Ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

 søndag den 21. juni 2009 kl. 10.00 på Orø kro

 

 

 

 

25. maj 2009

 

 

Kære grundejere

 

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

søndag den 21. juni 2009 kl. 10.00 på Orø kro

 

og efter vedtægterne med følgende dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Godkendelse af referat

3.    Beretning – Grundejerforeningen

4.    Regnskab – Grundejerforeningen

5.    Fastsættelse af kontingent/ budget

6.    ORØGAARD VANDVÆRK

a)    Beretning

b)    Regnskab, Vandværket

c)     Fastsættelse af vandafgift, budget

d)    Eventuelt

7.    Indkomne forslag ingen

8.    Valg af bestyrelse

9.    Eventuelt

 

Bestyrelsen har ikke jf. §5 inden 1. maj modtaget forslag fra medlemmerne til behandling under pkt. 7. Indkomne forslag. Bestyrelse har heller ingen forslag, hvorfor punktet er anført med

ingen.

 

 

 

 

Under pkt. 8. Valg af bestyrelse er følgende på valg for en 2-årig

periode, idet næstformand, kassereren og ét bestyrelsesmedlem jf. §6 vælges i ulige år:

 

      kasserer                 Britta Aagaard               modtager ikke genvalg

      næstformand          Søren Parsbæk Pedersen modtager genvalg

      bestyrelsesmedlem  Bjarne Højlund              modtager genvalg

      bestyrelsesmedlem   Bob Robert Larsen         modtager genvalg 1 år

 

suppleanter                   Flemming Bohnen Jespersen modtager genvalg

                                   Nyvalg

                                  

Kassereren fører tillige vandværkets regnskaber, og bestyrelsen vil således  efter dette valg fortsat bestå af i alt 7 medlemmer, som vedtægten foreskriver.

 

Der skal endvidere vælges revisor for en 2-årig periode

 

      Revisor                  Hugo Nørby                   modtager genvalg

      Suppleant               Kjeld Olesen                  modtager genvalg

 

Endelig skal der fremover jf. §6 hvert år væl­ges to suppleanter for en 1-årig periode til bestyrelsen, samt  en 1-årig suppleant for revisorerne.

 

Medfølgende bilag:

 

Med indkaldelsen her medfølger følgende bilag:

 

·         Regnskab 2008 og budget 2009 for Grundejerforeningen Orøgaard

·         Regnskab 2008, budget 2009/2010 og Takstblad 2010 for Orøgaard Vandværk.

·         Invitation til 60 års jubilæumsfest

 

Evt. supplering fra hjemmesidenwww.orøgaard.dk 

 

Ovennævnte bilag vil også kunne ses på hjemmesiden under menupunktet ”General­forsamling 2009” og på hjemmesiden vil man ligeledes kunne genfinde referater fra tid­ligere generalforsamlinger. Referatet fra seneste generalforsamling blev udsendt til alle grundejere sammen med Sommer-brevet.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Jane Krog

Formand