Referat af generalforsamling 19. juni 2011

 i Grundejerforeningen Orøgaard

og Orøgaard Vandværk

 

 

1.       Valg af dirigent.      Per Sjøstedt blev valgt.

 

2.       Referat fra generalforsamlingen 2010.       Godkendt.

 

3.       Formandens beretning – Grundejerforeningen.

Indledning

Kære medlemmer. Det er nu et år siden jeg med bankende hjerte og blussende kinder modtog det ærefulde valg som formand for Grundejerforeningen Orøgaard.

Ja, det var ikke blot valget jeg modtog, det var også to fine, nypudsede formandsklokker, et sæt nøgler til vandværket samt en tyk ringordner, spækket til bristepunktet med sager, som mine forgængere i embedet utvivlsomt har været grumme glad for at slippe af med.

Det er ikke kun en ære at modtage formandsvalget, det er også en samvittighedsbyrde. Lige pludselig står man med ansvaret for at alle de øvrige rare medlemmer kan føle sig trygge og glade ved tanken om at alting fungerer lige så fint og harmonisk i vores lille forening som det gjorde i sin tid da Adam og Eva gik rundt og slikkede solskin i Paradisets Have. Vejene skal være farbare, der skal være rent vand i hanerne, fællesområdet og badeforholdene skal være velfungerende, kommunens snirklede forskrifter skal følges til punkt og prikke, osv. osv.

Heldigvis har jeg ikke stået alene med opgaverne, tværtimod har der fra starten været enighed om at bestyrelsesmedlemmerne fordeler byrderne solidarisk mellem sig, og dette har - kan jeg nu konkludere efter afslutningen af det første arbejdsår - fungeret helt perfekt. Vi har - udover embederne som kasserer, sekretær og vandværkspasser, betjent os af et fint system med såkaldte 'tovholdere', der dygtigt og selvstændigt tager ansvaret for de forskellige enkeltopgaver.

Jeg vil godt her rette en tak til mine kolleger i bestyrelsen, til revisorerne og revisorsuppleanten samt til vore eksterne hjælpere og rådgivere: Bent og Bob og Esben og hvad de ellers hedder. Ingen nævnt, alle glemt (som man siger).

Bestyrelsesmøder

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 4 veldisciplinerede bestyrelsesmøder, og indimellem har vi korresponderet elektronisk omkring løbende sager.

Vejene

Vinteren 2010-2011 har været ganske hård ved vore veje, men jeg kan konstatere at tovholder Hanne Skov har haft styr på sagerne, og at vore færdselsårer fortsat er rimeligt farbare. Personligt mener jeg at et begrænset antal ujævnheder har en fortræffelig fartbegrænsende effekt. Se blot til vor ærede naboforening Enghaven, hvor man har følt sig foranlediget til at sætte en plakat op med påskriften: 'Kære venner: Dette er ikke en racerbane'. Sådanne plakater turde være overflødige hos os, selvom nogle af os nok i tankeløshed i ny og næ kommer til at luske os en anelse op over fartbegrænsningen på sølle 20 km/t. Selv var jeg på et tidspunkt i et vejsving med dårlig oversigt tæt på at få forkortet mit motorkøretøj af en driftig bilistfamilie i kækt sommerhumør (mor og to mindre børn), men det var før jeg blev formand - i dag vil noget sådant næppe finde sted.

Vejsystemet er i øvrigt under løbende renovering i henhold til en treårsplan, der blev skudt i gang i 2009 og afsluttes i år. Måske indleder vi på bedste sovjetrussiske manér en ny treårs-, femårs- eller syvårsplan. Det spørgsmål tager bestyrelsen op til efteråret.

Fællesarbejdsdag

Lørdag den 21. maj 2011 blev der afholdt fællesarbejdsdag med spisning. Det blev en rigtig god dag med godt vejr og friske, veloplagte arbejdsfolk. Mere end 20 personer dukkede op, og følgende arbejder blev udført:

·    Plastik, sko og andet upassende affald blev pillet ud af bålet.

·    Skilte, spejle m.v. blev vasket.

·    Skæve skilte blev rettet op.

·    Pladen over 'velkommen'-skiltet blev udskiftet til en træplade, hvor opslag lettere kan opsættes.

