Ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

8. juni 2008 kl. 10.00 på Orø kro

 

 

 10. maj 2008

 

Kære grundejere

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk 8. juni 2008

kl. 10.00 på Orø kro og efter vedtægterne med følgende dagsorden

 

1.    Valg af dirigent

2.    Godkendelse af referat

3.    Beretning – Grundejerforeningen

4.    Regnskab – Grundejerforeningen

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    ORØGAARD VANDVÆRK

a)     Beretning

b)     Regnskab, Vandværket

c)     Fastsættelse af vandafgift, budget

d)    Eventuelt

7.    Indkomne forslag

8.    Valg af bestyrelse

9.    Eventuelt

 

Bestyrelsen har ikke senest 1. maj i år modtaget forslag fra medlemmerne til be­hand­ling under pkt. 7. Indkomne forslag, så derfor skal der under dette punkt kun tages stilling til føl­gen­de eneste forslag fra bestyrelsen:

 

Forslag 1 af 1: I henhold til referatet fra sidste års generalforsamling om udsendelse af en sam­tykkeer­klæ­ring til samt­lige 94 medlemmer om registrering i et medlemsre­gister på hjemmesiden - skal bestyrelsen hermed tage stilling til dels 1) om tilbagemeldingen fra de 94 ud­sendte og nummererede samtykkeerklæringer viser et tilstrækkeligt in­teressegrundlag og dels 2) om der skal være en samlet positiv interesse på mindst 50% eller 66,7% for at have tilstrækkelig nyttevær­di til at blive sat i værk.

 

Formålet med at indrykke et kontakttelefonnummer til et medlemsregister på forenin­gens hjemmeside, såfremt der viser sig tilstrækkelig interesse for at oprette et sådant, er selvfølgelig først og fremmest at give dine naboer en chance for at kunne ringe dig op, dersom de måtte observere et eller andet omkring dit sommerhus, som du snarest bør tage stilling til. Foreløbig kun ét telefonnummer og det er kun din Orø-adresse, der meddeles i medlemsregistret. Men persondataloven kræver altså dit samtykke.

 

Under pkt. 8. Valg af bestyrelse er i henhold til vedtægterne følgende på valg for en 2-årig periode:

 

        formand                     Leif Thorsted                      modtager ikke genvalg

        bestyrelsesmedlem     Preben Nørgaard Jensen     modtager ikke genvalg

        bestyrelsesmedlem     Erik Svendsen                    modtager ikke genvalg

        bestyrelsesmedlem     Søren Jensen                     modtager ikke genvalg

 

PS! I ulige år vælges der næstformand, kasserer og et besty­relsesmedlem, således at besty­relsen hele tiden kan be­stå af de i alt 7 medlemmer, som vedtægten foreskriver.

 

Hertil kommer valg af revisor for en 2-årig periode

 

        Revisor                       Hanne Skov                       modtager kun genvalg, såfremt hun ikke, dvs. jf. oven­stå­ende da forinden i stedet bliver valgt ind som be­sty­rel­­ses­med­lem

Endelig skal der for en 1-årig periode vælges

 

·         2 suppleanter til bestyrelsen

·         1 revisorsuppleant

 

 

Medfølgende bilag:

 

Sammen med indkaldelsen her medfølger følgende bilag:

 

·         Regnskab 2007 og budget 2008 for Grundejerforeningen Orøgaard

·         Regnskab 2007, budget 2008/2009 og Takstblad 2009 for Orøgaard Vandværk

·         Nummereret samtykkeerklæring til hver enkelt af vore 94 medlemmer

·         Ajourført udgave af foreningens love/vedtægtspjece

 

 

Evt. supplering fra hjemmesidenwww.orøgaard.dk 

 

Ovennævnte bilag vil også snarest kunne ses på hjemmesiden under menupunktet ”General­forsamling 2008” og på hjemmesiden vil man ligeledes kunne genfinde referater fra tid­ligere generalforsamlinger. Referatet fra generalforsamlingen i 2007 er blevet udsendt til alle grundejere, men kan læses på hjemmesiden under menupunkt ”referater”, samt tillige om ønsket udskrives herfra.

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

 

Leif Thorsted

Formand