigt indviet efter den langvarige renovering. Flaskerne med bobler og smagsprøverne på strandens urter forsvandt som dug for den bragende sol og friske vind. Nu håber vi så, at molen holder i mange, gode år.

 

Netdækning

Mobil-og datadækning blev diskuteret på sidste års generalforsamling. Mange har siden oplevet en forbedring af dækningen, formentlig pga. udbredelsen af 4G. Derfor har vi ikke foretaget os yderligere.

 

Brandberedskabet

Husk altid at ringe 112 ved evt. brand. Husk derefter at varsko naboerne, gerne ved at holde hornet på bilen i bund. I skuret på fællesgrunden kan I hente pulverslukkere, der egner sig til al slags brand. De skal lige have et par dunk, inden de benyttes, så pulveret løsner sig.

Ved større grillarrangementer kan man kontakte Flemming Bohnen og låne slukningsudstyr, så man er på den sikre side.

Nøglen til brandskuret er den samme, der bruges til bommen.

 

Hjemmesiden

I kan som altid læse referater og vigtige nyheder på www.oroegaard.dk .

 

Tak for et dejligt år i foreningen. Vi håber, at sommeren vil være mild ved os igen i år og ønsker jer mange gode og varme dage.

 

Juni 2015

Bestyrelsen v/Birgit

 

Kommentarer til beretningen: Intet at bemærke. Beretningen godkendt.

4.     Grundejerforeningen – Regnskab

Kommentarer til regnskab: Spørgsmål til om entreprenøren er ansvarlig for kommende skader på molen. Bestyrelsen er opmærksom på problematikken.

Regnskabet godkendt

5.     Grundejerforeningen Budget- Fastsættelse af kontingent

Kommentarer til budgettet: Forslag om at Spisestedet betaler en større del af driften af vejene, da trafikken dertil er øget. Grenaffaldsbeløbet bliver nedsat med 150 kr., dette reguleres når opkrævningen af kontingentet udsendes. Budgettet og fastholdelse af kontingent vedtaget.

 

6.     Orøgaard Vandværk

 

a) Beretning:

Beretning 2015 for Orøgaard Vandværk

Igen i år har vores trofaste ”vandmænd” gjort et kæmpe stykke arbejde for at sikre os alle rent og godt vand i hanerne. Tak til Alf for administrationen, Flemming for den daglige drift, som i år har været ekstra krævende i perioder samt Henning for regnskabsarbejdet.

Vi opsummerer lige de vigtigste ting fra året, der gik:

Renovering af rentvandstank

Efter et tjek af vores rentvandstank, hvor et lille kamera futtede rundt i en store tank, besluttede bestyrelsen at få tanken renoveret for at sikre, at vores vand fortsat vil være rent og leve op til kravene. Efter indhentning af tilbud blev arbejdet derefter påbegyndt i midten af maj.

Da tanken var tømt og arbejderne kunne komme ned i den, viste det sig imidlertid, at nogle af rørene var så tærede, at det var nødvendigt at udskifte dem. Derfor blev arbejdet mere omfattende end ventet, men til gengæld forventer vi nu, at vandværket er rimelig fremtidssikret, i hvert fald på dette område.

Det skal nævnes, at udgifterne til projektet dækkes af vedligeholdskontoen, som alle aftagere af vandværkets vand selvfølgelig bidrager til. Derfor medfører renoveringen ingen takststigninger.

I skrivende stund pågår afsluttende vandanalyser, så vi kan afgøre, hvornår den midlertidige UV belysning af vandet kan afmonteres. UV belysning sikrer et kimtal/bakterie niveau under eller omkring tilladte grænseværdier for drikkevand.

 

Vi håber, at generne ved projektet har været ubetydelige og glæder os til fremover stadig at kunne nyde vores gode vand.

Status på teknik:

 

· Alle vandmålere hos aftagere er nu blevet udskiftet. Flemming opsætter i den kommende tid en træpæl med rød top til markering af ”skjulte” målerbrønde. For hvem ved, om der ligger en halv meter sne, når målerne manuelt aflæses omkring årsskiftet?

· Termografering af el-installationer på vandværket er foretaget, hvilket er et krav fra vores forsikringsselskab. Dette skal gøres hvert andet år.

· Ny vandindvindingsaftale gældende frem til 2044 er indgået og godkendt af Holbæk Kommune. Aftalen giver os ret til at pumpe vand op de næste 30 år, så lad os håbe, at vi stadigvæk kan få råvand af en god kvalitet uden forurening, og at vores nuværende enlige boring ikke løber tør.

 

Møder, samarbejder osv.

Vi har været repræsenteret ved følgende møder:

· Møde i sammenslutningen af vandværker på Orø med fokus på tilbagestrømssikring. Forhindre at vandet løber baglæns hos aftagerne med risiko for forurening af vores drikkevand.

