Referat af generalforsamling 16. Juni 2013

i Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

 

 

1.      Valg af dirigent :    Efter formandens velkomst blev Per Sjøstedt valgt.

 

2.      Godkendelse af referat fra hhv. ordinær og ekstraordinær generalforsamlingen 2012 : Godkendt.

 

3.      Formandens beretning – Grundejerforeningen Orøgaard:

Indledning

Efter en lidt turbulent start med ekstraordinær generalforsamling m.v. fik den nye bestyrelse anno 2012 hurtigt gang i arbejdet, der som sædvanlig har været meget varieret. Heldigvis har vi igen i år haft en god og stærk bestyrelse, der har været villig til at tage arbejdstøjet på, når det var nødvendigt.

Jeg vil gerne takke alle mine medbestyrere for et rigtig godt samarbejde i sæsonen 2012-13. Vi har nået meget, men har stadig nogle hængepartier. Blandt andet har molen fyldt rigtig meget i det foregående år, men i skrivende stund ser det ud til, at også dette eventyr ender godt.

Der skal også igen i år lyde en stor tak til nogle af de stærke støtter, foreningen har uden for bestyrelsen: Blandt andet er Bjarne Højlund altid villig til at give en hånd med, og Winni Gredsted har med kyndig hånd fortsat arbejdet med vores hjemmeside. Vores revisorkorps, Per Sjøstedt, Kjeld Olesen og Bente Porsby skal også have tak for deres indsats.

Afdøde medlemmer

Igen i år har vi desværre måttet sige farvel til et par markante personer fra vores forening, nemlig Edgar Hansen, kendt som ’Busser’, og Ellen Beuchert Olesen, den tidligere formands frue. Mange kendte Busser, men jeg fik desværre aldrig selv fornøjelsen. Ellen var smilende og venlig, når jeg mødte hende på strand og stier, og var en diskret og omhyggelig værtinde til møder i forbindelse med vores bestyrelsesarbejde. Jeg er ked af, at jeg ikke nåede at lære nogen af dem bedre at kende.

Nye medlemmer

Vi har også i det forgangne år kunnet byde velkommen til nye medlemmer:

·    Lisbeth Andersen og Lars K. Vedsmand på Uglesti 9.

·    Vibeke og Christian Lau Sorth har overtaget Uglesti 1.

·    Jytte Preusse er ny på Mågesti 9.

·    Henrik Hannibal har købt Vibesti 7, efter en af foreningens matriarker, fru Ibsen, som jeg kaldte hende, valgte at sælge for at nyde sit otium i en alder af over 100 år.

·    Endelig er Bodil Ydesen og Jens Bern nye på Fasansti 9.

Et stort velkommen til jer alle - jeg håber, I vil befinde jer godt i vores forening og glæder mig til at møde jer på stierne.

Bestyrelsesmøder

Der har som sædvanlig været afholdt fire bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. De fleste har været huset af vores medbestyrer Dorte, der har en dejlig udsigt over fjorden og husrum til os alle. Imellem møderne har der været en til tider intens elektronisk korrespondance, for der er meget at passe på en stor ’gård’ som vores.

Sommerfest

Sommerfesten 2012 blev som nævnt i efterårsbrevet en stor succes. Vi håber at kunne gentage succesen den 27. juli i år og efterlyser i den forbindelse friske folk til arbejdet med at få stablet festen på benene. Kontaktperson i denne forbindelse er Lilian Olsen eller undertegnede.

Vejene

Vejene er jo et vigtigt fællesområde for os alle, og i år er arbejdet med disse blevet varetaget af den dynamiske duo Dorte og Lilian. Vedligeholdelsen af vejene er en balancegang mellem at holde dem farbare, men ikke så fine, at der bliver kørt ræs på dem … Som jeg ser det, er balancen holdt i det forgangne år.

Fællesarbejdsdag

Fællesarbejdsdagen faldt i år på den 25. maj, der viste sig fra sin våde side. Derfor måtte den friske skare på otte mænd og kvinder begrænse aktiviteterne til maling af skur, vask af skilte og vedligeholdelse af fællesområder. Tak til alle, der deltog.