·    Paptaget på fællesskuret blev repareret.

·   En dejlig, foreningssponsoreret frokost blev fortæret, og øl- og vandbeholdningen blev saneret for drikkevarer, der nærmede sig sidste salgsdato.

Der skal her lyde en tak til alle, der pillede, vaskede, oprettede, udskiftede, reparerede og nedsvælgede.

Stranden

Et af de store aktiver i vores forening er det herlige fællesareal ved stranden. Siden sidste år er den ene bordplade samt en redskabskiste blevet renoveret, og Bjarne Højlund har opsat en ny trappe. Molen trænger som så ofte før til reparation, men det er nu sat på arbejdslisten. Der har været et enkelt tilfælde af ulovlig campering på stranden, men det pågældende medlem, der i rent nødværge deporterede sin datters livsglade unge teltliggergæster til området, har forklaret at det skete for at hans naboer og han selv kunne får lidt nattero. Han har også givet sit æresord på at episoden ikke vil gentage sig. Problemet skyldtes især en ung mand fra Jylland, som havde den dårlige vane at råbe i stedet for at tale. Men de har jo også meget store afstande derovre.

Affaldsordning og bålafbrænding

Den nye kommunale affaldsordning skulle efter nogle indkøringsvanskeligheder være ved at køre på skinner, har jeg fået forståelsen af. Personlig har jeg ikke den store erfaring med affaldsordningen; vi spiser nemlig op i vores familie og efterlader os derfor så at sige intet husholdningsaffald.

Hvis man skal have glæde af den kommunale affaldsafhentningsservice, er det dog en forudsætning at man selv holder øje med de forskellige tømningsdage og får kørt sin beholder ud til skellet og anbragt den i korrekt stilling, hvordan det så end er, det er aldrig gået helt op for mig. Den fortræffelig publikation med titlen ”Affaldshæfte”, og som jeg de tidligere år har læst med stort udbytte fra først til sidst, udgives desværre ikke længere, det er jo moderne tider, så nu skal man selv anskaffe sig en pc og en internetforbindelse, tage et kursus i computerbrug for viderekomne, gå ind på kommunens hjemmeside og følge linket til Holbæk Forsyning A/S. Her kan man – således udrustet –  legende let finde frem til det seneste nyt vedrørende tømningsdagene, reglerne for afhentning af storskrald og haveaffald samt åbningstiderne for kommunens genbrugsstationer, hvoraf den ene som bekendt ligger i Bybjerg.

Ja I hørte rigtigt lige før: man kan faktisk få afhentet sit haveaffald af kommunen, og på Holbæk Forsynings hjemmeside kan I se hvordan, hvornår og hvorledes. Det kræver dog at man er artig og velopdragen og følger de kommunale spilleregler. Det handler om at man skal bundte de store grene pænt og sirligt med sejlgarn (for alt i verden ikke med nylonsnor!) og putte resten smukt og propert i brune papirsække … så mon ikke de fleste af os vil foretrække at køre hele molevitten ned på bålet, som vi altid har gjort?

Jo det vil vi selvfølgelig, men den mulighed har vi ikke længere. Det var i de gode gamle dage. Vores liberale regering har desværre indført nogle regler, der indebærer at bålpladsen har måttet nedlægges. Vi troede en kort overgang at vi nok kunne få dispensation til at fortsætte vore nyttige og velkontrollerede afbrændinger, men nej: af miljømæssige grunde skal vi nu hver især bruge benzin eller diesel på at tøffe ned til genbrugsstationen med vort haveaffald, selvom guderne må vide hvordan der skal være plads til hele øens haveaffaldsproduktion i den lille lagerhal. Vi har overvejet at klage til Menneskerettighedsdomstolen og hævde at det er en gammel religiøs skik blandt danske vikinger at afbrænde vort afklippede haveaffald for at formilde vejrguderne og sikre lunt badevand, men det får vi næppe noget ud af.