· Møde mellem Holbæk Kommune, Orøs landmænd og Orøs vandværker. Åben diskussion om den fremtidige vandforsyning på Orø. ”Hvordan sikrer vi fortsat rent vand til alle på Orø?” Kommunen arbejder videre med forskellige scenarier med udgangspunkt i input fra mødet, hvor bl.a. emner som nitratforurening, ringforbindelse af vandværker og evt. udvælgelse af særlige beskyttede områder til fremtidige vandboringer blev diskuteret.

 

Vandspild

Vandspild:

Atter i år har vi og berørte beboere været glade for vores ”vandsladrehank”, som har fortalt om uregelmæssigheder i vandforbruget. Der er registreret 3 tilfælde i det forgangne år. Til orientering kan nævnes, at en helt åben vandhane i løbet af en time udleder ca. 1 m³.

Så brug vand med omtanke…

 

Juni 2015,  Alf og Birgit

 

 

 

 

a)     Kommentarer til beretningen: Intet at bemærke. Beretningen godkendt.

b) Regnskab : Kommentarer til regnskabet: Spørgsmål om tidsinterval for udskiftning af vandmålere. Der skal udskiftes hver 6. år. Regnskabet godkendt.

 

c) Budget og fastsættelse af vandafgift: Kommentarer til budgettet: Honorar er steget for meget. Bestyrelsen forklarede hvordan udgifter og arbejdet skal stemme overens. Honoraret er skattepligtigt og er fordelt på flere personer.

Vandspildet er nedadgående.

Kloakeringen er fastsat til 2016, der skal regnes med et beløb på ca. 50.000, heraf 37.000 alene til tilslutning. Bestyrelsen undersøger om det kan svare sig at lave fælles entreprise ang. gravearbejdet. Budgettet vedtaget.  

d) Eventuelt : Spørgsmål om kloakering. Det er endnu ikke afgjort, om der skal skydes eller graves, når kommunen skal kloakere. Der laves indledende undersøgelser i år. Der er mulighed for den enkelte grundejer at lave et minirenseanlæg på egen grund frem for fælles tilslutning. Dette har ingen økonomisk fordel.

 Man bør overveje en anden fordelingsnøgle mellem fast vandafgift og forbrug.

 

7. Indkomne forslag: Forslag om at afskaffe grenaffaldsordningen. En længere diskussion om fordele og ulemper ved ordningen. 18 stemmer for forslaget 12 imod, 4 undlader at stemme.  Forslaget vedtaget. Grenordningen ophører pr 1/1 2016. Erik stiller sin trailer til rådighed, nøglen hentes hos Ole Olsen, Fasanstien. Konsekvensen af afstemningen er, at kontingentet for 2016 bliver uden forhøjelse til bortskaffelse af grenaffald.

Forslag 1. Bestyrelsens forslag ang. bankoverførsler fremfor girokort ved betaling af  kontingent fremover, da kun 4 medlemmer anvender girokortet.  Forslaget enstemmigt vedtaget.

 

8. Valg af bestyrelse. Alle genvalgt. Se bestyrelseslisten nedenfor.

 

9. Eventuelt:  Der er et problem med galoperende heste i plantagen, henvendelse til Birgit hvis man finder ud af hvem det er.

Lars: Trailerlaug: Freddy og Lars har indkøbt trailer som andre kan købe sig ind i, den kan klare 16 fod  og 450 kg.

Opfordring til at hunde iht vedtægterne holdes i snor på foreningens arealer, både på veje og på strandarealet.

Opfordring til at man sørger for at klippe grene så de ikke rager ud på vejene.

Opfordring til at der ikke parkeres ved bommen.

Flemming tænder bål Sct. Hans aften kl. 21. Alf og Flemming sørger for bål    og efterslukning, såfremt vind og vejr tillader afbrænding.

En tak til bestyrelsen og Bjarne for det arbejde, der udføres.

Birgit uddelte vingave til Bjarne for hans arbejde for foreningen, Dorte for at udvikle og bestyre hjemmesiden og Per for at dirigere generalforsamlingen på bedste vis.

Der afsluttedes med at råbe et hurra for vores forening.

 

 

 

Ad. pkt. 8. Valg af bestyrelse: Bestyrelsen i det kommende år er:

 

Formand

Birgit Friis Petersen

 

Næstformand

Alf Maischnack

 

Kasserer

Henning Peterslund

 

Bestyrelsesmedlem

Karen Ydesen

 

Bestyrelsesmedlem

Dorte Sørensen

 

Bestyrelsesmedlem

Bente Porsby

 

Bestyrelsesmedlem

Flemming Bohnen

 

Bestyrelsessuppleant

Lars Vedsmand

 

Bestyrelsessuppleant

Henrik Petersen

 

 

Revisorer:

 

Revisor

Per Sjøstedt

 

Revisor

Kjeld Olesen

 

Revisorsuppleant

Jesper Bjørn Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift:

 

 

             

Dirigent Per Sjøstedt

 

 

 

 

Sekretær Karen Ydesen