Stranden

Vi er jo glade for vort idylliske strandområde og den fantastiske udsigt, vi kan nyde fra bredden af fjorden eller spidsen af molen. Ja, molen … Molen har været det altoverskyggende emne for store dele af bestyrelsen i år. Derfor vil jeg i det følgende give den sit eget punkt i min beretning. Vedligeholdelsen af stranden blev varetaget af næstformand Søren m.fl. i det omfang, det kunne lade sig gøre for byggematerialer.

Molen

Da jeg i juni 2012 blev valgt til formand, stod grundforeningen over for en af de største investeringer i min erindring: Renovering af den gode, gamle mole. Molen har ligget der, så længe jeg kan huske, og er igennem årene blevet renoveret og forlænget af foreningens gæve folk.

Nu havde is og bølger knækket store stykker af molens overflade, og det var på tide, at den blev renoveret professionelt. Derfor var der indhentet tilbud både på og uden for øen, og renoveringen blev godkendt af en ekstraordinær generalforsamling en uge efter den ordinære. Senere, efter projektet var blevet præciseret, vedtog en enig bestyrelse at udvide entreprisen med den inderste del. Det betyder en fordyrelse på ca. 28.000 kr., efter bidrag fra Enghaven.

Valget af entreprenør faldt på det lokale firma, RJ Entreprise, da det blev anset for en fordel, at RJ kunne følge med i vandstand og vejrforhold og tilpasse renoveringen efter dette.

En udenøs ekspert blev involveret, inden arbejdet gik i gang. Han gav sin mening om projektet og rådgav entreprenøren om beton, armering osv. RJ gik i eftersommeren i gang med at rense den gamle mole af og støbe op i de værste huller – men blev derefter stoppet af vejr og vand: Dels skulle støbningen foregå i mindst +3-5 grader, dels skulle vandet være så lavt, at der kunne støbes godt ned om siderne. Efterårets højvande og vinterens lave grader forhindrede derefter arbejdet, og derfor gik arbejdet først rigtigt i gang i starten af maj.

I dag ligger molen der med det meste af sin flotte nye frakke – den sidste del af molen forventes færdig inden Sct. Hans, igen afhængigt af vejret.

Vi har fået lavet så meget arbejde, som pengene rakte til. Måske vil nogle sige, at der vist mangler lidt, men når budget og prioritering er klar til det, vil vi få lavet de sidste ting, der måtte mangle.

Som afrunding af dette punkt kan jeg berette, at vi i efteråret havde møde med vores kære naboer i Enghaven. Det blev besluttet, at begge foreninger fremover lægger et årligt beløb til side pr. grundejer til vedligeholdelse af mole og badeflåde, samt til udgifter i forbindelse med udsætning og optagning af flåden.

Brandberedskabet

Bestyrelsen fik i efteråret 2011 rimeligt styr på brandberedskabet ved det tidligere omtalte møde med lederen af Orøs falckstation. Så derfor er der ikke grund til at dvæle for længe ved det emne i år – blot skal der endnu engang opfordres til at udvise den største forsigtighed i omgangen med havegriller og lignende, ligesom det skal understreges, at festblus uden afskærmning, havebål og anden afbrænding udgør en meget stor brandfare her i vores skov, og at de derfor er strengt forbudt!

Den tidligere bålplads

Da vi har forhåbninger om, at vi inden for en overskuelig årrække vil have overskud på budgettet til at få lavet fælles flisning af vores grenaffald, har vi bibeholdt kransen af store sten omkring den gamle bålplads. Hvem ved, måske ligger stenene der endnu om 500 år, så fremtidens arkæologer kan undre sig over, at der også i 2013 var folk, der samledes på tinge …

Men indtil den fælles flis-ordning kommer op at stå, må vi alle benytte genbrugsstationen til vores grenaffald m.v. Heldigvis har man jo åbnet op for aflevering af dette alle dage mellem 8 og 16, så man kan jo lige tage en bunke med, når man alligevel skal til Brugsen.

Ø-glæder

Dronningens besøg 3. juni blev en vindomsust affære. Jeg har ladet mig fortælle, at besøget forløb fint, selv om Prinsens ønske om en tur på en af cyklerne i MC-klubben vist kom bag på sikkerhedsfolkene.

Nu kan vi se frem til juli måneds invasion af middelalder- og vikingeskibe og det medfølgende marked. Det bliver spændende at se de gamle skibe stævne ind i vores fjord.

