Referat af generalforsamlingen

13. juni 2010

i

Orøgaard Grundejerforening i Orøhallen

 

 

1. Valg af dirigent                            Per Sjøstedt blev valgt

 

2. Godkendelse af referat              Referatet blev godkendt uden bemærkninger

 

3. Formandens beretning – Grundejerforeningen:

 

Afdøde medlemmer i Grundejerforeningen:

November 2009 Annelise Olesen, Strandsti 15, Ole Aagaard, Haresti 4, april 2010 Vagn Krog, Haresti 2. Annelise, Ole og Vagn mindet ved 1 minuts stilhed. Æret være deres minde.

 

Indledning:

Som konsekvens af, at min mand døde i april, vil dette være en beretning fra en afgående formand. De seneste måneder har det været den øvrige bestyrelse, der har trukket læsset, hvilket har været en nødvendig aflastning af mig. Jeg har dog gerne villet afslutte min formandsperiode med selv at aflægge følgende beretning om årets arbejde og gang i grundejerforeningen og senere vandværket.

 

Siden sidste Generalforsamling har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Herudover var der forud for jubilæumsfesten en del møder for en del af bestyrelsesmedlemmerne

 

Jubilæumsfest: Vi havde en meget vellykket jubilæumsfest den 18. juli sidste år. Teltet på Stranden var velbesøgt om formiddagen til receptionen og om aftenen deltog 116 medlemmer og gæster i festen. Som det vil fremgå af kassererens beretning brugte vi ikke alle de afsatte midler fra hhv. Grundejerforening og Vandværk hvorfor disse penge tilbageføres til disse.

Jeg vil endnu engang takke de medlemmer og Hanne, Bjarne og Flemming der fik det hele til at kunne afvikles på ”vores egen Strand”.

Selvfølgelig skal der også lyde en tak til Enghavens Grundejerforening for lån af telt og velvillige hjælp i forbindelse med rejsningen af teltet.

Det var en meget festlig aften, med god mad, musik og lotteri. Der var et Margrethekors af guld til en heldig Grundejer, udloddet på matr. nr.

Jeg synes det var et meget vellykket arrangement med stor interesse og deltagelse fra mange Grundejere.

Skulle der dog være nogle blandt jer, der er interesseret i at købe vand/øl kander, så har vi nogle stykker tilovers, der kan erhverves for 20 kr.

 

Vejene

På sidste Generalforsamling vedtog vi en kontingentforhøjelse til brug for en grundig gennemgang af foreningens veje. Dette arbejde indledtes i efteråret, men har lige som mange andre aktiviteter været ramt af den lange vinter. Arbejdet er genoptaget i foråret og det følger den aftalte plan.

 

I forlængelse af dette, skal det nævnes, at det også har stor betydning for fremkommeligheden, at de enkelte grundejere sørger for at passe rabatterne og klippe udhængende grene, samt fælde træer der hælder ud mod vejen. De meget højthængende grene har bestyrelsen sørget for at få klippet med professionel hjælp, kombineret med velvillige grundejere, der møder frem på arbejdsdage og samler nedklippene sammen og kører på stranden.

 

Den seneste arbejdsdag den 24. april var der deltagelse fra bestyrelsen, samt medlemmer omkring 12-14 stk. i alt.. Havde det nu været den ”store klippetur” så havde det været et urimeligt stort arbejde for de fremmødte. Jeg vil derfor henstille til, at man fremover følger bestyrelsens opfordringer til at deltage til det fælles bedste.

Med baggrund i erfaring om, at udrykningskøretøjers GPS leder via Enghaven, har bestyrelsen lavet et forsøg med at fjerne bommene mellem foreningerne. I stedet er der opsat en ”pind” der skal hindre færdsel herigennem. Dette for at sikre redningsfartøjers hurtigere fremkomst, samt at lette gennemgang for barnevogne, kørestole o.lign. Det er kun med særlig tilladelse at anden færdsel kan benytte denne gennemkørsel. Ordningen er et forsøg der evalueres efter et år. Vejstykket er privat og tilhører de to lodsejere på hver side. De har selvfølgelig en særlig udtaleret. Endvidere er vejstykket ikke funderet til almindelig færdsel hvorfor det ikke er at regne for en vej.

