Generalforsamling

10. juni 2006 i

Grundejerforeningen Orøgaard

 

 

 

 

Formanden Leif Thorsted bød velkommen til 31 stemmeberettigede medlemmer med familie som var fremmødt.

 

 

1. Valg af dirigent:

Kjeld Olesen blev enstemmigt valgt, og konstaterede af generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed gyldig.

 

2. Godkendelse af referat fra 2005:

Referatet godkendt uden bemærkninger.

 

3. Beretning – Grundejerforeningen:

Leif Thorsted:

- Vores grundejerforening tæller uændret 94 medlemmer, og der har i det forgangne år været 7 udskiftninger blandt disse.

 

- Vi har desværre mistet Fru Ebba Jensen der boede på Fasansti, hun døde i vinter.

Formanden udtalte, sammen med forsamlingen, et ”ære være hendes minde”.

 

Bestyrelsens hensigt:

Denne bestyrelse har helt overordnet haft til hensigt at repræsentere medlemmernes interesser bedst muligt og frem for alt være synlige.

Arbejdsindsats og ansvar har så vidt som muligt været uddelegeret til ”Tovholdere” for områderne som vejene, strandområdet og brandsikringen, og det har ikke været meningen at Formanden skulle gå og blande sig og skabe forvirring her, men snarere følge op og være katalysator. Men det betyder selvfølgelig ikke, at formanden er gjort ansvarsfri.

 

Konkrete mål og opgaver:   

Bestyrelsen satte sig fra starten nogle mål, som dels gik på nogle praktiske gøremål og dels være mere synlige med information til medlemmerne, om hvad der rører sig og hvilke tiltag bestyrelsen har gang i.

Det har I kunnet læse om i de tre breve som er udsendt med overskrifterne: Sommer-, Efterårs og Forårsbrev.

 

Hjemmesiden:

Vi har fået en hjemmeside for Orøgaard Grundejerforening, som åbner mulighed for netop større synlighed gennem meget hyppigere og tidspunkt relevant information til medlemmerne.

Medlemmer uden egen computer kan måske kigge, når de besøger deres bibliotek.

 

Aktivitetslisten:

Vises på hjemmesiden, hvor alle kan følge med i, om der nås nogle resultater.

 

 

 

 

Vejenes tilstand:

Vores tovholder for vejene, Preben, har sammen med Steen Hansen og dennes traktor, holdt vejene i meget fin stand. Preben fik arrangeret maskinel grenklipning til St.Bededag, hvor et hold opsamlere fulgte klippemaskinen.

 

Festpladsen:

Bestyrelsen har haft en arbejdsweekend med efterfølgende frokost. Der har været oprydning på festpladsen og flytning og oprydning af skurvognen, samt flytning af grusbunken bort fra indfaldsvejen.

 

Strandområdet:

Vores tovholder på strandområdet Flemming, har i det tidlige forår, sammen med Bob og Bent, sørget for oprensning af drænet under vejen ned til stranden, så vi slipper for det oftest pladrede vejstykke i svinget ved sivene, samt måske mindre myggeplage fremover.

 

Bålpladsen:

Bent og Bob, sørger som hidtil for afbrænding på bålpladsen når behovet er der.

Det er i alles interesse at vi bruger bålpladsen hensynsfuldt, alle skal vide og respektere hvad der må smides på pladsen, Flemming har sørget for den rette skiltning.

 

Aflåsning af bommen:

Bestyrelsen har i sit forårs og efterårsbrev informeret om aflåsning af bommen, og det er nu sket, Flemming har nu sørget for opsætning af hængelås, hvor nøglen til telefonboksen skal bruges.

 

Brandøvelse og brandregulativ:

Kurt Nellemann gennemførte søndag d. 3. september 2005 en brandøvelse rundt i grundejerforeningen, hvor der blev tjekket brandhaner. Se referat og vejledning om brandsikring på hjemmesiden. Her er også omtalt en mindre brand, på Haresti, som kunne have udviklet sig meget uheldigt, hvis ikke opmærksomme mennesker havde grebet ind.

 

Kommentarer til beretning:

- Freddy opfordrede til at vi skal have reetableret området på strandarealet omkring drænet.

 

- Preben forklarede at branden på Haresti var opstået i nogle olieklude som var brugt i forbindelse med en gulvafslibning, han opfordrede alle til at udvise stor forsigtighed når man arbejder med disse ting.

 

4. Regnskab Grundejerforeningen:

Kassereren Britta Aagaard gennemgik det udsendte regnskab samt de ligeledes udsendte bemærkninger til regnskabet.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

 

5. Fastsættelse af kontingent:

Formanden motiverede bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse på 25.-kr. årligt, således at kontingentet forhøjes fra 800.- kr. til 825.-kr., efter en livlig debat, blev forslaget vedtaget.

 

6. Orøgaard vandværk

 

A Beretning

Formanden for vandværket Leif Thorsted aflagde beretning for vandværket.

Vi har et rigtigt godt vandværk, som fungere helt tilfredsstillende både teknisk og økonomisk.

 

Forureningssagen:

For at undgå en ny ”bænkebiddersag” har vi nu fået installeret et finmasket net af rustfrit stål for at undgå at insekter fremover forurener vores drikkevand. Der holdes også øje med andre forureningskilder, f.eks. gennem nedsivning.

 

Leveringsaftale:

Vi har fået samarbejdsaftalen med Enghaven på plads, den er godkendt af Holbæk kommune.

En tilsvarende leveringsaftale med Næsby er indtil videre udskudt, det kan af flere gode grunde være klogt at bevare Næsby vandværk.

 

Kommentarer til beretningen:

Søren Petersen spurgte, hvad får vi ud af sammenlægningen?

Leif, Vi får en besparelse ved en sammenlægning, vi kan råde over en større pulje ved en kommende ringforbindelse.

 

Britta, vi har en fælles forening for vandværker på Orø, der er 7 vandværker og alle har interesse i en fælles ringforbindelse.

 

Bent, Enghaven vedligeholder selv deres brønde og vandmålere, det er kun levering af vand aftalen handler om.

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

B. Regnskab, vandværket:

Britta gennemgik det udsendte regnskab, og konstaterede at det går fint for tiden, vi har taget højde for en ny forurening, man benytter en helt ny målemetode i dag hvor man opdager selv en enkelt myre.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

c. Fastsættelse af vandafgift – budget:

Britta gennemgik det udsendte budget samt bemærkninger.

Stophanerne bliver billigere en beregnet, dette beløb bliver hensat.

Vi indarbejder Inghaven i et nyt budget.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

7. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde i år ikke modtaget forslag fra medlemmerne, så derfor medfølger til dette punkt bestyrelsens 5 forslag.

 

Forslag 1, - Genopfordring til nedlæggelse af mønttelefonboksen m.v.

 

Bestyrelsen begrundede forslaget.  

 

Efter en længere debat i forsamlingen blev forslaget vedtaget, med kun en stemme imod.

 

De resterende forslag (nr. 2-5)

 

drejede sig alle om vedtægtsændringer, men med de fremmødte 31 medlemmer var dette ikke nok til at afgøre selve afstemningen, når det gjaldt de stillede forslag til vedtægtsændringer.

Derfor kræver vedtægtens § 4, at afstemningen skal gentages på den hermed indkaldte ekstraordinæ­re generalforsamling, nemlig indenfor 8 dage, men at endelig vedtagelse her da blot kræver alm. stemmeflerhed blandt de frem­mødte.

 

Generalforsamlingen besluttede at gennemføre en vejledende afstemning af de stillede forslag til vedtægtsændringer.

 

 

Forslag nr. 2 – vedrørende vedtægtsjusteringer til § 5

Under behandlingen valgte bestyrelsen at trække sit forslag til vedtægtsjustering omkring skriftlig afstemning tilbage.