Afrunding

Ligesom den tidligere formand vil jeg slutte beretningen med at minde jer om, at foreningen har en veldrevet hjemmeside, hvor referater og andre relevante oplysninger kan findes i en ruf. Adressen er www.orøgaard.dk , men man kan også bare Google sig frem. Tak for et godt år i foreningen – lad os håbe, at sommeren er os endnu bedre stemt end sidste år, så det kan blive til mange flere dejlige solnedgange på stranden i år.

 

Kommentarer m.v. til beretningen:

Sommerfest 2013: Der efterlyses folk til teltopsætning, borddækning og teltnedtagning/oprydning. Henvendelse til Lilian Olsen.

Molen: *En arbejdsgruppe til at opsætte trappe m.m. blev nedsat: Bjarne, Flemming, Lars og Jan meldte sig.

*Spørgsmålet om, hvor gennemløbshullet i molen blev af, blev diskuteret. Der kom forslag om, at vi selv flyttede sten op til ekstra beskyttelse af molen. Man enedes om først at undersøge, om det er lovligt.

*Da der er afsat dybe poteaftryk fra en hund i molens nye betonoverflade, opfordrede formanden pågældende hundeejer til at stå frem. Det er højst sandsynligt, at den lovpligtige ansvarsforsikring på hunden kan dække evt. ekstraudgifter i forbindelse med disse aftryk. I denne forbindelse henviste et medlem til foreningens vedtægter, hvoraf det fremgår, at hunde skal være i snor på vores område.

*Søren redegjorde for historikken omkring molen, hvilket bl.a. besvarede spørgsmålet omkring gennemløbet.

Ø-glæder: Middelaldermarkedet er 22.-23. juli 2013.

 

Beretningen blev godkendt.

 

4.      Regnskab – Grundejerforeningen:  Regnskabet blev godkendt.  

 

 

5.      Budget og fastsættelse af kontingent - Grundejerforeningen  :

Budgettet blev godkendt. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

 

 

 

 

 

 

 

6.      ORØGAARD VANDVÆRK

6.a Formandens beretning:

Arbejdsgruppen

Der gik et lettelsens suk gennem bestyrelsen, da Alf efter sidste års generalforsamling meldte sig som tovholder og daglig administrator af vandværket. Siden da har den travle trio, bestående af Alf, Flemming og Henning, haft travlt med at leve op til de til stadighed voksende offentlige krav til vandværksdrift. Arbejdsfordelingen er, at Alf som nævnt er administratoren, der tager sig af de mange papirer i forbindelse med driften, mens Flemming er den, der flere gange om ugen slår vejen forbi og tjekker, om værket har det godt. Endelig er Henning den, der bestyrer tallene på forbilledlig vis.

Der skal lyde en stor tak til dem for, at vores gode og rene vand til stadighed risler i rørene.

Status på teknikken

Pumper: Der er indsat en ny pumpe, der dels sikrer, at vi er godt dækket ind ved evt. nedbrud i forsyningspumpen og dels gør, at vi bedre kan modstå pres om øget vandforsyning.

El-tavlen er blevet termograferet efter krav fra forsikringsselskabet, så vi kunne bibeholde vores selvrisiko på 0 kr.

Flowmåleren er stadig lidt flov i det, idet man ikke helt kan stole på dens meldinger pr. sms. Men der arbejdes løbende på at få den i ’vater’.

Møder, Samarbejder o.lign.

25 m-zone: Myndighedernes beslutning om en 25 meter opdyrkningsfri zone fra vandboringen efterleves i fin stil af landmanden. Området passes med regelmæssige afklipninger.

Fællesudvalget af vandværker på Orø: Der blev i september afholdt et møde i udvalget, hvor emner som 25 meters-reglen, kloakering, udskiftning af vandmålere samt et forslag om fælles regnskabsførelse og administration blev diskuteret.

Nødforbindelse til Næsby: Emnet tages op på Næsby Vandværks kommende generalforsamling.

Nye offentlige krav: I februar 2013 kom en ny bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. Denne skal være indført inden udgangen af 2014. Der er endvidere et krav om, at den driftsansvarlige for vandværket skal gennemgå et kursus i drift og hygiejne. Her arbejdes der på en fælles løsning med øens andre vandværker, hvor vores fælles leverandør gennemfører det krævede kursus.

