04.05.2012

 

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

søndag den 10. juni 2012 på Orø Kro

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

søndag den 10. juni 2012 kl. 10.00 på Orø Kro

og efter vedtægterne med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2011.

3. Beretning – Grundejerforeningen.

4. Regnskab – Grundejerforeningen.

5. Budget og fastsættelse af kontingent.

6. ORØGAARD VANDVÆRK

a)   Beretning.

b)   Regnskab.

c) Budget og fastsættelse af vandafgift.

d)   Eventuelt.

7. Indkomne forslag.

a) Bestyrelsen foreslår at molen hovedrepareres i sommerperioden 2012.

b) Bestyrelsen foreslår, forudsat at forslag a) vedtages, at vi ansøger grundejerforeningen Enghaven om et tilskud til dette arbejde.

c) Bestyrelsen foreslår en ændring af vandværkets love [se bilag].

8. Valg af bestyrelse.

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen har ikke jf. §5 inden 1. maj modtaget forslag fra medlemmerne til behandling under pkt. 7. Indkomne forslag, hvorfor bestyrelsens forslag er de eneste til behandling.

 

Under pkt. 8. Valg af bestyrelse er følgende poster på valg for en 2-årig periode, idet formand og 3 bestyrelsesmedlemmer jf. §6 vælges i lige år:

 

Formand

Ole Beuchert Olesen

Modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem

Birgit Friis Petersen

Modtager genvalg. Opstiller til formandsposten, dog under forudsætning af bestyrelsens forslag til ændring af vandværkets love bliver vedtaget.

Bestyrelsesmedlem

Flemming Bohnen

Modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem

Hanne Skov

Modtager ikke genvalg.

 

 

Der skal endvidere vælges en revisor for en 2-årig periode:

 

Revisor

Kjeld Olesen

Modtager genvalg.

 

 

Endelig skal der jf. §6 hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen samt en suppleant for revisorerne. Alle suppleanter vælges for en 1-årig periode.

 

Bestyrelsessuppleant

Alf Maischnack

Opstiller til bestyrelsen, men er også villig til at fortsætte som suppleant.

Bestyrelsessuppleant

Dorte Sørensen

Opstiller til bestyrelsen, men er også villig til at fortsætte som suppleant.

Revisorsuppleant

Bente Porsby

Modtager muligvis genvalg

 

 

Bestyrelsen foreslår

som formand:                   Birgit Friis Petersen, Vibesti 11

som bestyrelsesmedlem:     Alf Maischnack, Harestien 5

som bestyrelsesmedlem:     Dorte Sørensen, Strandstien 9

_____________________________________________________________________

 

 

 

Endvidere indkaldes til

Ekstraordinær generalforsamling i henholdsvis

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

søndag den 10. juni 2012 på Orø Kro

umiddelbart efter den ordinære generalforsamling

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Afstemning vedr. bestyrelsens forslag til hovedrep. af molen i sommerperioden 2012.

3. Afstemning vedr. bestyrelsens forslag til at Grf.  Enghaven ansøges om tilskud til hovedrep. af molen.

4. Afstemning vedr. bestyrelsens forslag til ændring af vandværkets love.

5. Omvalg af formand.

 

Dersom den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig (dvs. at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt) bortfalder den ekstraordinære generalforsamling.

 

Dersom forslaget til hovedrep. af molen ikke bliver vedtaget, bortfalder dagsordenens pkt. 3

Dersom forslaget til ændring af vandværkets love bliver vedtaget, bortfalder dagsordenens pkt. 5.

 

_______________________________________________________________

 

 

Medfølgende bilag:

 

Med indkaldelsen her medfølger følgende bilag:

 

·    Regnskab 2011 og budgetter 2012 og 2013 for Grundejerforeningen Orøgaard.

·    Regnskab 2011 og budgetter 2012 og 2013 for Orøgaard Vandværk samt bemærkninger.

·    Forslag til ændring af vandværkets love.

 

Ovennævnte bilag vil også kunne ses på hjemmesiden www.oroegaard.dk under menupunktet ”Generalforsamling 2012”. På hjemmesiden vil man endvidere kunne genfinde referater fra tidligere generalforsamlinger. Referatet fra generalforsamlingen 2011 er tidligere blev udsendt til samtlige grundejere.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

 

_______________________________________________________________

 

 

Bilag  punkt 7c.

Grundejerforeningen Orøgaards generalforsamling 2012
Forslag til ændring af vandværkets love.

Nuværende ordlyd:

·      Vandværket ledes og drives af Grundejerforeningen Orøgaard, hvis generalforsamling er højeste myndighed

·      Den daglige ledelse består af tre medlemmer af dens bestyrelse, dog således at grundejerforeningens formand samtidig er formand for vandværket.

·      Vandværkets kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, og vil samtidig være medlem af grundejerforeningens bestyrelse.

 

Forslag til ændret ordlyd:

·      Vandværket ledes og drives af Grundejerforeningen Orøgaard, hvis generalforsamling er højeste myndighed.

·      Den daglige ledelse varetages af en arbejdsgruppe, bestående af:

o       Grundejerforeningens næstformand (leder af vandværket).

o       Grundejerforeningens kasserer (kasserer for vandværket).

o       Grundejerforeningens sekretær (sekretær for vandværket).

o       Vandværkets faglige konsulent, ansat på timebasis af grundejerforeningens bestyrelse.

·      Grundejerforeningens formand, der tillige er formand for vandværket, har det overordnede ansvar for vandværkets drift og skal inddrages i alle drøftelser og beslutninger af væsentlig betydning.

·      Det påhviler vandværkets faglige konsulent at holde sig orienteret om gældende love og bekendtgørelser samt om kommunens eventuelle planer vedr. ændringer af vandværkernes forhold.

·      Det påhviler vandværkets sekretær at holde formanden løbende orienteret om alle sager og beslutninger vedrørende vandværkets drift.

·      Følgende medarbejdere kan aflønnes over vandværkets budget:

o       Vandværkets formand.

o       Medlemmerne af vandværkets arbejdsgruppe.

o       Vandværkets daglige tilsynsførende.

Service- og vedligeholdelsesarbejder ved vandværket varetages af ekstern arbejdskraft, betalt over vandværkets budget.