Referat af generalforsamling 10. Juni 2012

i Grundejerforeningen Orøgaard og Orøgaard Vandværk

 

 

1.     Valg af dirigent.  Per Sjøstedt blev valgt

 

2.     Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2011.   Godkendt.

 

3.     Formandens beretning – Grundejerforeningen Orøgaard:

Indledning

Så sidder vi her igen på vores gode gamle Orø Kro, som finanskrisen heldigvis ikke har fået bugt med, men som tværtimod gennemgår en sympatisk foryngelsesproces for tiden.

I gamle dage havde man den søndagsskik at sidde på kroen og tænkte på kirken. Det vil vi nu ikke gøre i dag, vi vil i stedet tænke på en lille yndig plet ude på Orøs østlige hjerteflap, nemlig den ærværdige, aldersstegne grundejerforening Orøgaard.

I de kommende minutter vil jeg berette lidt om hvad der er sket i vort lille fredelige reservat siden vi sidst var forsamlede her på stedet den 19. juni 2011.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi har et vældig godt teamarbejde i bestyrelsen. Vi har en organisation der minder om regeringen på Christiansborg. Dér har man en række højt begavede ministre med hver sit ressortområde, og på samme måde har vi hos os et antal såkaldte tovholdere, der hver har sit område at tage vare på: stranden, vejene, fællesarbejdsdagen, generalforsamlingen eller hvad det nu kan være. Vi har dog ingen ministersekretærer, ministerbiler, spindoktorer eller ministerpensioner, men vi får da i det mindste en gratis kop kaffe og et rundstykke i forbindelse med de fire årlige regeringsmøder.

Jeg vil gerne her takke mine bestyrelseskolleger for godt og konstruktivt samarbejde i sæsonen 2011-2012 og endvidere med taknemlighed nævne de medlemmer uden for bestyrelsen som yder et stykke arbejde til fælles bedste. Det gælder den erfarne entreprenør og tidligere vandværkspasser Bjarne Højlund, det gælder Winni Gredsted, der er ulønnet webmaster, og det gælder selvfølgelig vort rimeligt ubestikkelige revisorkorps: Per Sjøstedt, Kjeld Olesen og Bente Porsby.

Afdøde medlemmer

Siden sidste års generalforsamling har vi mistet to medlemmer, nemlig Anita Jensen og Bent Møller. Anita boede i udlandet, og jeg tror ikke at ret mange af de tilstedeværende har kendt hende. Bent Møller derimod, foreningens mangeårige og legendariske formand, var en fast og aktiv deltager ved generalforsamlingerne, og vi er mange der savner hans markante profil. Bent døde sidste sommer og blev mindet ved en velbesøgt sammenkomst på Hestbedgaard.

Bestyrelsesmøder

Der har i sæsonens løb været afholdt fire bestyrelsesmøder, og indimellem har vi korresponderet elektronisk omkring løbende sager.

Vejene

Vi har i 2011-2012 kunnet glæde os over at der har blæst betragteligt mildere vinde over øen end i den foregående sæson. Der har overhovedet ikke været behov for at bestille snerydning, hvilket ikke mindst kassereren er rigtig godt tilfreds med. Vore grusveje, som bliver vedligeholdt af Peter Pedersen, er i ganske god stand, og vi fortsætter samarbejdet med den unge mand efter at treårsplanen for vejrenovering sidste år blev gennemført til vor udelte tilfredshed. Den blinde tarm af Strandstien, som vi sidste år vedtog at indlemme i vejprogrammet er vist stadig noget forsømt, men vores vejtovholder vil snarest minde Peter Petersen om at han skal huske den lille stump i fremtiden.

Fællesarbejdsdag

Lørdag den 12. maj 2012 blev der afholdt fællesarbejdsdag med spisning. Det viste sig at være en usædvanlig barsk, våd og blæsende dag, men det forhindrede ikke en lille vejrbidt vikingeflok i at møde op og tage deres tørn med såvel arbejdsopgaverne som den efterfølgende frokost. Der skal her lyde en tak til de medlemmer, der til fælles bedste smøgede ærmerne op den 12. maj 2012.

Stranden

Med god grund er vi glade for vort idylliske strandområde og dets forskellige faciliteter. Området bliver løbende holdt ved lige af foreningen, og nu synes tiden at være kommet til at få foretaget en grundig renovering af molen. Vi må se i øjnene at det ikke er gratis at have en sådan mole liggende. Molen kræver regelmæssig vedligeholdelse, og med mellemrum ligefrem hovedrenoveringer. Vi mener at den næste hovedrenovering bør finde sted inden den kommende vinter, og derfor har vi sat molen på som et punkt på dagsordenen. Renoveringen er nemlig så omkostningskrævende at udgiften skal godkendes af generalforsamlingen før arbejdet kan sættes i værk. – Men det vender vi tilbage til.

