Referat af generalforsamlingen

den 8.6 2008

i

Orøgaard Grundejerforeningen på Orø Kro

 

 

  

1.  Valg af dirigent                                       Per Sjøstedt blev valgt

 

2. Godkendelse af referat:                           Referatet blev godkendt uden bemærkninger

 

3. Beretning fra grundejerforeningen:        Vi har desværre siden sidste generalforsam­ling mistet 3                            

    medlemmer: Frode Bjarning, Flemming Haagh og Kaj Nørgaard Mikkelsen.

    Ære være deres minde.

   

    Vores grundejerforening tæller uændret 94 medlemmer med 3 udskiftninger i 2007.

 

    Dette bliver min sidste beretning, idet jeg som annonceret, nu på vej imod 72 år, ikke ønsker at

    genopstille som formand

    Så derfor vil jeg tillade mig at give en tværgående beretning, nemlig med et tilbageblik på, hvad      

    der er sket og er gennemført siden 2005

·        Bestyrelsen har dyrket princippet om tovholdere for pleje af de væsentlige hovedområ­der, såsom vejene, stranden, brandsikringsområdet, og vel egentlig også for hjemme­siden

 

·        Og vi har dyrket princippet om åbenhed gennem information til medlemmerne, dels via medlemsbreve og dels via hjemmesiden, som jeg skal komme tilbage til, f.eks. med:

·    De samme medlemsbreve udsendt pr. post til alle

·    Nem adgang til referater via hjemmesiden

·    På hjemmesiden kan i øvrigt læses nyt fra bestyrelsen m.v.

 

·    Vi har dyrket princippet om målstyring med opfølgning via aktivitetslister, hvor man har kunnet følge fremdriften af igangværende aktiviteter:

·    To nye pjecer er blevet udarbejdet, redigeret og trykt. Det drejer sig om nye Vedtægter for Grundejerforeningen og vandværket samt Regulativ for vandværket, sidstnævnte udsendes med referatet. En stor tak for Carlo Petersens hjælp

·    Fiskekutteren er langt om længe blevet fjernet

·    Samtykkeerklæring vedr. medlemsregister er udsendt til alle medlemmer. 33 ønsker optagelse på hjemmesiden, hvilket vil ske snarest. Ønsker om optagelse vil kunne ske efterfølgende. Blanketten skal stadig tilsendes kassereren.

·    Se iøvrigt hjemmesidens aktivitetsoversigt for afsluttede grf.aktiviteter 2005-2008 og afsluttede vv.aktiviteter 2005-2008

 

·        Men også ikke-målstyrede aktiviteter, men snarere situationsbestemte aktiviteter er ble­vet gennemført, nemlig

·    Asfalteringen sidste sommer af de sidste 33 m af Næsby vej - samarbejde med grf. Enghaven forløb fint.

·    Ny affaldsordning, som dog blot er i opstartfasen, men der fremover vil blive fuldt op

 

·        Aktiviteter af miljøbeskyttelsesmæssig karakter

Vedr. stranden, og de her til tider slumrende miljøbeskyttelseskrav, hvor Holbæk Kom­mu­ne i årevis ikke har interesseret sig mærkbart for Orø´s strande, men så pludselig for­rige år rykkede ud på cam­ping­plad­sen. Her havde man til glæde for publikum arrangeret per­manent opstilling af borde m.v.  Eftersom dette tiltag var en klar overtrædelse af strand­beskyttelses­linien, krævede kommunen de ulovligt placerede effekter fjernet.

 

Dette førte på bestyrelsesmødet i november 2007 til en ransagelse af vore strandforhold med to bord/bænke opstillinger, fodboldmål m.v., som måske også kunne være i strid strand­beskyttelses­liniens krav. Og derfor besluttedes en ”oprydning”.

Forman­den havde dog allerede via sin tidligere an­sæt­­tel­se og sit netværk i Skov og Na­tur­styrelsen (Miljø og Energiministeriet) allerede gang i en ”blød kontakt” til Holbæk Kommune om følsomheden overfor dette fæno­men, idet Skov og Naturstyrelsen netop ændrede holdning til langt større vægt på udbyg­ning af publi­kumsfaciliteter i skovene.

 

Holbæk Kommune var i forlængelse heraf 22.2.2008 på inspektion på vort strandområde, som hos myndighederne har miljømæssig status som ”strandeng”. Vi fik senere en posi­tiv tilbagemelding, nemlig i en mail pr. 19.5.2008 fra Holbæk Kommune og uden andre bemærkninger end en med en op­fordring til af­græsning/høslet af strandengen.

 

·        Tovholder-områderne for pleje af de væsentlige hovedområ­der, såsom vejene, stranden, brandsikringsområdet

·    Vejenes tilstand (Preben)

·        Tilfreds med Steen Hansens pålidelige og gode indsats 

·        Grenklipning: den ny bestyrelse vil se på klipningen i 2008 se klippetegning på hjemmesiden

·        Renholdelse af rabatten, skal foregå løbende af grundejerne.

