Referat af generalforsamlingen

21.06.2009

i

Orøgaard Grundejerforening på Orø Kro

 

 

 

1.  Valg af dirigent.       Per Sjøstedt valgt.

 

 

2. Godkendelse af referat:      Godkendt uden bemærkninger.

 

 

3. Beretning - Grundejerforeningen:

Siden sidste Generalforsamling har vi mistet Jørgen Friis Petersen, Vibesti. Mindes ved et minuts stilhed. Æret være Jørgens minde.

 

Der er nu gået et år siden jeg blev valgt af jer grundejere, som formand for vores forening. Min motivation for at stille op var mest af alt, at jeg synes der gennem årene er gjort en stor indsats fra mange sider, og der jo ikke ligefrem var kamp om opgaven.

Det er min ambition at fortsætte på det grundlag der er skabt, vel vidende at jeg ikke har megen tid i hverdagen. Heldigvis har vi en meget aktiv og initiativrig bestyrelse, der yder en god indsats i bestyrelsens arbejde og opgaver.

 

Den tidligere næstformand Flemming Nørregaard solgte sin grund i eftersommeren, hvilket betød at bestyrelsen måtte konstituere sig på ny, og at den ene suppleant (Bob) indtrådte i bestyrelsen. Søren Parsbæk Petersen blev næstformand. Flemming har tidligere modtaget en hilsen fra foreningen med tak for indsatsen i tiden som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har arbejdet godt og har bibeholdt opdelingen af ansvarsområder fra den tidligere bestyrelse. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder. Suppleanterne har deltaget i møderne, så det er ikke ukendt stof, når en suppleant bliver fuldbyrdet bestyrelsesmedlem.

 

Affaldsortering.        Sidste sommer indledtes fra Holbæk kommunes side en ny renovationsaftale med en ny entreprenør. Dette betød andre containere og en affaldssortering. Dette synes jeg generelt er en god og bæredygtig idé. Der har dog været problemer i opstartsfasen, nogle vil nok sige det har været en lang start. Der er endnu ikke indført vejning, og containerne har været kastet ret brutalt tilbage på grundene. Jeg har modtaget et par henvendelser og er vidende om grundejere der selv har rettet henvendelse til kommunen pga. manglende tømninger. Entreprenørfirmaet har for nyligt valgt, fra dag til dag, at ophæve kontrakten med Holbæk kommune. Det betyder at den tidligere vognmand Aksel Hansen har overtaget igen. Det er lige nu uvist om dette forhold bliver ved, men det tyder på det ifølge Venstrebladet. Papir og glas er ikke på plads, så der opfordres til at man selv tømmer og bruger genbrugspladsen. Vejning kommer senere.

Jeg håber at ordningen bliver tilfredsstillende og uden for mange svigt sommeren over, hvor der er en vigtighed i at affaldet ikke står for længe.

Husk at der skal ringes, når man har storskrald, ellers bliver det ikke afhentet.

 

Vi har i øvrigt i bestyrelsen talt om mulige løsninger for orden på spandene, når der i lavsæsonen er længe mellem de bliver anvendt. Gode forslag modtages gerne. Vi har talt om aftaler med naboer der kommer hyppigere. Kunne de sætte spandene ind på grunden, når de ikke bliver anvendt. Det er selvfølgelig ”spild” at skraldemanden skal checke hver gang, hvis der går måneder imellem anvendelsen.

 

Brugsens krise.             I foråret har der været uro og problemer i Orø Brugs. Den tidligere uddeler stoppede og til generalforsamlingen blev bestyrelsen væltet, da der ikke var tillid til at der var styr på sagerne, blandt andet økonomien. Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelse blev valgt. Sammen med ansættelse af en ny uddeler, har det betydet, at man igen arbejder frem mod den ny placering af Brugsen overfor Orø-hallen.