 Spørgsmålet er nu om det fortsat skal være bestyrelsens opgave at hjælpe medlemmerne af med deres haveaffald. Det føler jeg mig ikke personlig overbevist om. Der er jo trods alt en del af medlemmerne der har trailere, og måske kunne det styrke nabotrivslen, hvis det fremover blev sådan at grundejer Jakobsen kørte haveaffald væk for grundejer Thomsen lørdag formiddag for senere på dagen at blive inviteret til en dejlig frokost hos familien Jakobsen. En anden mulighed kunne være at interesserede grundejere kunne tegne et abonnement på fjernelse af haveaffald hos en af øens entreprenante skikkelser. I princippet er det vel ikke anderledes at have en afhentningsordning end at tegne et abonnement på plæneklipning, vinduespudsning eller tagrenderensning. Dette er min personlige holdning, men diskussionen er åben om lidt, og jeg må gentage at forslaget om at vi hver især bortskaffer haveaffaldet er mit eget. Forbuddet mod bålafbrænding er indløbet efter vort seneste bestyrelsesmøde, så vi har ikke haft lejlighed til at drøfte den nye situation på bestyrelsesplan.

Det nye afbrændingsforbud betyder at foreningens ordensreglement nødvendigvis må ændres. Der kan selvfølgelig ikke længere stå at afbrænding af grene og andet brandbart materiale finder sted på grundejerforeningens afbrændingsplads. Men dette vender vi tilbage til under dagsordenspunktet ’Indkomne forslag’.

Ø-glæder og ø-problemer

Orø har ellers været godt stof i lokalpressen siden sidst.

Den gode nyhed sidste år var åbningen af den store nye brugs. Da man stod derinde de første gange og skuede ud over det udstrakte moderne butiksareal, havde man svært ved at tro at dette virkelig var Orø!

Men det er ellers de dårlige nyheder, der har stået i kø:
- budgetnedskæringer har truet færgedriften Orø-Holbæk i aftentimerne,
- forsamlingshuset har mistet sit kommunale tilskud,
- campingpladsleder har truet med at sige stop pga. langsommelig og restriktiv kommunal sagsbehandling
- Orø Kro har været truet af lukning,
- Orø Skole trues med nedskæringer og man frygter at den vil lukke på længere sigt,
- Orø Taxa kører på pumperne,
- og der er sikkert mere endnu mere af samme skuffe.

Men de fleste af ulykkerne synes da heldigvis at være blevet forhindret eller i det mindste udskudt til senere. Skolen fortsætter uændret indtil videre, færgen til Holbæk sejler fortsat i aftentimerne, kroen er moderniseret, og som I kan se, kan man stadig komme indenfor og få både vådt og tørt, og såvel forsamlingshuset som campingpladsen er fortsat i drift. Når det ikke er gået værre, skyldes det i høj grad målrettede og konstruktive aktiviteter fra øboernes side, hvilket vi alle må være taknemlige for.

Og så gøres der en del for at fremme øens turistliv, bl.a. er der i år kommet en nydelig folder (desværre skæmmet af et par dumme fejl) samt et antal strategisk placerede informationsstolper, som man kan snakke med via sin mobiltelefon.

Her i vores forening er vi ikke i den grad med på noderne, vi sender stadig gammeldags breve ud med posten, og de pilsnere og ostemadder vi trakterer med her i dag er reelle og ikke virtuelle. Men vi har dog en hjemmeside, og den kan vi takke vort ærede medlem Winni Gredsted for, hvilket hermed være gjort. Hjemmesidens adresse er Orøgaard.dk. Husk at gaard skrives med dobbelt-a og ikke med bolle-å.  Derimod kan et godt gammeldags gennemstreget 'ø' bruges i 'Orø'. Det er en særlig service, vi har tilkøbt af hensyn til folk, der synes at vores ø nu en gang hedder Orø og ikke Oro-E.

 

Debat:

På forespørgsel fra et medlem orienterede formanden om bestyrelsens forgæves forsøg på at opnå dispensation til fortsat afbrænding af haveaffald på bålpladsen ved stranden. Et medlem mente at vide, at der vil kunne opnås dispensation med henvisning til Orøs status som ’småø’, og det blev foreslået, at foreningen søger rådgivning vedrørende dette spørgsmål hos Sammenslutningen af Danske Småøer. To medlemmer, Freddy Hansen, Mågestien 6 og John Weigaard, Mågestien 4 tilbød at undersøge sagen. Bestyrelsen agter at tage kontakt til øens øvrige grundejerforeninger for at høre, hvorledes de håndterer problemet. Bestyrelsen vil endvidere overveje, om foreningen evt. skal organisere en fælles ordning for bortskaffelse af haveaffald.

