Ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

 søndag den 17. juni 2007 kl. 10.00 på Orø kro

 

 

 

 

25. maj 2007

 

 

Kære grundejere

 

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk søndag den 17. juni 2007 kl. 10.00 på Orø kro og efter vedtægterne med følgende dagsorden

 

1.    Valg af dirigent

2.    Godkendelse af referat

3.    Beretning – Grundejerforeningen

4.    Regnskab – Grundejerforeningen

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    ORØGAARD VANDVÆRK

a)    Beretning

b)    Regnskab, Vandværket

c)     Fastsættelse af vandafgift, budget

d)    Eventuelt

7.    Indkomne forslag

8.    Valg af bestyrelse

9.    Eventuelt

 

Bestyrelsen har ikke jf. §5 inden 1. maj modtaget forslag fra medlemmerne til behandling under pkt. 7. Indkomne forslag, så derfor medfølger til dette punkt kun bestyrelsens egne.

 

Under pkt. 8. Valg af bestyrelse er følgende på valg for en 2-årig periode, idet næstformand, kassereren og ét bestyrelsesmedlem jf. §6 vælges i ulige år:

 

      kasserer                 Britta Aagaard               modtager genvalg

      næstformand          Flemming Nørregaard     modtager genvalg

      bestyrelsesmedlem  Ole Olsen                      modtager ikke genvalg

 

Da Kurt Nellemann har fået nyt arbejde langt fra Orø har han valgt at trække sig, så da bestyrelsen jf. §6 skal bestå af 7 medlemmer, skal der til erstatning for ham ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

Kassereren fører tillige vandværkets regnskaber, og bestyrelsen vil således  efter dette valg fortsat bestå af i alt 7 medlemmer, som vedtægten foreskriver.

 

Der skal endvidere vælges revisor for en 2-årig periode, idet

 

      Revisor                  Hugo Nørby                   modtager genvalg

 

Endelig skal der fremover jf. §6 hvert år væl­ges to suppleanter for en 1-årig periode til bestyrelsen, samt  en 1-årig suppleant for revisorerne.

 

Medfølgende bilag:

 

Med indkaldelsen her medfølger følgende bilag:

 

·         Regnskab 2006 og bemærkninger, samt budget 2007 samt for Grundejer­forenin­gen Orø­gaard

·         Regnskab 2006 og bemærkninger, samt budget 2007/2008 og Takstblad 2008 for Orøgaard Vandværk

·         Bestyrelsens egne forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7.

 

 

Evt. supplering fra hjemmesidenwww.orøgaard.dk 

 

Ovennævnte bilag vil også kunne ses på hjemmesiden under menupunktet ”General­forsamling 2007” og på hjemmesiden vil man ligeledes kunne genfinde referater fra tid­ligere generalforsamlinger. Referatet fra seneste generalforsamling blev udsendt til alle grundejere sammen med Sommerbrevet.

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

 

Leif Thorsted

Formand