Forårsbrev april 2010

 

 

 

Så har vinteren sluppet sit tag og foråret er over os. På stranden ser man tydelige præg efter den megen is, der har ligget over fjorden i måneder. De to fortøjringspæle, der står på nuværende tidspunkt, er de to, der er blevet sat ned for nyligt. De øvrige, der stod til overvintring, er forsvundet med isen. Også pælene til bådebroen har mærket vinteren is. De er ikke forsvundet, men er blevet ”omplaceret” af isen.

Skoven har, som resten af landet, været dækket af sne vinteren igennem, men nu er sne og is væk, så der har været rigtig megen aktivitet rundt omkring i skoven i løbet af påsken, hvor mange har benyttet fridagene til at få lidt styr på husene og grundene.

 

 

Vand og drænrør.

 

Lige inden påske besluttede jeg sammen med Bjarne Højlund at anbefale de fastboende at koge vandet inden det blev anvendt. Bjarne skulle skylle i vandværket. Dette skyllevand udledes via et drænrør, der ligger langs skellet for de grundejere, hvis parceller har adresse på Esmosevej, Fasansti og de laveste numre på Strandstien med skel op mod den bagvedliggende mark. Den øverste del tilhører Esmosegård, den pløjede del tilhører Enghavegård. Jeg har skrevet særskilt til de pågældende grundejere.

 

Det viste sig nemlig, at dette drænrør var stoppet hvilket betød, at skyllevandet slog tilbage. Heldigvis ikke tilbage i drikkevandet, men til en brønd, der ligger mellem dræn og vandværk. Desværre viste prøver fra en brønd ved drænet en meget høj koncentration af E- colibakterier, der stammer fra menneskelig afføring. Hvorledes dette kan optræde i et markdræn forstår jeg ikke. Jeg har derfor skrevet til kommunen og bedt dem undersøge sagen. For at være helt sikre bad vi om at få foretaget prøve af drikkevandet. Indtil resultatet af disse prøver forelå anbefalede vi kogning. Prøverne viste heldigvis den vanlige gode kvalitet og kogeanbefalingen blev annulleret.

 

De coliforme bakterier er en sag for sig, men det er vigtigt, at grundejere, der har skel ud til marken og drænet, overholder retningslinjerne i loven, som foreskriver at der ikke må plantes 2-4 meter fra drænrør (afhængig af vegetationens rodnet). Dette er for at undgå, at der trænger rødder ind og hindrer gennemløb i drænet. Det skal dog understreges, at det ikke er grundejerforeningens drænrør, men det er de enkelte lodsejere, der har forpligtelsen. Vandværket har en tinglyst rettighed til at udlede skyllevand gennem drænet. Drænet ender ude i fjorden, til venstre for grundejerforeningen.

Bestyrelsen vil selvfølgelig følge sagen omkring forureningen gennem kommunen.

 

 

Forårsklargøring.

 

Bestyrelsen indkalder til fælles arbejdsdag den 24. april. Vi mødes ved vandværksgrunden kl. 12.00. Her vil de fremmødte få en kort orientering over arbejdsopgaverne, der vil blive fordelt blandt de fremmødte. Vi håber at se rigtig mange til en arbejdsom, men også hyggelig eftermiddag til gavn for vores forening.

Som besluttet på sidste generalforsamling er der ekstra fokus på vores veje. Efter sne og frost nu har sluppet taget genoptages arbejdet med at udbedre vejene og fylde de værste huller.

 

 

Små nyttige informationer

 

I vinteren løb har der været ændringer i den offentlige transport på Orø. Den gamle ”Taxa-Jens” har nedlagt sin forretning og det er nu Flextrafik, der forestår offentlig buskørsel på Orø. Bussen kører på hverdage og kan bestilles senest dagen før hos Holbæk kommunes Borgerservice, telefonnummer 72363636. Bussen kører i tidsrummet 6.00-10.00 og 14.30-16.30. Der er pt. ingen week-end ture. Bestyrelsen er ikke klar over i hvilket omfang grundejere har behov for denne busdrift, men hører gerne fra jer, såfremt I har problemer med disse køretider eller andet i forbindelse med busdriften, der evalueres i slutningen af april.

 

Husk at gøre gæster opmærksomme på vores fartbegrænsning på 20 km/t i skoven. I påsken har der været nogle, formentlig gæster ikk´, der har kørt som om de ikke kendte denne fartbegrænsning?!

 

Husk nu at afbrænding i skoven er forbudt. Der henvises til bålpladsen på stranden, eller det kommunale deponi.

Det er vigtigt at grundene er ryddet for kvas, grene og andet så brandfaren ikke øges.

 

Husk også, at hunde skal føres i snor og at deres efterladenskaber fjernes. Affaldscontainerne på stranden og vandværksgrunden kan anvendes til de ”hundeposer”, der skal smides væk.

 

Husk at reservere weekenden den 12. og 13. juni. Der er der medlemsfest om lørdagen og generalforsamling søndag. Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. maj 2010. Begge dele planlægges afholdt i telt på vandværksgrunden. Vi modtager gerne henvendelser fra jer, der vil arrangere loppemarked og/eller medlemsfest.

 

Medsendt dette forårsbrev er vandopkrævning for 1. halvår 2010. Husk at gå på posthuset eller anvend netbank ved betaling, kassereren modtager ikke kontanter.

 

Vi ses på vejene eller på stranden.

 

 

Venlig hilsen

 

 

Jane Krog

formand