Fest sidste år.     Som nævnt i efterårsbrevet havde vi en meget hyggelig medlemsfest i august sidste år. Da der forud ikke var loppemarked, var udgangspunktet lidt andet i forhold til tidligere år. Det var en rigtig hyggelig aften. Med lotteri og entreindtægter, endte det faktisk med ”gratis” drikkevarer både til maden, men også det meste af aftenen. Der var et ihærdigt festudvalg og hjælpende hænder der sørgede for alt det praktiske. Tusind tak for indsats og deltagelse.

 

Arbejdsweekend.     I efteråret mødte et par og tyve medlemmer op til den fælles arbejdsdag. Vi fik sat skik på vandværksgrunden, og i hele plantagen blev der klippet grene, der betyder at den bredde der efterspørges af renovation, redning mv. er overholdt. Det var en meget hyggelig og arbejdsom dag, og der skal lyde en stor tak til de fremmødte. En enkelt kom forbi og beklagede, at de ikke kunne deltage pga. andet engagement, men havde bagt en kage til arbejdsholdet. Mit udgangspunkt for en del af ”driften” af Grundejerforeningen er netop frivilligt arbejde, der hvor det er overkommeligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det medvirker først og fremmest til fælles oplevelser, men selvfølgelig hænger det også sammen med størrelse på kontingentet. Derfor er det også vigtigt, at den enkelte grundejer sørger for at kvas mv. inde på grunden er fjernet, samt at rabatten friholdes således at alle kan færdes trygt uden at bilerne bliver beskadiget.

 

Brandøvelse.         I forbindelse med arbejdsweekenden afholdtes brandøvelse og lynkursus i førstehjælp. Vanen tro vil bestyrelsen afholde disse øvelser løbende, så man som grundejer har et udgangspunkt for at agere, såfremt uheldet skulle være ude. Vi har drøftet afholdelse af decideret førstehjælpskursus for grundejerne, og beder om en interessetilkendegivelse.

Da Bjarne har bedt om at komme ud af opgaven pga. arbejdspres har Bob Larsen overtaget hvervet som Brandchef.  Sammensætningen af beredskabet, samt handleguide ligger på hjemmesiden og kan ses som opslag på brandskuret.

 

Stranden.     Sidste sommer var vejrmæssigt rigtig god, hvilket gjorde det endnu mere belejligt at det lykkedes både med bade/bådebroen på den ene side af molen, men også at den længe efterspurgte badetrappe blev opsat på venstre side af molen. Den blev flittigt brugt, og med fare for beskyldning om nepotisme, vil jeg gerne sige mange tak til Vagn (min mand) for initiativet til etablering af trappen. Også Bjarne og Freddie har været medvirkende til, at forholdene for badende og sejlende er blevet optimeret. Bænkene på stranden er blevet renoveret og bord/bænke sættene er sat op, og vil forventeligt hen over sommeren få en omgang olie.

Engarealet og bådepladsen er blevet gennemgået og klargjort til den store festdag, hvor telte vil optage pladsen på ”fodboldbanen”. Vi har ønsket at vedligeholde området, samtidig med at det ikke bliver for kultiveret.

 

Jubilæum.    Som annonceret tidligere havde vi 60 års jubilæum den 3. februar i år. Dette glæder vi os til at fejre til medlemsfesten den 18. juli. Der er mange der har været i gang med arrangementet i længere tid og vi håber på en dejlig dag. I anledning af jubilæet er der udarbejdet et festskrift der uddeles til medlemmerne. Her kan man læse om foreningens historie, fortalt af grundejere og samlet og skrevet af Carlo, som vi skylder en stor tak for indsatsen. Det er et stort arbejde der ligger til grund for muligheden for nu at sætte sig i skyggen med en kølig pils, eller en varm kop kaffe og leve sig ind i forhistorien. Ekstra eksemplarer kan købes for 25,- kr.

Flag i indkørslen som parkeringstilladelse til udefrakommende gæster ifm receptionen. Opfordring til frivillige hænder den 11. og 12. juli.