 

Stranden

Borde og bænke er blevet behandlet sidste sommer, og der er gravet ud foran ”solnedgangsbænkene” så man kan sidde mere behageligt. Bådebro og badetrappe blev taget op i efteråret, men de tilbagestående stolper kom ind med isen i vinter. Det er selvfølgelig meningen at disse bliver genetableret så badene og sejlende har nem adgang til ”det våde element”. Bestyrelsen skal henstille til, at man ikke fortøjer både ret ud for molen, som er den ”sandbundsmæssige” bedste vej for badende til at komme ud på lidt dybere vand.

Enghaven har erhvervet en tømmerflåde, der gerne må benyttes af os også.. De anvender som hidtil vores mole til fiskeri mv.

Vi har i bestyrelsen drøftet om vi skulle betale en del af tømmerflåden og Enghave har talt om at ville betale til vedligehold af mole. Hidtil har holdningen i bestyrelsen været, at vi betaler molen, Enghaven betaler tømmerflåden. Vi vil til gengæld gerne sige ja tak til tilbud om frivillige hænder når der skal arbejdes på molen.

 

Vagn var i gang med at undersøge hvad der skal gøres ved molen, og hvilket omfang en renovering skal have. Dette arbejde må den kommende bestyrelse gå videre med. Der er dog ingen tvivl om, at der bliver behov for at gøre noget inden alt for længe.

 

Herfra skal også lyde en varm tak til Bob Larsen og Bent Møller for deres indsats i forbindelse med bål afbrænding på stranden. Bent overtog igen tjansen, da min far Ole døde.

 

På grund af udskiftning i bestyrelsen og dødsfald skal der etableres et brandværn og interesserede bedes tilkendegive dette til bestyrelsen, gerne i dag.

Sammen med at arrangere brandøvelse, er der også fra medlemmer udtrykt ønske om førstehjælpskursus. Dette skal der også findes en anden end Vagn til.

 

Affaldsordning:

Efter at kommunen skiftede entreprenør er det mit indtryk, at renovationen fungerer som den skal. Der bliver stadig ikke vejet affald, men der bliver tømt til tiden og affaldsbøtterne står pænt på grundene.

Alle grundejere har fået tilsendt Affaldshæfte med oversigt over tømningsdatoer mv. Her kan man altså holde sig orienteret om affaldsordningen.

 

Orø for sommerhusejere:

Under dette punkt vil jeg kort orientere om et par sager, der har interesse for os.

Byggeriet af den nye Brugs skrider frem, som I kunne bemærke da I ankom her til Orøhallen.

 

Holbæk kommune har ændret udbyder til betjening af den kollektive trafik på Orø. Dette har betydning, da der ikke længere er Taxa- vognmand på Øen. Som skrevet i forårsbrevet, er der ”busafgange” i forbindelse med færgefarten Orø-Holbæk. Men herudover er der ikke mulighed for at rekvirere kørsel.

 

Hvis man hører til de grundejere der ikke kommer så ofte, så vil jeg gerne henvise til foreningens hjemmeside www.oroegaard.dk  Her kan man læse referater fra bestyrelsesmøder samt andre interessante oplysninger.

 

Herfra skal lyde en stor tak til Winni Gredsted for indsatsen som webmaster.

 

Afslutning:

Da dette er min sidste beretning vil jeg gerne afslutte med en varm tak til bestyrelsen for et godt og engageret samarbejde. Jeg ville gerne have fortsat dette samarbejde, men må sande at selv mit liv kun har 24 timer i døgnet, og at livsvilkår kan ændres på et splitsekund. Jeg vil dog fortsat have min gang i foreningen, da jeg heldigvis har familie med stort hus, så det kan da være jeg dukker op til en arbejdsdag eller lignende. En forening som vores er meget afhængig af det engagement medlemmerne byder ind med. Jeg ønsker held og lykke med bestyrelsesarbejdet og vil sige grundejerne tak for jeres støtte til mig i min formandsperiode.

 

Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen.

 

Debat:

Taxakørsel:

* Det forlyder, at der er overvejelser i gang omkring etablering af privat taxakørsel.