Beretningen blev godkendt.

 

4.       Regnskab – Grundejerforeningen

Der var spørgsmål omkring hensættelser til molen. Der opstod en mindre diskussion om, hvordan vi kan sikre molen for fremtiden. Bestyrelsen har fokus på spørgsmålet og agter at sikre molen mod nedbrydning.

Regnskabet blev godkendt.

 

5.       Fastsættelse af kontingent/budget

Budgetforslag og uændret kontingent blev godkendt.

 

 

6.       Vandværket :

 

6a.     Formandens beretning - Vandværket

Vandværkets arbejdshold

Jeg må indrømme at jeg, da jeg stillede op til formandsvalget sidste år, ikke havde nogen forestilling om hvor mange overvejelser og problemer vandværkets drift kunne give anledning til, og navnlig kom det bag på mig hvor stor en arbejdsbyrde der løbende påhviler vandværkets kasserer og den person, der har det daglige ansvar for værkets drift. På den baggrund er det fuldt forståeligt, at Bjarne Højlund efter flere års trofast tjeneste som vandværkspasser sidste efterår valgte at frasige sig denne opgave. Jeg vil gerne således foranlediget takke Bjarne for hans indsats gennem årene.

Da Bjarne fratrådte i efteråret, lod han sig overtale til at tage en periode som lønnet vandværkspasser, og bestyrelsen valgte derfor at ansætte ham frem til generalforsamlingen i år, med en aflønning svarende til normal markedspris, dvs. 1.250 kr. pr. md. + telefongodtgørelse.  Det viser sig nu, at vi for nogenlunde samme pris fremover kan få arbejdet udført af et specialfirma, på betingelse af at dette firma ikke skal holde løbende opsyn med værket, men blot tilkaldes, når der skal udføres arbejder.

Der skal altså fortsat være en person, der fører tilsyn med værket og sørger for, at der bliver tilkaldt mandskab udefra, når der skal skylles tank eller foretages andre arbejder. Et sådant tilsyn er Bjarne heldigvis villig til at påtage sig, og for dette arbejde agter vi at udbetale ham et årligt vederlag på kr. 3.700. Bjarne udtræder af bestyrelsen i dag, men han er rede til fremover uden ekstra betaling at komme til stede ved bestyrelsesmøderne, når der er behov for hans ekspertise ved drøftelsen af tekniske vandværksanliggender. Også det skal du have tak for, Bjarne.

Opgaven som kasserer for vandværket, der bestrides dygtigt og professionelt af Henning Peterslund, er også større end de fleste nok forestiller sig. Jeg har pligt til at attestere alle regnskabets bilag, og jeg kan bevidne at dem er der rigtig, rigtig mange af. Efter bestyrelsens opfattelse er arbejdsbyrden i forbindelse med vandværksregnskabet og afregningen med de enkelte brugere så omfattende, at det bør udløse et vederlag, der hæver sig over det rent symbolske. Henning har indtil nu modtaget knap 300 kr. om måneden for sin indsats - mindre en 10 kroner om dagen, det må da kaldes symbolsk!

Henning, der jo er på valg i år, er heldigvis villig til genvalg, men han ønsker ikke at fortsætte som kasserer for vandværket på de hidtidige vilkår. Under forudsætning af at generalforsamlingen genvælger ham, er han dog parat til at fortsætte som kasserer for vandværket på betingelse af at han fremover modtager et beløb på kr. 1.000 om måneden for sin umage. Så billigt kan vi næppe få opgaven løst af en regnskabsfører udefra, så vi siger tak til Henning fordi han er rede til at fortsætte arbejdet på de nye, for vandværket ganske fordelagtige vilkår.

Udgifterne til vandværkets pasning samt til regnskabsføringen har udløst en moderat forhøjelse af vandværkstaksterne, der dog stadig må siges at være yderst rimelige.

