15. maj 2013

 

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

Generalforsamling 2013

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

søndag den 16. juni 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af referat fra hhv. ordinær og ekstraordinær Generalforsamling 2012

3. Grundejerforeningen - Beretning

4. Grundejerforeningen - Regnskab

5. Grundejerforeningen - Fastsættelse af kontingent

6. Orøgaard Vandværk

a) Beretning

b) Regnskab

c) Budget og fastsættelse af vandafgift

d) Eventuelt

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse

9. Eventuelt

 

 

Ad. pkt. 7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

 

Ad. pkt. 8. Valg af bestyrelse: Følgende er på valg for en 2-årig periode, idet formand og 3 bestyrelsesmedlemmer jf. §6 vælges i lige år:

 

Næstformand

Søren Parsbæk Pedersen

Modtager ikke genvalg

Kasserer

Henning Peterslund

Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem

Karen Ydesen

Modtager genvalg

 

Der skal endvidere vælges en revisor for en 2-årig periode:

 

Revisor

Per Sjøstedt

Modtager genvalg

 

Endelig skal der jf. §6 hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen samt en suppleant for revisorerne. Alle suppleanter vælges for en 1-årig periode.

 

Bestyrelsessuppleant

Lilian Olsen

Modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant

Henrik Petersen

Modtager genvalg

Revisorsuppleant

Bente Porsby

Opstiller til bestyrelsen

 

Bestyrelsen foreslår

som næstformand:                                                Alf Maischnack, Harestien 5

som bestyrelsesmedlem:                                       Bente Porsby, Vibesti 6

 

Således er posten som revisorsuppleant vakant.

________________

 

 

 

 

Medfølgende bilag:

 

Med indkaldelsen her medfølger følgende bilag:

 

·         Regnskab 2012 og budget 2014 for Grundejerforeningen Orøgaard samt bemærkninger til regnskabet.

·         Regnskab 2012 og budget 2014 for Orøgaard Vandværk samt bemærkninger til regnskabet.

·         Takstblad for 2014.

 

Ovennævnte bilag vil også kunne ses på hjemmesiden www.oroegaard.dk under henholdsvis ”Grundejerforeningen” og ”Vandværket”.

 

På hjemmesiden vil man endvidere kunne genfinde referater fra tidligere generalforsamlinger. Referatet fra generalforsamlingen 2012 er tidligere blevet udsendt til samtlige grundejere.

 

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen