GRUNDEJERFORENINGEN ORØGAARD 12.05.2016
               
      Budget  Regnskab  Difference Budget Budget
      2015 2015   2016 2017
  Indtægter            
               
  Kontingenter (94 grundejere) 117.500 117.500 0 117.500 117.500
  Opkrævning til grenaffald stranden 28.200 14.100      
  diverse (restancegebyr)   1.300 1.300    
  Renter   1.500 81 -1.419 1.500 1.500
      147.200 132.981 -14.219 119.000 119.000
  Udgifter            
               
  Kontorhold   4.000 1.578 -2.422 4.000 4.000
  Møder / kørsel   5.000 2.353 -2.647 5.000 5.000
  Generalforsamling   3.000 2.400 -600 3.000 3.000
  Honorar bestyrelse (tlf. & edb) 7.500 8.000 500 7.500 8.000
  Forsikringer - ansvar 1.900 791 -1.109 1.900 1.900
  Ejd.skat strand /renov. 1.600 1.915 315 1.600 1.600
  Naturfredningsforeningen 800 700 -100 800 800
  Hjemmeside, IT   2.000 90 -1.910 2.000 2.000
  Gaver / repræsentation 3.000 282 -2.718 3.000 3.000
  Diverse administration 1.000 0 -1.000 1.000 1.000
  Vejene   40.000 29.861 -10.139 40.000 40.000
  Bålplads - grenaffald afhentes 28.200 638 -27.562    
  Strandareal   2.500 2.222 -278 2.500 2.500
  Arbejdsweekend   3.200 4.242 1.042 3.200 3.200
  Diverse rep. & vedligehold. 3.000 3.013 13 3.000 3.000
  Hensættelse Orøgaardsvej 15.000 15.000 0 15.000 15.000
  Hensættelse medlemsfond 2.000 2.000 0 2.000 1.500
  Hensættelse molen & tømmerflåde 7.500 7.500 0 7.500 7.500
  Hensættelse skurvogn 2.000 2.000 0 2.000 2.000
  Hensættelse borde/bænke til stranden 2.000 2.000 0 2.000 2.000
  Overskud   12.000 46.394 34.394 12.000 12.000
      147.200 132.981 -14.219 119.000 119.000
               
  Sidste år vedtog vi budgettet for 2016. Derfor skal vi tage stilling til budgettet for 2017.  
               
  Orøgaardsvej.            
  Bestyrelsen foreslår hensættelse til vedligeholdelse af Orøgaardsvej med kr. 15.000  idet det  
  forventes at der indenfor de næste år skal ske en renovering igen. Udgør herefter 180.742,08  
               
  Vejene.             
  Udlægning af  5 cm stabilt og tromling årligt. Desuden afsat 6.000 til snerydning m.m.  
  Derudover afsat 9.000,- til klipning af vejene i højden (foretages hvert andet år)    
               
  Molen, Enghavens badeflåde samt bådpladsen.        
  Afsættes 7.500,- årligt til vedligeholdelse og henlæggelse til fremtidig reparation.    
  Enghaven bidrager med 4.500,-  Vi har aftalt at vi sammen dækker i forholdet 62/94 .   
               
  Skurvogn og borde/ bænke (stranden).          
  Der er afsat midler til en fremtidig renovering af skuret og erstatning af møbler på stranden.  
               
  Fremtidigt overskud bruges til opsparing til uventede udgifter.      
         
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på 1.250,-       
            Henning Peterslund /kasserer