Nødforbindelse til Næsby Vandværk

Generalforsamlingen har tidligere vedtaget at der skal etableres en nødforbindelse mellem vort vandværk og vandværket i Næsby. De forberedende arbejder er så småt gået i gang, og vi havde egentlig satset på at få forbindelsen oprettet inden generalforsamlingen i dag. På det seneste har det imidlertid vist sig, at vandværket i Næsby har lavvande i kassen og i øvrigt ikke kan opvise den store interesse for projektet. Vi ser derfor tiden an. Hvis det bliver alvor med etableringen af en nødforbindelse mellem Orøgaard og Næsby, vil udgiften ifølge tidligere trufne beslutninger blive afholdt inden for det løbende budget, således at der ikke bliver tale om ekstraopkrævninger hos medlemmerne.

Modernisering af vandværket

Ifølge sagkundskaben er tiden snart inde til en modernisering af vandværket. Overvejelserne vedr. dette arbejde har derfor høj prioritet på bestyrelsens arbejdsplan. Vi stiler mod en løsning, der strækker sig over flere år, hvorved vi forhåbentlig kan undgå at skulle opkræve ekstra beløb hos medlemmerne. Selvfølgelig skal en sådan modernisering finansieres af alle os, der modtager vand fra værket, men vi føler os overbevist om at de fleste af brugerne foretrækker at undgå ekstraopkrævninger og hellere ser at finansieringen sker gennem en moderat regulering af vandværkstaksterne.

”Vandspild”

Der har i de seneste år kunnet konstateres en stadigt stigende difference mellem den vandproduktion, der måles nede på værket, og det vandforbrug der måles hos alle os forbrugere. Det ser med andre ord ud som om der pumpes mere vand op end der bliver brugt. Den slags kalder man vandspild, og problemet er nu så stort, at der må gøres noget ved det. Det første skridt er allerede taget, idet vi har bestilt en superteknologisk og uhyre fintmærkende elektronisk vandmåler, der i princippet kan registrere hver en dråbe, der passerer den. Den er herudover så avanceret at den kan afsende mails via en trådløs forbindelse. Faktisk vil det være muligt at programmere den til at sende en mail hvert kvarter døgnet rundt til alle medlemmer af grundejerforeningen med besked om hvor meget vand der er brugt siden sidst. Vi har tænkt os at vi indtil videre vil lade den gamle stenaldermåler blive siddende, for så vil vi hurtigt kunne se om det var den der var synderen, for hvis den nu løber alt for hurtigt, har vi måske blot troet at vi producerede mere vand end vi solgte, og så er der måske slet ikke tale om noget stort vandspild. Hvis det imidlertid forholder sig sådan at der rent faktisk løber vand ud i jorden et eller flere steder, ja så har vi snart god mulighed for at opspore det. Vi har nemlig en plan. Vi skal bruge en stavlygte, en skiftenøgle, to mobiltelefoner, en blyant, en notesblok og et vækkeur. Nærmere beretning om Orøgaardbandens store kup følger næste år.

Drænrørssagen

Et fast punkt i vandværksberetningen har i årevis været det problematiske drænrør, som løber lige syd for foreningens område (fra drivhusene og ned til stranden). Dette drænrør har vi ret til at benytte, når vi skal af med det vand, der bruges til at skylle vandværkstanken med. Der er imidlertid to problemer i denne forbindelse: drænrøret er defekt, og det har i perioder været forurenet af colibakterier. Sidstnævnte forurening kan bringe vort vandværksvand i fare, idet der under skylning af tankene kan ske det at en del af skyllevandet slår tilbage fra det tilstoppede rør, og nu med tilsætning af skadelige bakterier. Vi har i bestyrelsen overvejet om vi endnu en gang skulle hyre en advokat og indlede en trælsom sag mod kommunen for svigtende tilsyn, eller om vi skulle give op og etablere vores egen rørforbindelse til stranden eller til en sivebrønd i sikker afstand fra værket. Imidlertid er der netop her i foråret blevet foretaget reparationer på drænrøret, og vi har derfor besluttet at give røret en chance til. Næste afsnit af Drænrørssagaen følger i juni 2012.