Brandberedskabet

Bestyrelsen har i efteråret 2011 afholdt et møde med lederen af Orøs Falckstation – Tømrer-Lasse hedder han. Vi modtog ved denne lejlighed nyttige instruktioner om dette og hint, og efterfølgende fulgte vi brandmajorens råd og besluttede at erstatte de gamle problematiske pulverslukkere med nye og mere hensigtsmæssige vandslukkere. Vi fik endvidere tæmmet vores vandslanger, så de er lettere at omgås, og vores antikke slangevogn er nu blevet skænket til Hestbedgaard.

Under mødet indskærpede Tømrer-Lasse at bunker af grene mv. langs stierne udgør en væsentlig brandrisiko, navnlig fordi forbipasserende rygere i distraktion kan komme til at efterlade et cigaretskod i deres umiddelbare nærhed. Ak ja, de stakkels rygere: først jager vi dem udendørs og derefter stigmatiserer vi dem som potentielle pyromaner. Men først og sidst må vi altså – rygere såvel som smøgforsagere - tage vore forholdsregler og forebygge ildsvåde. Det er faktisk – og desværre – muligt at finde sådanne brandfælder, når man går tur i området, og det har været diskuteret om bestyrelsen skulle tage affære.

For det tilfælde at ulykken skulle ske og der udbryder brand i området, skal jeg skal lige minde om at vores bomnøgle også passer til brandskuret. Det er godt at vide. Vi får også i nær fremtid sat en katastrofenøglebeholder op – I ved sådan et ganske lille skab med en glasrude, der kan knuses i nødstilfælde.

Orøs Falck-beredskab er ifølge eget udsagn enormt effektivt, og hvis der opstår brand er det derfor det vigtigste at der omgående bliver ringet 112. Få minutter senere drøner Lasse ind på området i sin flotte, røde brandbil. Men lad os dog håbe at dette sceneri aldrig nogensinde bliver aktuelt, og lad os love hinanden at udvise den allerstørste, ja skruphysteriske, forsigtighed når vi omgås åben ild på området. Her er ikke mindst havegriller, festblus, ukrudtsbrændere samt de ulovlige havebål og afbrændningstønder potentielle brandstiftere.

Bålpladsen

A propos bål og brand: Det sidste affaldsbål på foreningens ældgamle offersted er nu blevet futtet af, og afbrændingsholdet har skyllet grundigt efter (hvilket foregik her på kroen). To af vore medlemmer tilbød sidste år at arbejde for at skaffe os dispensation fra myndighederne, så vi alligevel kunne brænde haveaffald af ved stranden, men dette har ikke ført til noget resultat, og vi må vistnok se i øjnene at de gode gamle dage på dette område er uigenkaldeligt forbi.

Bestyrelsen har drøftet forskellige former for ordninger, der kunne hjælpe medlemmerne af med affaldet, og på det seneste har Flemming Bohnen taget initiativ til at indhente et tilbud på flisning fra den tidligere nævnte Peter Pedersen. Det er således ikke utænkeligt at den nye bestyrelse vil tage initiativ til en ordning hvorefter vi et par gange om året kan komme af med flisnings-egnet haveaffald.

Ø-glæder og ø-problemer

2011 blev året hvor Orø var i lokalpressen som ingensinde før, og det var desværre pengeproblemerne og nedskæringstruslerne der dominerede.

Men de værste spøgelser blev dog jaget på flugt. Orø Kro, skolen, aftenfærgerne til Holbæk – de tre institutioner der gav anledning til de største bekymringer – findes dog stadig.

Lige som sidste år vil jeg slutte med at minde jer om at foreningen har en velplejet hjemmeside, hvor de fleste relevante oplysninger kan findes i en ruf, herunder referater af bestyrelsens møder. Adressen er Orøgaard.dk , men man kan også bare Google sig frem.

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

4.     Regnskab – Grundejerforeningen.   Regnskabet blev godkendt.

 

5.     Budget og fastsættelse af kontingent.   

 

Afstemningen blev udskudt, til pkt. 7a var behandlet. Budget og kontingent blev vedtaget af et stort flertal, hvilket betyder, at kontingentet forhøjes til kr. 1250 årligt.