·    Strandområdet i øvrigt (Flemming)

·        Pleje af bålpladsen - der erindres om, at det udelukkende er haveaffald - der ikke må være sække - der kan køres til bålpladsen på stranden. Grundejerne opfordres til selvjustits på dette område.

·        Pleje/oprensning af drænet ved rækværket er sket

·        Udestående aktiviteter omkring molen (evt. belægning og trappe), vil overgå til den nye bestyrelse

·        Evt. høslet (afgræsning f. eks med le)

·        Både i græsset må kun være der i vinter halvåret

·    Brandberedskab (Bjarne)

·        Det nye brandskur, det er samme nøgle som til bommen ved stranden

·        brandrisikoen ved en lang tør sommer - så vær meget forsigtig.

·        hvor står brandhanerne … se oversigtskortet på hjemmesiden

·        private pulverslukkere er en god ide at anskaffe sig til sommerhuset, foreningens brandslukkere står i brandskuret.

·        evt. brandøvelser vil blive aftalt og publiceret og brandkorps (fastboende contra sommer-husejere) listen vil blive ajourført og lagt på hjemmesiden

·    Fremtiden for bestyrelsens virke

·        Tilsyneladende for tiden problematisk at rekruttere kandidater til bestyrelsen. Den nye bestyrelse bør overveje om ”frikontingent” som i grf. Enghaven kunne være nyttig

·        Tilsyneladende for tiden næsten endnu mere problematisk at rekruttere kandidater til for­mands­posten. Jeg har som afgående formand adskillige gange tænkt på via en ved­tægtsændring at lade det ene bestyrelsesmedlem, som vælges i lige årstal blive valgt helt konkret på generalforsamlingen som bestyrelsens ”øremærkede” sekretær, så vedkommende kunne aflaste formanden med div. administrative opgaver, f.eks. udarbejde medlems­breve, mødeindkaldelser m.v. som formanden blot burde kunne nøjes med at underskrive.

 

Følgende kommentarer til beretningen: John Weygaard vedr. kvas og grene osv. der ligger på mange grunde og er en tikkende brandbombe. Bestyrelsen bedes gøre de berørte grundejere opmærksomme på problemet.

Keld Olesen gjorde bestyrelsen opmærksomme på at der kunne være en uoverensstemmelse i vores love angående beskæring af træer jfr.  § 11. Den ny bestyrelse ser på dette forhold.

Freddy Hansen forespurgte om det var muligt at leje lift i fællesskab til beskæring af høje træer, for grundejernes egen regning.

Herefter blev referatet godkendt.

 

4.  Regnskab for grundejerforening Kassereren Britta Aagaard gennemgik de udsendte regnskaber. Herefter blev regnskabet godkendt.

 

5.  Fastsættelse af kontingent. Kontingentstigning på kr. 25,00 til i alt kr. 850,00 godkendt.

 

6. Orøgaard vandværk.

       Bestyrelsens beretning for vandværket

 

  1. Helhedsvurdering for vandværket

·        Vandværket fungerer helt tilfredsstillende både teknisk og økonomisk

·        dog nødvendigt at erstatte det eksisterende ”stigerør” med et nyt – forkromet

·        udpumpet volumen i 2007: 4514 m3 - hvoraf 2064 m3 til Enghaven Vandværk

 

  1. Leveringsaftalen med Enghaven Vandværk (EV)

·        udpumpet volumenandel til EV som anført 2064 m3

·        samarbejdet kører glat og problemfrit

·        i forbindelse med nyt vandregulativ 2008 er indført et nyt afregningssystem, som tager udgangspunkt i et såkaldt anlægsbidrag som består af følgende 3 dele:

1) hovedanlægsbidrag, 2) forsyningsanlægsbidrag og 3) stikledningsbidrag

·        dette nye vandregulativ berører alle brugere, og i samarbejde med Enghaven Vandværk har vi derfor fået lavet en lettere tilgængelig pjece i stedet for den A4-udgave, som ellers skulle udleveres vederlagsfrit til alle brugere. Denne nye pjece vil for Orøgaard Vand­værks vedkommen­de blive udsendt sammen med referatet fra generalforsamlingen.

Endvidere er der jf. aftale med Fællesvandværksforeningen, ændret afskrivnings-metode fra 2007 og frem, til såkaldt lineær afskrivning, altså samme beløb pr. år.

  

  1. Evt. samarbejde med Næsby vandværk

·        Tidl. rapport fra Kenneth Berger fra det nu nedlagte Vestsjællands Amt fremhæver dette vand­værks gode boring for dets gode vandkvalitet

·        Kunne en ringforbindelse imellem vore to vandværker derfor være nyttig?

·        Jo måske, men teknisk forvaltning oplyste for ganske nyligt, at de til næste år vil tage fat på ringforbindelserne på Orø. Der arbejdes også p.t. i Fællesudvalget på dette.