Vort trofaste og hjælpsomme medlem Bent Møller har med tasteassistance fra sin hustru Ruth udarbejdet en historisk redegørelse for den ældgamle, indviklede og ubehagelige drænrørssag. (Uden for referat kan jeg nævne at der tale om en rigtig stinker). Desværre blev Bent Møller ramt af sygdom under arbejdet, så den sidste finish mangler, men selv uden denne er der tale om et yderst værdifuldt arbejde, som vil være os til stor nytte den dag hvor bestyrelsen måtte tage skridt til at få problemerne endeligt løst – antagelig med hjælp fra en durkdreven advokat.

Mødeaktiviteter

Der har i april måned 2011 været afholdt et planlægningsmøde i bestyrelsens lille vandværksudvalg, og der har som sædvanlig været arrangeret to fællesmøder for Orøs vandværker, hvor vi også har været repræsenteret. Endelig har vi afholdt et samarbejdsmøde med Næsby Vandværk og Enghavens Vandværk med det formål at drøfte etableringen af en nødforbindelse mellem Orøgaard og Næsby. Herudover har Bjarne Højlund deltaget i et møde omkring fremtidens vandforsyning, arrangeret af Holbæk Kommune.

Afslutning

Dengang jeg var en ganske almindelig lille kunde hos Orøgaards Vandværk, var jeg glad for og stolt af vores gode og billige drikkevand. Det er jeg fortsat, og jeg beder til at vi mange år frem kan have rent og frisk drikkevand i hanerne.

Beretningen blev godkendt.

 

6b.         Regnskab – Vandværket

Opkrævningsmåden blev diskuteret. Pga omkostningen ved PBS er dette ikke indført hidtil, men bestyrelsen vil undersøge den præcise omkostning og overveje, om vi skal tilbyde medlemmerne denne service.

Regnskabet blev godkendt.

 

6c.          Vandafgift, budget

Et medlem spurgte, om man har overvejet dobbelt fast afgift fra de fastboende. Det har bestyrelsen ikke, men den vil tage ideen op til diskussion.

Budgettet blev godkendt.

 

6d.         Evt.

Bestyrelsen opfordres til at opsætte store opslag, hvis der er problemer med vandet.

7.       Indkomne forslag :

 

7a.         Vejstykket Strandstien 1-13:                   Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

7b.         Haveaffald: Se 7c

7c.          Ændring af ordensreglementet:              Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

 

8.           Valg af bestyrelse :

Næstformand:                  Søren Parsbæk Pedersen blev genvalgt.

Kasserer:                          Henning Peterslund blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem:        Karen Ydesen blev valgt.

Bestyrelsessuppleant:      Alf  Maischnack blev valgt.

Bestyrelsessuppleant:      Dorte Sørensen blev valgt.

Revisor:                            Per Sjøstedt blev valgt.

Revisorsuppleant:            Bente Porsby blev valgt.

 

Således består bestyrelsen pr. juni 2011 af:

Formand :                          Ole Beuchert Olesen

Næstformand :                  Søren Parsbæk Pedersen

Kasserer :                          Henning Peterslund

Sekretær :                          Birgit Friis Petersen

Bestyrelsesmedlem :         Karen Ydesen

Bestyrelsesmedlem :         Hanne Skov

Bestyrelsesmedlem :         Flemming Bohnen Jespersen

Bestyrelsessuppleant :      Dorte Sørensen

Bestyrelsessuppleant :      Alf Maischnack

Revisor :                            Kjeld Olesen

Revisor :                            Per Sjøstedt

Revisorsuppleant :             Bente Porsby  

 

9.       Evt.

Ubenyttede ejendomme: Det blev diskuteret, om bestyrelsen kan påtale rod, gamle campingvogne osv. på de ejendomme, der virker forsømte. Her opfordrede bestyrelsen til, at medlemmerne selv medvirker, fx ved at indberette farlige kvasbunker osv. til bestyrelsen. Desuden opfordrede man til, at medlemmerne kommer med forslag til ændringer af Ordensreglementet.

Ordensreglementet: Et medlem opfordrede til, at medlemmerne genlæser reglerne mht. parkering på vejene, brug af åben ild, slåtider m.v.

Formanden takkede vores mangeårige vandværksbestyrer, Bjarne Højlund, for hans store indsats.

Formanden takkede dirigenten for at lede os sikkert gennem generalforsamlingen.

 

Referent:            Birgit Friis                         27. Juni 2011