Ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

10. juni 2006 kl. 10.00 på Orø kro

 

 

 

 

 

 

 

17. maj 2006

 

 

Kære grundejere

 

 

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i henholdsvis Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk 10. juni 2006

kl. 10.00 på Orø kro og efter vedtægterne med følgende dagsorden

 

1.    Valg af dirigent

2.    Godkendelse af referat

3.    Beretning – Grundejerforeningen

4.    Regnskab – Grundejerforeningen

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    ORØGAARD VANDVÆRK

a)    Beretning

b)    Regnskab, Vandværket

c)     Fastsættelse af vandafgift, budget

d)    Eventuelt

7.    Indkomne forslag

8.    Valg af bestyrelse

9.    Eventuelt

 

Bestyrelsen har i år ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling under pkt. 7. Indkomne forslag, så derfor medfølger til dette punkt kun bestyrelsens egne 5 forslag.

Under pkt. 8. Valg af bestyrelse er i henhold til vedtægterne følgende på valg for en 2-årig periode:

 

      formand                 Leif Thorsted                 modtager genvalg

      bestyrelsesmedlem  Preben Nørgaard Jensen modtager genvalg

      bestyrelsesmedlem  Kurt Nellemann              modtager genvalg

      bestyrelsesmedlem  Per Sjøstedt                  modtager ikke genvalg

 

Under henvisning til, at generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 7 god­kender bestyrelsens anbefa­lede forslag nr. 3, dvs. at der fremover kun vælges én kasserer til at dække såvel grund­ejerfore­ningens som vandvær­kets regn­skaber, og at der fremover hvert år væl­ges to suppleanter til bestyrelsen, så skal 1. suppleanten undtagelsesvis her i 2006 straks efter ryk­kes op som be­styrelsesmedlem gældende for dette ene år, for at besty­relsen kan be­stå af de i alt 7 medlemmer, som vedtægten foreskriver.

 

I ulige år skal der herefter fremover vælges næstformand, kasserer og et besty­relsesmedlem i stedet for som hidtil næstformand og to kasserere.

 

 

Medfølgende bilag:

 

Med indkaldelsen her medfølger følgende bilag:

 

·         Regnskab 2005 og budget 2006 for Grundejerforeningen Orøgaard

·         Regnskab 2005, budget 2006/2007 og Takstblad 2007 for Orøgaard Vandværk

·         Bestyrelsens 5 forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7.

 

 

Evt. supplering fra hjemmesidenwww.orøgaard.dk 

 

Ovennævnte bilag vil også kunne ses på hjemmesiden under menupunktet ”General­forsamling 2006” og på hjemmesiden vil man ligeledes kunne genfinde referater fra tid­ligere generalforsamlinger. Referatet fra seneste generalforsamling blev udsendt til alle grundejere sammen med Sommerbrevet.

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

 

Leif Thorsted

Formand