Kurser

Alf har deltaget i to kurser i vandværksdrift i regi af Foreningen af Danske Vandværker.

 

Vandspild

Der er stadig en difference mellem det forbrug, der måles hos aftagerne af vand og de oppumpede mængder. Dog er differencen faldet igennem de seneste år, så vi må jo håbe, at dette spild stopper en skønne dag – eller at vi finder en evt. lækage.

En anden form for spild er frostsprængninger o.lign. I sæsonen 2012/13 har der været to tilfælde af denne slags spild: En overgravet vandledning i forbindelse med byggeri – her var Flemming heldigvis vaks ved havelågen og fik hurtigt lukket for vandet på værket – og en enkelt frostsprængning.

 

Kommentarer m.v. til beretningen:

Vandmålere: Et medlem spurgte, hvorvidt udskiftning af målere er efter antal år eller forbrug. Svar: hvert 6. år.

Vandspildet er væsentligt reduceret, fra 600 m3 til 150 m3.

Vandmåler: Er der en mekanisk måler til supplement af den elektroniske vandmåler? Det er der ikke. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, om det er en god ide at anskaffe en sådan.

Ring- og nødforbindelser: Der blev spurgt til den fælles ringforbindelse på øen. Der er ingen aktuelle planer om en fælles ringforbindelse, selv om sagen ikke er taget af tegnebrættet. Der arbejdes dog på en nødforbindelse med Næsby, som skal bruges i tilfælde af driftsstop på et af vandværkerne. Dette er afhængig af deres økonomi, så spørgsmålet om tidshorisonten for dette kan ikke besvares på nuværende tidspunkt.

 

Beretningen blev godkendt.

 

 

6.b Vandværkets regnskab. Godkendt.

 

6.c Budget og fastsættelse af vandafgift : Vedtaget.

 

6.d Eventuelt

 

7.      Indkomne forslag

 

Der er i år ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

 

8.  Valg af bestyrelse

Næstformand: Tidligere bestyrelsesmedlem Alf Maischnack blev valgt

Kasserer: Henning Peterslund blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem : Karen Ydesen blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Bente Porsby blev valgt

Bestyrelsessuppleant: Lilian Olsen blev genvalgt

Bestyrelsessuppleant: Henrik Petersen blev genvalgt

Revisor: Per Sjøstedt blev genvalgt

Revisorsuppleant : Jesper Jensen blev valgt

 

 

Bestyrelsen pr. juni 2013 består af:

Formand:                           Birgit Friis Petersen 

Næstformand:                    Alf Maischnack

Kasserer:                            Henning Peterslund

Sekretær:                            Karen Ydesen

Bestyrelsesmedlemmer:     Dorte Sørensen

                                           Flemming Bohnen Jespersen

                                           Bente Porsby

Suppleanter:                       Lilian Olsen

                                           Henrik Petersen

 

Revisorer:                           Per Sjøstedt

                                           Kjeld Olesen

Revisorsuppleant:              Jesper Jensen

 

Formanden takkede Søren Parsbæk, afgående næstformand, dirigenten Per Sjøstedt og webmaster Winni for deres indsats for foreningen med et par flasker vin.

 

 

 

 

9.  Eventuelt :              

-        Brandskur: Det er bomnøglen der skal bruges til skuret. Der findes en boks med en nødnøgle. Denne kan slås ind i nødstilfælde. Man henvender sig til kassereren, hvis man mangler en nøgle.

-        Der må ikke holdes høns iflg. vores ordensreglement.

-        Der var forslag om at klippe ind ved hjørnerne på stierne. Dette blev nedstemt, da det formentlig vil gøre det nemmere at sætte farten op for dem, der alligevel ikke ønsker at overholde fartgrænsen, hvis der kommer bedre udsyn.

-        Der kom forslag om at ”åbne” vores hjemmeside med en slags nabohjælpsordning med tlf. numre. Bestyrelsen ser på sagen.

 

 

6. juli 2013

 

 

 

Dirigent:                                                                                 Referent:

Per Sjøstedt   _______________________                      Karen Ydesen   ______________________