 

Vejene.     Om det er på grund af ændret vejrlig, eller bare behov for en grundig renovering, så var vejene i det tidlige forår meget ujævne og hullede. Det fik os til i bestyrelsen at undersøge hvilke muligheder der var. Det er vigtigt at vejene er sikkerhedsmæssigt i orden, og at beredskabet og renovationsselskabet o. lign. har forhold der gør, at de kan overholde de forpligtelser de har overfor grundejerne. Derfor har vi valgt at gøre en ekstra indsats i forhold til vejenes vedligeholdelse.

 

Tak til Johnny og Steen.  En del af bestyrelsens indsatsområder har været vejene og øvrige fællesarealer. I den forbindelse har vi anskaffet en havetraktor, der kan anvendes både til vandværksgrunden, men også til ”stier” til bænke mv. på strandarealet. I forlængelse af dette, vil vi gerne sige tak til Johnny Weygaard for godt udført arbejde med et par flasker med lokale dråber. De kan nydes i skyggen i haven, ved stranden eller ved anden selvvalgt lejlighed.

 

Omkring vejene blev bestyrelsen enige om, at en grundig omgang var påkrævet og indhentede derfor tilbud hos en entreprenør der har redskaber til at ”komme” i dybden, så vejenes ”fundament” bliver genopbygget.

Vores mangeårige vejmand Steen er ikke i besiddelse af de nødvendige redskaber, men vi er glade for det arbejde Steen har udført og vil ligeledes sige endnu engang tak for indsatsen, med lokale dråber.

 

Hjemmesiden. Efter Leif Thorsted sidste år gik af som formand, har hjemmesiden været i kyndige hænder hos Winni Gredsted.  I overgangsfasen var Leif meget behjælpelig og bestyrelsen har tidligere sagt mange tak for indsatsen til Leif, der forhåbentlig har nyt dråberne. Det har betydet at hjemmesiden har fået et andet udseende og indhold end tidligere. Vi har i bestyrelsen drøftet anvendelsen og opbygningen af hjemmesiden en del og er enige om den udformning siden har. Vi har endvidere drøftet medlemsregisteret og det passwordsikrede område på hjemmesiden. Der er kun 34 medlemmer der har tilkendegivet om de vil registreres på siden eller ej. Det har medført at vi i bestyrelsen har besluttet at vi ikke ændrer noget nu, men overvejer frem mod næste generalforsamling at stille forslag om, at dette område bliver offentligt tilgængeligt, således at såfremt grundejeren giver tilsagn, vil alle kunne gå ind på hjemmesiden og finde frem til telefonnummer og adresse. Dette er set i forhold til, at vores vurdering er, at oplysningerne også vil være gavnlige for venner der vil komme forbi, ikke kun for grundejere/naboer der skal have fat i hinanden. Jeg kan i øvrigt hilse fra den nuværende kasserer og sige, at det en hende der ofte bliver ringet til, når man skal have fat i naboen.

 

Tak til bestyrelse og frivillige, der møder op til fælles indsats. Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen.

 

Debat.

- Over halvdelen af de tilstedeværende er interesseret i, at der afholdes førstehjælpskursus.

Freddie Mågesti 6 : ønsker, at førstehjælpskursus også er noget for børnene. Opfordrer til, at affaldsbøtter stilles ”intelligent”. Anser adresser og telefonnumre på hjemmesiden for overflødigt.

Jan Vibesti 11 : vil gerne hjælpe med at få storskrald kørt på lossepladsen, hvis man har en trailer.

Britta Aagaard :  password sikret område er lavet efter registerloven. Om den kan laves uden password må afhænge af registerloven.

FORMANDENS BERETNING VEDTAGET.

 

 

4.  Regnskab – Grundejerforeningen.

Kasserer Britta Aagaard gennemgik de udsendte regnskaber med bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

 

5.  Fastsættelse af kontingent / budget.

Kasserer Britta Aagaard gennemgik det udsendte budget med bemærkninger. Godkendt.