 

6.     ORØGAARD VANDVÆRK

6.a Formandens beretning:

Vandværkets arbejdshold

I gamle dage blev vandværkets pasning varetaget af brave folk, der udførte et ulønnet arbejde til fælles bedste. Det var smukt og prisværdigt, men tiderne skifter, og vandværksdrift bliver stadig mere krævende. Man skal overholde et stigende antal regler, kommunen indkalder til strategimøder og det bliver snart nødvendigt, måske ligefrem påbudt, at de vandværksansvarlige sendes på diverse specialkurser. Mit gæt er at det om få år slet ikke vil være lovligt at beskæftige sig med vandværksdrift uden at man er specielt uddannet og certificeret hertil. I min krystalkugle ser jeg en fremtid, hvor Orø har ét centralt, gennemautomatiseret og supersterilt vandværk, der er bemandet med professionelt personale. Men hertil er vi endnu ikke nået, og bestyrelsen må indtil videre klare ærterne så godt den formår.

Det sidste års tid har vi haft et professionelt firma til at varetage den daglige drift, mens bestyrelsesmedlem Flemming Bohnen har svævet over vandene. (Undskyld ordvalget).

Selv om jeg nu i to år har været formand for vandværket, føler jeg mig på ingen måde som sagkyndig, men så meget ved jeg da efterhånden at sådan et stort gammeldags, rustent og blåmalet beholderskrummel, der står ovre i et hjørne, det hedder en hydrofor. Sådan en kalorius havde vi stående på vandværket indtil 30. januar i år. Den havde med tiden fået problemer med at holde tæt (inkontinens kalder man den slags) og det blev nødvendigt at kassere den. Der er ikke kommet nogen ny hydrofor i stedet, men derimod et intelligent pumpesystem, der klarer de samme opgaver, nemlig at give os vand i hanerne.

Vi har også investeret i en ny højteknologisk vandmåler. Den skulle efter sigende give uhyre præcise resultater, men de resultater er desværre noget nedslående: der bliver nemlig målt en hel del mere vand på vandværkets måler end der til sammen kan aflæses på målerne i vore individuelle målerbrønde samt den flowmåler, der registrerer Enghavens samlede vandforbrug. Vi har endnu ikke fundet forklaringen på differencen, men indtil videre kalder vi det vandspild, og vi har planer om at sætte en aquadetektiv på opgaven med at finde det sted - eller de steder – hvor vandet eventuelt forsvinder ud af systemet på ureglementeret vis.

 

Nødforbindelse til Næsby Vandværk

Generalforsamlingen har tidligere vedtaget at der skal etableres en nødforbindelse mellem vort vandværk og vandværket i Næsby. De forberedende arbejder er så småt gået i gang, og vi havde egentlig satset på at få forbindelsen oprettet inden generalforsamlingen i år. Imidlertid viste det sig at vores mindrebemidlede partner, vandværket i Næsby, ikke så udvej for at forbindelsen blev sat i værk med det første. De har lovet at sige til, når de er rede til at vi slår sjatterne sammen, og det har endnu ikke været tilfældet. Så nødforbindelsen vil tidligst kunne oprettes i sæsonen 2013/2014, medmindre vi da er parat til at betale alle omkostningerne selv. Man kunne måske forledes til at tro at vandværket i Næsby slet ikke er interesseret i nødforbindelsen, men Næsbyboerne har forsikret os om at dette bestemt ikke er tilfældet, så måske lykkes det en skønne dag at koble de to værker sammen til glæde og beroligelse for vandforbrugerne i Næsby, Orøgaard og Enghaven.

Opgavefordeling

Som tidligere nævnt er vi gode til at fordele opgaverne i bestyrelsen, og vi er i den forbindelse blevet enige om at der bør ændres på den nuværende ordning, hvor det er bestyrelsens formand der er tovholder vedr. vandværket. Vi har derfor i første omgang barslet med et forslag til ændring af grundejerforeningens love således at det fremover blev næstformanden der agerede tovholder for vandværket. Endvidere foreslog vi at der skulle være mulighed for om nødvendigt at hente professionel hjælp udefra samt om fornødent at udbetale et mindre vederlag til dem, der i årets løb måtte yde en særlig indsats for vandværket. Dette lovændringsforslag trækker vi imidlertid tilbage efter at vort erfarne medlem Kjeld Olesen har gjort os opmærksom på at det er bedre og enklere at beholde de nugældende love og lade eventuelle administrative ændringer fremgå af en forretningsorden, som bestyrelsen selv fastsætter. Når vi om lidt når frem til bestyrelsens forslag om ændring af lovene, vil jeg derfor i stedet til almindelig orientering skitsere den nuværende bestyrelsens tanker omkring en ændret forretningsorden.