 

  1. Tværgående samarbejde med Orø’s øvrige vandværker

·        Fælles arbejdsindsats for udarbejdelse af regulativ for alle vandværker i Ny Holbæk Kommune

·        Forhandler om fællesrabat på de dyre vandkvalitetsanalyser

 

  1. Beredskabsliste for vort vandværk

·        Vort vandværks beredskabsliste skal ajourføres mht. relevante navneoplysninger

 

  1. Bekymringen for nedsivning indenfor 300 m grænsen

Tilsynsrådets opfordring til Holbæk kommune om at følge op på afledningsforholdene samt at reagere på opfordring fra Orøgaard Vandværk, hvis der synes at være bekymring for ned­siv­ning indenfor 300 meters grænsen, er ligeledes fuldt op, jfr. efterfølgende. 

Bestyrelsens strategi med at køre et kollegialt samarbejde med de relevante medarbejdere fra Holbæk forsyning med tæt opfølgning på at få Orø Minigolf Center(OMC) til at benytte kommunens officielle tømningsordning for samletanke synes at have båret frugt, idet OMC har brugt denne 20 gange i 2007 imod kun 6 gange i 2006.

Indtil da har OMC nemlig med eget pumpeudstyr tømt deres samletank med indholdet fra toiletterne over til nedsivning langs drænledningen , der løber i skellet op imod Fasansti`ens sydvendte grunde, således at det næsten ubeskrivelige indhold fra OMC´s toiletter i årevis har løbet direkte ud i Isefjorden til badegæsterne for den andels vedkommende, som ikke forinden har nået at sive ned til eller i hvert fald imod det grundvand, hvorfra vandværket op­pumper sit råvand, som renses og derefter distribueres som drikkevand til nu både vore egne 94 grunde og til Enghavens 60 brugere.

Derfor er det en meget tilfredsstillende løsning for alle parter, at OMC nu synes at være gået effektivt over til at bruge kommunens tømningsordning i stedet, så vores grundejerforenings medlemmer og ikke mindst deres børn, kan glæde sig over at Minigolf Center er til stede med sit udbud, men samtidig forventes at respektere vort vandværks bestræbelser på fortsat at kunne distribuere godt og rent drikkevand. Ansøgningen om aktivitetsudvidelser på OMC forventes at skulle følge aktuelt gældende regler for afledning af spildevand, hvorfor vi for­venter at også toiletforholdene fremover vil have/få en standard, som Holbæk kommune kan sige god for.

 

Debat om forurening fra ” Esmosegård” Vagn Krog foreslog ny brønd. Pris ca. 15.000 kr. Britta Aagaard foreslog at bruge en undersøgelse med fjernsyn for at konstaterer hvor drænet er tilsluttet, således at det kunne fjernes, om nødvendigt på Vandværkets regning.

 

Leif Thorsted afsluttede sin beretning med at sende en hilsen til Bent Møller, idet han takkede for hans 40 - årige virke som vandpasser og hans hjælpsomhed i forbindelse med den nye vandpasser Bjarne Højlunds sygdom,

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

                     

B. Regnskab:  Kassereren Britta Aagaard gennemgik de udsendte regnskaber med bemærkninger

                       Som herefter blev enstemmigt godkendt

C. Fastsættelse af vandafgift og budget med medfølgende takstblad: Enstemmigt godkendt

D. Evt:           Ingen kommentarer.

 

7. Indkomne forslag:             Bestyrelsens forslag om samtykkeerklæringen blev vedtaget.

 

8. Valg af bestyrelse:                                  Formand.                             Jane Krog

                                                                 Bestyrelsesmedlem:              Henning Peterslund

                                                                 Bestyrelsesmedlem:              Hanne Skov

                                                                 Bestyrelsesmedlem:              Søren Parsbæk Pedersen

                                                                

Revisor for 2 år:                                         Vagn Krog

                                                                 Revisorsuppleant:                 Keld Olesen  

                                                                

Suppleanter til bestyrelsen: Bob Robert Larsen

 Flemming Bohnen Jespersen

 

 

 

9. Evt.                                                       John Kristensen  bad bestyrelsen undersøge trådløst netværk.(ville gerne værer tovholder).

Carlo Petersen mente at træerne kan give problemer.

Ole Aagaard kunne henvise til en kontaktperson fra Strynø der var ekspert på områder.

Flemming omtalte sommerfest. Den nye bestyrelse finder dato. Det bliver den 2/8 2008

Kirsten Almind oplyste at foreningen bliver 60 år i 2009.(evt. arbejdsgruppe).

Per Sjøsted ønskede at få målt sin grund af en landmåler evt. havde andre samme ønske.

Vagn foreslog at hjemmesiden kunne bruges til dette.

 

Som afslutning på generalforsamlingen takkedes formanden for hans store indsats i hans 3 årige periode, ligesom de øvrige afgående bestyrelsesmedlemmer fik en tak for deres virke.

 

Per Sjøstedt der havde styret generalforsamlingen på fin og værdig vis blev afslutningsvis takket for indsatsen.

 

 

 

Dirigent;                                                                                                                      Referent:

Per Sjøsted                                                                                                                 Erik Svendsen