Kontingentforhøjelse på 150,- kr. til 1.000,- kr. Forhøjelsen blev enstemmigt godkendt.

 

 

6. Orøgaard vandværk :

     

a.   Beretning – vandværk, ringforbindelse, vandanalyser.

 

Der har i 2008 været et forbrug på vandværket på 4.785 m3 hvilket er

·      Enghaven      2.410 m3 = 50%

·      Esmose            487 m3 = 10%

·      Gårdene           186 m3 = 4%

·      Orøgaard       1.702 m3 = 36%

 

De sidste vandmålere blev skiftet i efteråret. Samtidig blev der løbende foretaget målinger af vandkvaliteten. Der var en enkelt prøve, der viste for højt kimtal med jordbakterier. Dette kunne skyldes det nyligt foretagende målerskifte. Derfor udbad vi en ekstra prøve, der viste en fin vandkvalitet. Ligeledes betød efterårets gennemgang af vandværket, at der var bænkebidere inde i vandværket. Derfor er der opsat en affugter, der har betydet, at problemet er elimineret. Stigrøret er blevet udskiftet til rustfrit stål, der skulle betyde fremtidssikring. Generelt gælder det, at vores vandværk og vandkvalitet som vanligt er helt i top.

Miljølaboratoriet var på kontrolbesøg i foråret, og der var ingen anmærkninger. Hydroforen er gennemgået og renset og vurderes til endnu ti års levetid. Der skal henlægges beløb med henblik på senere udskiftning.

Stadig afventer vi en reaktion fra vandværkernes formand omkring etablering af ringforbindelse. Vi har henvendt os og rykket for handling, men stadig sker der ikke videre i sagen. Vi følger naturligvis op. Det er vigtigt, at vandværkerne selv etablerer en ringforbindelse således, at vi undgår, at myndighederne kommer med et dekret.

BERETNINGEN GODKENDT.

 

b.  Regnskab, Vandværket.      Kasserer Britta Aagaard gennemgik de udsendte regnskaber med bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

 

c.   Fastsættelse af vandafgift, budget samt takstblad.        Godkendt.

 

d.   Eventuelt.           Ingenting.

 

 

7. Indkomne forslag – ingen.

 

 

8. Valg af bestyrelse :                                   

Kasserer  :                    Henning Peterslund

                   Næstformand :              Søren Parsbæk Pedersen         genvalg

                   Bestyrelsesmedlem :       Bjarne Højlund                       genvalg

                   Bestyrelsesmedlem :       Bob Robert Larsen                 genvalg for 1 år

                   Bestyrelsesmedlem :       Flemming Bohnen Jespersen                  

                   Suppleant :                       Birgit Friis Petersen

                   Suppleant :                       Ole Olesen

Revisor for 2 år:             Hugo Nørby                          genvalg

                   Revisorsuppleant:          Keld Olesen                          genvalg

 

   

9. Evt.

Vagn  Haresti 2 : trappen til molen kommer op snarest. Bådebroen ligger ved bådepladsen – beder

om, at frivillige påtager sig at sætte bådebroen på plads og surre den fast.

En spørger: har hørt, at kommunen laver forundersøgelser  til kloakering.

Formanden undersøger sagen og sender svar ud på tryk.

Festudvalget vil meget gerne have frivillige til hjælp til teltopslag og meget mere 11.-12. juli.

Besked bedes givet til Bjarne og Hanne.

 

Formanden takkede den afgående kasserer Britta Aagaard for hendes store arbejde som kasserer gennem 42 år.

 

 

Dirigent Per Sjøstedt styrede generalforsamlingen på fin og værdig vis og blev afslutningsvis takket for indsatsen.

 

Dirigent:                                                                 Referent:

Per Sjøstedt                                                            Henning Peterslund