* Det blev oplyst, at kommunen har lavet en forsøgsordning, hvor man kan bestille Flextrafik dagen i forvejen til transport fra Holbæk-færgen (og kun denne færge) til en adresse på Orø. Efter forsøgsperioden evalueres ordningen, og her opfordres bestyrelsen til at give sit besyv med. Medlemmerne opfordres til at orientere bestyrelsen om deres erfaringer med ordningen.

Skraldespande:

Et medlem opfordrede til, at man stiller sine spande ind på grunden, hvis man er væk i længere tid. Dette for at minimere renovationsvognenes slid på vejene ved opbremsninger osv.

Vejene:

Der blev stillet spørgsmål omkring det forhold, at vejen ved de første numre på Strandstien ikke bliver repareret og vedligeholdt af Grundejerforeningen. Hertil kunne en tidligere formand svare, at vejstykket så vidt vides har status som privat vej, således at de pågældende grundejere ejer vejstykket og vedligeholdelsen derfor ikke påhviler Grundejerforeningen. Dette rejste en mindre debat, der mundede ud i, at det blev pålagt bestyrelsen at opklare vejstykkets juridiske status samt undersøge om der evt. måtte være interesse blandt de pågældende grundejere for at ændre denne status, således at hele Strandstien sorterer under Grundejerforeningen.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

4. Grundejerforeningens regnskab

Kasserer Henning Peterslund fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.

Godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet holdes på samme niveau som i det foregående år.

 

6. Vandværket:

a) Beretning

 

Vi har pumpet 4.484 m3 op (vi har tilladelse til 9.000). De fordeler sig med :

Enghaven :      2.233 m3  

Esmose :             535 m3 

Gårdene :            146 m3

Orøgaard:        1.526 m3

Spild :                444 m3  - spildet kan vi desværre ikke få dækket nogen steder.

 

 

Der har været foretaget løbende vandprøver af kvaliteten på vores drikkevand og prøverne er fine og har været det hele tiden for drikkevandet.

 

I starten af marts måned skulle Bjarne rutinemæssigt skylle vandværket. Vi har en tinglyst rettighed til at føre dette skyllevand ud til det markdrænrør der ligger ca. to til tre meter fra skel for lodsejere på Fasansti.

 

Det viste sig, at dette drænrør var stoppet, og at skyllevandet løb tilbage og op i risten ved vandværket. Prøver af dette opstemmede vand, samt prøver i sandfanget viste sig at indeholde en ekstremt høj koncentration af e-colibakterier.

 

For sikkerhedsskyld opsatte vi opslag om kogning af vandet mens vi afventede resultat af prøver af drikkevandet. Der var heldigvis intet at bemærke her, hvorfor henstillingen blev fjernet igen.

 

Jeg har skrevet til Holbæk kommune og bedt dem undersøge hvorledes der kan forekomme e-coli bakterier i et markdræn, men har endnu ikke modtaget noget svar.

 

Tilstopningen af drænet mentes at være øverst på drænet, altså ca. ud for Fasansti 9 -13.

Grundejerforeningen og Vandværket har som sådan ikke noget ansvar for dette dræn. Det påhviler den enkelte lodsejer at undgå beplantning 2 til 3 meter fra dette dræn for at undgå rødder der trænger gennem røret og spærrer for gennemløb. Grundejere med ulige numre på Fasansti, samt Strandsti med grund ud mod markdrænet har modtaget brev fra mig, hvor jeg gør opmærksom på dette forhold, og jeg ved, at grundejere har taget deres ansvar alvorligt.

Også i denne forbindelse skal der lyde en stor tak til Bent Møller, der har været meget hjælpsom i forbindelse med tegninger, kontakter og faglig viden.

 

Den kommende bestyrelse følger sagen om e-colibakterier i Holbæk kommune.

 

Den nuværende el-tavle var forældet og er blevet udskiftet i denne uge

 

Vi har kunnet konstatere et ”spild” vi kan føre tilbage til utætte rør. Bjarne forklarer nærmere. Vi har vedtaget at udskifte disse utætte rør så vi sikrer en fortsat forsyning uden vandspild.

 

Der har i vinteren over været møder i Fællesvandværkerne på Orø.

Her er der drøftet henholdsvis ringforbindelse og nødforbindelse vandværkerne imellem.