Kjeld Olesen stillede ændringsforslag til bestyrelsens oprindelige forslag om, at tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalfor­sam­ling ikke skulle have følgende ordlyd: ”den anden eller tredje weekend i juni” men i stedet være ”den anden eller tredje søndag i juni”

 

Med disse to rettelser vedtog den ordinære generalforsamling enstemmigt en vejledende god­ken­delse af den reviderede vedtægt § 5, der hermed sendes videre til endelig bekræftelse eller afvisning på den ekstraordinære generalforsamling og med følgende fremtidige ordlyd, der fremgår af bilag1/§ 5.

 

Forslag nr. 3 – vedrørende vedtægtsjusteringer til § 6

Under behandlingen blev der stillet forslag til at droppe bisætningen ”idet den valgte kasse­rer således skal fungere som kasserer for både grundejerforeningens og vandværkets regn­skaber.” og erstatte den med følgende selvstændige sætning: ”Kassereren fører tillige vandværkets regnskaber.”

Med denne ændring kan en justering af vandværkets § 8 helt droppes.

 

Hermed kunne generalforsamlingen på tilsvarende vis enstemmigt vedtage den revi­derede vedtægt § 6 og hermed sende den videre til endelig bekræftelse eller afvisning på den eks­traordi­nære generalforsamling og med følgende fremtidige ordlyd, der fremgår af bilag1/§ 6.

 

 

            Forslag nr. 4 og 5 – vedrørende vedtægtsjusteringer til henholdsvis § 7 og § 11

Der var ingen ændringsforslag til disse to forslag og derfor kunne generalforsam­lingen enstemmigt vedtage de revi­derede vedtægtsjusteringer til henholdsvis § 7 og § 11 og sende dem videre til endelig bekræftelse eller afvisning på den ekstraordi­nære generalforsamling og med følgende fremtidige ordlyd, der fremgår af bilag1/§ 7 og bilag 1/§ 11.

 

 

8. Valg af bestyrelse

- Formand Leif Thorsted blev enstemmigt valgt for 2 år

 

- bestyrelsesmedlem  Preben Nørgaard Jensen blev enstemmigt valgt for 2 år

 

- bestyrelsesmedlem  Kurt Nellemann blev enstemmigt valgt for 2 år

 

- Nyt bestyrelsesmedlem Erik Svendsen blev valgt for 2 år

 

- Ny suppleant blev Ole Olsen valgt for 1 år

 

- Ny revisor blev Hanne Skov valgt for 2 år

 

- Ny revisorsupleant blev Vagn Krog valgt for 1 år

 

Formanden overrakte vingaver og takkede de afgående medlemmer, bestyrelsesmedlem Per Sjøstedt, og revisor Flemming Hagh.

 

9. Eventuelt

- Ole omtalte en grund på Uglesti som trænger til en grundig oprydning, opfordrede Bestyrelsen til at kontakte ejerne for at påtale dette.

 

-         Flemming informerede forsamlingen om at den nye belægning samt badebroen på molen påbegyndes i Uge 29. Han efterlyste i den forbindelse en masse frivillig arbejdskraft til dette arbejde.

Også til den forestående sommerfest skal Flemming bruge en masse frivillige hænder.

 

-         Søren fortalte at de havde haft et indbrud hvor der blev stjålet en ghettoblaster samt en del spiritus, han mente der var tale om nogle store drenge som havde været på spil.

 

-         Ole opfordrede til at man læste sin husorden, samt efterlevede den, også når man låner sit sommerhus ud til venner og bekendte.

 

-         Kurt opfordrede beboerne til at deltage i brandøvelserne når disse afholdes.

 

-         Bent oplyste at vores badevand er i en super fin kvalitet, vi kan roligt kaste os i bølgerne i sommer.

 

Vores myndige dirigent Kjeld Olesen, takkede forsamlingen for god ro og orden

 

Formanden takkede også de fremmødte og opfordrede til at komme til den ekstraordinære generalforsamling d. 18. juni.

 

 

Dirigent                                                  Referent

 

Kjeld Olesen                                            Per Sjøstedt