FORÅRSBREV 2008

 

20. marts 2008

Kære grundejere med familier

 

Den lyse tid og foråret nærmer sig heldigvis med raske fjed, og ved en rask tur til molen for at fylde lun­gerne med havluft og igen nyde udsigten udover Isefjorden, så vil man uvægerligt opdage, at …

 

vort strandområde er blevet en fiskekutter fattigere!

 

For denne har nemlig præget strandbredden siden strandingen i november 2006, og billedet ovenfor stammer fra foråret 2007, hvor den tog sig bedst ud. Mange bestræbelser har været lagt i arbejdet på, hvad foreningen dog kunne stille op med den. Det helt umiddelbare var selvfølgelig at få fat i ejeren og bede denne om at få den fjernet eller give sit samtykke til, at vores grundejerforening tog sig af det for hans regning. Båden havde ved strandingen underfundigt nok ”mistet” ethvert ken­dingsmærke, men via skilte på fiskevagerne fandt Bent Møller frem til et par kendetegn, som blev overdraget til politiet i Holbæk. Det skulle dog vise sig at være den tidligere ejer, som kort forinden lige havde solgt båden … men til hvem, huskede han ærgerligt nok intet om.

Henvendelser til bl.a. Miljøministeriet med dette bizarre udgangspunkt førte imidlertid kun til en henvisning til loven, som klart placerede ansvaret for fjernelsen af båden på ejeren af pågældende strandområde. Det var så lige ved at skulle lykkes at få båden solgt, men så snart pågældende køber med sit grej tog godt fat for at få løftet den op … ja, så kom det skrøbelige skrog for en dag.

I den sidste ende fik vores i denne sag uheldige grundejerforening … trods alle bestræbelser ”en lang næse”, og har derfor lidt surt selv måttet bekoste oprydningen efter den­ne ubudne stranding.

 

Når der åbnes for sommerhuset efter vinteren

Risikoen for frostskader lurer altid, når der på ny og forsigtigt (dvs. lidt efter lidt) skal åbnes for vandet ude i brøn­den ved vejen, men omfanget af denne risiko afhænger selvfølgelig af, hvor omhyggelig man har væ­ret med at få tømt rørene ordentligt ud ved nedlukningen om efteråret.

Læs evt. mere i de seneste års forårs- og efterårsbreve, som nu er tilgængelige på hjemmesiden www.oroegaard.dk under menu­punk­tet ”Referater”.

Som et tip til nedbringelse af fugtigheden i de kolde rum vinteren over og som i givet fald især kan ses på vinduerne og ellers forårsager mugdannelser, har undertegnedes familie i de seneste 6-7 år brugt i alle rum at hænge fugtposer op over en 10 liters gulvspand. Midtvejs, dvs. i januar måned, tager vi over til sommerhuset og kan da hælde ca. 3 liter vand ud fra hver spand, samt få erstattet de totalt op­brug­te fugtposer med nye til resten af vinterperioden. Til gengæld for denne indsats virker alle rum tørre at komme ind i, og vinduerne driver ikke af dug på indersiden.

 

Kai Mikkelsen, Fasansti 13 døde i sidste måned

Under henvisning til hans aktive medvirken i foreningsarbejdet bringer bestyrelsen flg. udtalelse:

Kai Mikkelsen har i en lang årrække været en velkendt og vellidt skikkelse i Grundejerforeningen Orøgaard, og har tillige været en aktiv støtte for selve foreningsarbejdet.

Rigtig mange grundejere vil ikke mindst mindes ham som den mangeårige ankermand og særdeles kyndige dirigent af foreningens år­lige generalforsamling.

Æret være hans minde.

 

Nyt Normalregulativ 2008 for de private vandværker i Holbæk Kommune

I alt 52 vandværker under ”Ny Holbæk Kommune” har med overordnet styring fra Vandrådet med­virket til udfærdigelse af et indtil til dato ajour­ført Normalregulativ 2008, som forventes i de næste 10 år at ville udgøre regelsættet mellem vandværkerne og deres aftagere/brugere

I/S Orøgaard Vandværk samarbejder med Enghaven Vandværk om at få udarbejdet en A5-pjece, der omfatter Normalregulativ 2008, og som udleveres … når klart … vederlagsfrit af Vandværket.

 

”Dræbersneglene kommer”

Fra beboerforeningen ENHEDENS VEJLAG har vi via vort eget grundejerforeningsmedlem. Chr. Bursche, modtaget et ”Efterårsbrev til medlemmerne” med bl.a. afsnittet ”Dræbersneglene kom­mer”, som gengives/citeres her og som i øvrigt lægges ind på vores egen hjemmeside.

Så er de begyndt at komme, de små brune fyre vi har hørt så meget om.

Mange steder i Europa har det udviklet sig til en sand plage, i stil med Ægyptens 10 plager vi lærte om i barneskolen: ”Vand til blod og frøers mængde, myg dernæst Ægyptens trængt, utøj, bylder … græshopper”

 

Erfaringerne viser at man skal være meget konsekvent, og alle beboere i et givet område skal stå sammen, og ikke mindst: Man skal tage problemet i opløbet, mens problemet er overskueligt. Så vi vil bede om at alle straks tager fat.

Det gøres ved at man går i sin have mindst en gang i døgnet: Morgen eller aften og fjerner hvad der af dræbersnegle.

Vi synes at det letteste er at købe en ”papiropsamler”, dvs. det instrument der ligner en forlænget saks, så man uden at bukke sig let kan samle sneglene op i en spand. (Koster kun 30 kr. hos isenkræmmeren).

Derefter kan man hælde kogende vand på dem.  Hvilket anbefales af foreningen Dyrenes beskyttelse.

 

Mit sidste forårsbrev

Dette bliver mit sidste forårsbrev, idet jeg under henvisning til mine nu 71 år ”på bagen”, ikke gen­opstiller ved den forestående generalforsamlings formandsvalg. Jeg håber med min 3-årige tørn på formandsposten, at have gjort rimelig fyldest, og hvor jeg bl.a. personligt har brugt min IT-bag­grund til at få ud­viklet og plejet grundejerforeningens hjemmeside.

Der er givetvis delte meninger om nytten af en sådan hjemmeside, da alle medlemmer næppe har adgang til computerudstyr med den fornødne in­ternetadgang. Men, uanset eventuelle delte menin­ger, så er tendensen her krystalklar, og om ikke andet vil uundgåelige generationsudskiftninger blandt foreningens medlemmer helt af sig selv sørge for dette. Derudover har jeg lagt væk på, at hjemmesiden gerne skulle rumme alle relevante dokumenter og beskrive, hvad der foregår, og der­med være en database for åbent opslag udefra … dog med det forbehold, at følsomme oplysnin­ger selvsagt ikke kan bringes.

 

Vedr. et evt. medlemsregister og en dertil hørende samtykkeerklæring

Jf. generalforsamlingen 2007 vedtog et flertal at sende en samtykkeerklæring ud til medlemmerne, således at det enkelte medlem kunne tilmelde sig, dersom dette tilbud måtte anses for nyttigt.

Medlemsregistret vil kun omfatte ”matr. nr. - navn - adresse på Orø - evt. en kontakttelefon

Interesserede bedes derfor aflevere deres samtykkeerklæring senest ved generalforsamlingen 8. juni.

 

God sommersæson

Hermed ønsker bestyrelsen en rigtig god sommersæson for grundejerforeningens medlemmer og deres respektive familier.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Leif Thorsted, formand