Der ligger ikke nogle krav om ringforbindelse, men det påhviler det enkelte vandværk at sikre vandforsyning til aftagerne.

 

Det blev derfor vedtaget at arbejde videre med en løsning hvor Vandværkerne to og to etablerer nødforbindelse i tilfælde af forurening, teknisk nedbrud eller andet.

 

Fra vandværkets ledelse vil vi foreslå generalforsamlingen at give mandat til at arbejde for en nødforbindelse mellem Orøgaard/Enghave og Næsby Vandværk. Endvidere ønskes mandat til, at udgifterne forbundet hermed fordeles solidarisk efter antallet af aftagere i de enkelte Vandværker.

Der anslås en samlet pris på ca. 70.000 kr.

 

Endvidere foreslås det, at udgifterne for Orøgaard vandværks aftagere tages af formuen, således at der ikke vil være ekstra opkrævning forbundet med etablering af nødforbindelsen for Orøgaards vedkommende. Det anslås at prisen vil være ca. 500,- pr aftager.

 

Dette forslag behandles efterfølgende som selvstændigt punkt på dagsordenen.

 

Den øvrige del af beretningen overgives hermed til generalforsamlingens videre behandling.

 

Debat:

Vandspildet:

Bjarne Højlund kunne supplere formandens beretning med, at den mest sandsynlige grund til vandspildet er tærede vandrør. Der er givet tilbud på udskiftning af rørene, og dette forventes gjort inden længe.

E-coli:

Dialogen med kommunen fortsætter, og sagen følges tæt.

Ringforbindelse:

Britta Aagaard kunne meddele, at kommunen har indkaldt alle vandværker på øen til et fællesmøde omkring emnet i september måned.

 

Beretningen blev godkendt.

 

 

b) Regnskab, vandværket

Kasserer Henning Peterslund fremlagde regnskabet for vandværket

 

Debat:

Der blev stillet spørgsmålstegn med, at Enghaven betaler mindre i afgifter end Orøgaard. Kassereren svarede, at Enghaven selv afregner deres miljøafgifter til det offentlige. Desuden blev det oplyst, at Enghaven kun betaler til selve vandværket, og ikke til vores forsyningsnet, da de selv står for deres eget forsyningsnet.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

c) Budget og vandafgift

Kassereren fremlagde budget mm for vandværket.

 

Budgettet blev vedtaget.

 

d) Eventuelt

Bent Møller fik en erkendtlighed for sin indsats på mange områder, både i forbindelse med vandværk og foreningen som sådan.

 

7. Indkomne forslag

 

a) Bestyrelsens forslag om en nødforbindelse mellem Næsby Vandværk og Orøgaard/Enghaven blev fremlagt. Bestyrelsen ønsker mandat fra generalforsamlingen til at arbejde videre med sagen.

* Udgiften vil nødforbindelsen vil være ca. kr. 500 pr. medlem – beløbet udredes fra formuen.

* Hvis der lånes vand fra det andet vandværk, refunderes den samme mængde vand.

* Det undersøges, hvad det vil koste at opsætte udstyr til automatisk udligning mellem vandværkerne.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

8. Valg af bestyrelse m.v.

Formand:                            Ole Olesen - nyvalg

Revisor:                              Kjeld Olesen - nyvalg

Bestyrelsesmedlemmer:      Hanne Skov og Flemming Bohnen - genvalg

                                            Birgit Friis - nyvalg

Bestyrelsessuppleanter:      Karen Ydesen og Bente Porsby - nyvalg

Revisorsuppleant:               Ellen Beuchert - nyvalg

 

 

9. Eventuelt

Festudvalg: Den nye formand meddelte, at da bestyrelsen desværre ikke har ressourcer til at arrangere fester fremover, opfordres medlemmerne til at nedsætte et udvalg med henblik på en sommerfest 2011.

Stranden: Trappe m.v. opsættes i nærmeste fremtid.

 

* Næstformanden takkede den afgående formand Jane Krog for hendes store indsats med en lille tale og en erkendtlighed.

* Dirigenten blev takket for at styre generalforsamlingen på fin vis.

 

 

 

 

 

Dirigent:                                                                         Referent:

Per Sjøstedt                                                                    Birgit Friis                          Juni 2010