Mødeaktiviteter

Der har siden sidst været afholdt to fællesmøder for Orøs vandværker, hvor vi også har været repræsenteret. Herudover har vi haft et uformelt møde med kommunens folk omkring det drænrør, som vi har lov at benytte, når vi skal aflede vandværkets skyllevand. Der har i årevis været problemer med dette rør, som ofte har været tilstoppet og på et tidspunkt ligefrem var alarmerende forurenet af coli-bakterier. Det lader desværre til at det er ret begrænset hvad kommunen kan eller vil gøre ved sagen. De henviser i stedet til at problemet vil være løst den dag vort område bliver kloakeret, og de påstår hårdnakket at dette vil ske i en ikke for fjern fremtid. Nå, den fremtid den sorg. Den kommunale mølle maler jo ikke alt for hurtigt, så det bliver måske hverken vore børn, børnebørn eller oldebørn, der skal vogte sig for at blive kastet bort med det kommunale skyllevand.

Beretningen blev godkendt.

 

6.b Vandværkets regnskab. Godkendt.

 

6.c Budget og fastsættelse af vandafgift. Budget og vandafgift blev vedtaget.

 

6.d Eventuelt

Kloakering: Et medlem henviste til kommunens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at kommunen forventer at kloakere vores område i 2013. Medlemmet havde kontaktet kommunen omkring dette, men havde fået et henholdende svar. Det vil sige, at situationen p.t. er uændret.

 

7.     Indkomne forslag.

 

7.a            Bestyrelsen foreslår at molen hovedrepareres i sommerperioden 2012.

Efter diskussion af historik, landskabelig skønhed og andet blev det vedtaget, at molen snarest muligt skal hovedrepareres. Af de tilstedeværende stemte 24 for og 3 imod forslaget. (Her henvises dog til resultatet af den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 16. Juni 2012)

 

7.b Bestyrelsen foreslår, forudsat at forslag a) vedtages, at vi ansøger grundejerforeningen Enghaven om et tilskud til dette arbejde.

Under diskussionen af dette punkt blev det fremhævet, at Grundejerforeningen Enghaven tidligere har tilbudt at bidrage til renovering af molen – men dette skete efter sigende før de seneste års nedbrydning af molen. Det blev endvidere anført, at naboerne har bekostet badeflåden, samt at vi har lånt telt m.v. ved festlighederne omkring 60 års jubilæet.

Forslaget blev vedtaget.

 

7.c Bestyrelsen foreslår en ændring af vandværkets love.

Dette forslag blev trukket tilbage, idet dette kan klares ved at lave en ny forretningsorden for vandværket. Formanden bad om tilslutning til, at man kunne udbetale vederlag for ekstraordinært arbejde i forbindelse med vandværkets administration med op til kr. 1000,- pr. måned frem til næste generalforsamling.

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til forslaget.

 

8.     Valg af bestyrelse.

 

Formand: Tidligere bestyrelsesmedlem Birgit Friis Petersen blev valgt

Bestyrelsesmedlem: Flemming Bohnen blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Tidligere suppleant Alf Maischnack blev valgt

Bestyrelsesmedlem: Tidligere suppleant Dorte Sørensen blev valgt

Bestyrelsessuppleant: Lilian Olsen blev valgt

Bestyrelsessuppleant: Henrik Petersen blev valgt

 

Bestyrelsen pr. juni 2012 består af:

Formand:                     Birgit Friis Petersen

Næstformand:               Søren Parsbæk Pedersen

Kasserer:                     Henning Peterslund

Sekretær:                     Karen Ydesen

Bestyrelsesmedlemmer:  Dorte Sørensen

                                  Flemming Bohnen Jespersen

                                  Alf Maischnack

Suppleanter:                Lilian Olsen

                                  Henrik Petersen

 

Revisorer:                    Per Sjøstedt

                                  Kjeld Olesen

Revisorsuppleant:           Bente Porsby

 

9.     Eventuelt.

 

Grillplads på stranden: Nogle medlemmer udtrykte stor bekymring for den planlagte grill, der placeres i et betonrør ved et af bord/bænksættene på stranden. Næstformanden fortalte om baggrunden for dette  forsøg og henviste til, at Orøs brandvæsen havde givet tilladelse. Sagen endte med, at grillen opsættes i en forsøgsperiode på ét år – selvfølgelig med diverse forholdsregler mod uheld.

Badetrappe: Flemming Bohnen og Bjarne Højlund tilbød venligst at opsætte trappen snarest.

Orøgaardsvej: Rabatterne er meget lange. Bestyrelsen sørger for, at de bliver klippet.

Skilte m.v.: Et medlem mente, at skilte og andet trænger til smuksering. Bestyrelsen vil se på dette.

Fest og socialt samvær: Et par medlemmer savnede den årlige fest og måske mere socialt samvær omkring vores dejlige strand. Dette ser bestyrelsen på i den kommende tid.

DR-udsendelse om Orø: DR2 sender ca. 19. August en totimers udsendelse om Orø i prime time.

 

 

23. Juni 2012

 

 

 

Dirigent:                                                                 Referent:

Per Sjøstedt   _______________________                Birgit Friis Petersen   ______________________