Forårsbrev 2007

 

 

 

30. marts 2007

 

Kære grundejere med familier

 

Dels står påskeferien for døren og dels har vejret her ved udgangen af marts måned iklædt sig det mest lokkende forårsskrud, så mon ikke det kan tænde op under lysten til at tage i sommerhuset efter en lang vinter. og i det hele taget til Orø og op til Skoven, hvor vores grundejerforening har til huse, samt spadsere en tur ned til molen og indsnuse havluften … og simpelthen bare lade op.

I vejsvin­get lige før molen vil man i øvrigt kunne bemærke, at der er sat et rækværk op i begge sider ud imod vådeområdet ved sivene, så man samtidig med en ny oprensning af drænet sikrer at folk kan passere tørskoet forbi dette sted, som tidligere har kunnet være en ret så fugtig plage.

Og kommet så langt, dvs. har været nede og vende ved molen, så melder sig i næste række snart behovet for at ”komme i orden” til den fore­stående sæson, og herunder at få ryddet op på grunden og få ”kørt væk”. Og i den forbindelse er det heldigvis nemt at køre på foreningens veje, for de er lige sat i stand efter vinteren – men spørgsmå­let kan så stadig være: hvorhen med affaldet?

 

Affald og bortskaffelse heraf

Der er i sidste uge brændt af på bålpladsen, så der forhåbentlig vil være plads til adskillige grund­ejere, som er tidligt ude og får fyldt traileren op med den type affald, som må læsses af på denne bålplads, nemlig kun gren- og træaffald. Se tidligere udsendte regulativ fra Holbæk Kommune om afbrænding af haveaffald eller læs regulativet på vores hjemmeside www.oroegaard.dk un­der menuen Love, vedtægter m.v.

For andet affald, der ikke bare lige kan bortskaffes via dagrenovationen, henviser bestyrelsen gene­relt til gen­brugs­pladsen på Brøndevej 18, som her i sommertiden 1.3 – 31.10.2007 har åben hver lør­dag kl. 8-12, men gør dog samtidig også opmærksom på storskraldsordningen, som har følgende to datoer for vores grundejerforening, nemlig henholdsvis 25.4 og 12.9.2007.

Bestyrelsen benytter i samme forbindelse lejligheden til at minde grundejerne og deres familier og gæster om at respektere foreningens dvs. grundejernes egne fællesvedtagne ordens­regler, som lige­ledes er udsendt ved tidligere lejlighed, men som tilsvarende kan findes samme sted på hjemme­siden under love, regulativer m.v. og endelig minde om, at den enkelte grundejer iflg. vedtægterne selv skal sørge for at renholde rabatten ud for sin grund. Det gælder ikke mindst ved evt. egen gren­klipning, idet bestyrelsen kun gennemfører fælles grenklipning på alle grundejerforeningens veje hvert andet år og næste gang således i 2008.

 

Link oprettet direkte fra hjemmesiden til Holbæk’Nettet

Som et hjælpeværktøj for grundejerne er der nu direkte fra grundejerforeningens hjem­meside op­rettet et nyttigt link (dvs. internetforbindelse) til Holbæk’Nettet, hvor man netop kan finde mange relevante oplysninger om f.eks. tømnings­ti­der for dag­renovation, datoer for storskrald, åbningstider for genbrugspladsen etc. – på Orø.

Dette link til Holbæk’Nettet kan du finde samme sted som ovenfor, nemlig under Love, vedtægter m.v. og ved at klikke ind på dette link skifter du over til Holbæk’Nettet og kan så herfra gå videre med at vælge eksempelvis at søge nærmere under øverste menupunkt, der hedder ”Affald & Gen­brug” med følgende fem underpunkter 1)Aviser & Flasker, 2)Dagrenovation, 3)Genbrugspladser, 4)Storskrald & Have­affald og 5)Regulativer. Bemærk, at her i 2007 opererer (Ny) Holbæk Kommu­ne endnu med de gam­le kommunenavne, og derfor ser man kommunenavnet Gl.Holbæk.

 

 

Orientering om andre forhold

 

Stort vandspild fra ulovligt tilsluttet privat vandslange direkte i målerbrønden og denne erfa­ring skønner bestyrelsen kan være nyttig at viderebringe som alm. information til grundejerne om, at hovedledningen og stikledningen til og med stop­hanen i målerbrønden jf. §6 er vandværkets ejendom, og at det derfor er forbudt for grundejerne at påmontere egen privat vandslange direkte på aftapningshanen midt i måle­brønden med henblik på privat aftapning. En grundejer, der overså det­te forbud og som åbenbart heller ikke havde lukket hanen ud imod hovedledningen i vejen, fik sig på denne konto et utilsigtet stort vandforbrug på ca. 25 m3 i døgnet fra tøvejret satte ind. Inden det på dette tidspunkt ubeboede skades­sted blev fundet og det dermed voldsomme dræn på vandværket blev stoppet, nåede det sam­lede tab af drikkevand op på 360 m3, som pågældende grundejer derfor grundet den ulovligt påmonterede vandslange må betale af egen lomme.

 

Både som har overvintret ved stranden eller på fodboldbanen anmoder bestyrelsen som tidli­gere de rette ved­kom­mende om enten at få sat i vandet eller at få fjernet fra strandområdet inden 15. april. Samtidig anmodes om, at man ved opankring af bådene respekterer en fri sejlrende i molens forlæn­gelse ud til Isefjordens dybere vand.

 

En fiskerbåd er drevet ind på foreningens kyst­strækning til højre for molen, og her går for­lydender på, at ejeren ikke vil afhente den. Bestyrelsen under­søges derfor, om den evt. bør trækkes op og klargøres som legeredskab for børnene. En sådan klargøring skal i givet fald tage også hånd om de rent miljømæssige spørgsmål, og i denne forbindelse ikke mindst vedrørende motor og olie.

 

Den lokale skytteforening ønsker at gøre grundejerne og deres fa­mi­lier og især til dem, der færdes i deres både i skydeområdet på Isefjorden, opmærksom på dens skydeøvelser. Der opsættes skilte, som informerer mere herom. Man skal især være opmærksom på, om den advarende kugle er hejst op i den hertil rejste mast. Der er rejst forslag om, at kuglen bør være større og dermed være mere synlig på lang afstand. Der følges op på dette forhold.

 

Og med dette forårsbrev, der meget hensigtsmæssigt udsendes sammen med opkrævningen for vandafgift, ønsker bestyrelsen en god sommersæson for grundejerne og deres familier

 

 

 

På bestyrelsens vegne

og med venlig hilsen

 

 

Leif Thorsted

formand