6. april 2006

 

 

FORