12. maj 2011

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

 søndag den 19. juni 2011 kl. 11.15 på Orø Kro

 

 

 

 

Kære grundejere.

 

 

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

søndag den 19. juni 2011 kl. 11.15 på Orø Kro

 

 

 

og efter vedtægterne med følgende dagsorden:

 

 

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2010.

3.  Beretning – Grundejerforeningen.

4.  Regnskab – Grundejerforeningen.

5.  Fastsættelse af kontingent/ budget.

6.  ORØGAARD VANDVÆRK

a) Beretning.

b) Regnskab, Vandværket.

c)  Fastsættelse af vandafgift, budget.

d) Eventuelt.

7.  Indkomne forslag.

a) Bestyrelsen foreslår, at vejstykket Strandstien 1-13 fremover vedligeholdes af grundejerforeningen i lighed med de øvrige veje i området, idet der ikke er tinglyst nogen særstatus for denne del af Orøgaards vejnet.

b) Ændrede regler for bortskaffelse af haveaffald. Reglerne vil blive fremlagt på generalforsamlingen, da bestyrelsen først har fået kendskab til forbud efter deadline.

c)  Ordensreglement for grundejerforeningen. I punkt 1 Åben ild slettes sidste afsnit :”Afbrænding af grene og andet brandbart materialefinder sted på grundejerforeningens afbrændingsplads på stranden. Afbrændingen foretages af grundejerforeningen.”

8.  Valg af bestyrelse.

9.  Eventuelt.

 

 

 

Bestyrelsen har ikke jf. §5 inden 1. maj modtaget forslag fra medlemmerne til behandling under pkt. 7. Indkomne forslag, hvorfor bestyrelsens forslag er de eneste til behandling.

 

 

Under pkt. 8. Valg af bestyrelse er følgende på valg for en 2-årig periode, idet formand og 3 bestyrelsesmedlemmer jf. §6 vælges i lige år:

 

- næstformand        Søren Parsbæk        modtager genvalg

 

- kasserer               Henning Peterslund      modtager genvalg

         (honorarafhængigt)

 

- bestyrelsesmedlem   Bjarne Højlund        modtager ikke genvalg

 

 

Der skal endvidere vælges en revisor for en 2-årig periode.

Endelig skal der fremover jf. §6 hvert år vælges to suppleanter for en 1-årig periode til bestyrelsen samt  en 1-årig suppleant for revisorerne.

 

 

Bestyrelsen foreslår

som bestyrelsesmedlem Karen Ydesen, Rylesti 14

som bestyrelsessuppleant Bente Porsby, Vibesti 6

 

 

1 bestyrelsessuppleant       vakant

1 revisor (for 2 år)                vakant       (afløser for Hugo Nørby)

1 revisorsuppleant             vakant

 

 

 

 

 

Medfølgende bilag:

 

Med indkaldelsen her medfølger følgende bilag:

 

·    Regnskab 2010 og budget 2011 for Grundejerforeningen Orøgaard.

·    Regnskab 2010, budget 2011/2012 og Takstblad 2012 for Orøgaard Vandværk samt bemærkninger.

 

Ovennævnte bilag vil også kunne ses på hjemmesiden www.oroegaard.dk under menupunktet ”Generalforsamling 2011. På  hjemmesiden vil man ligeledes kunne genfinde referater fra tidligere generalforsamlinger. Referatet fra generalforsamlingen 2010 blev udsendt til alle grundejere sammen med Sommer-brevet i august 2010.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen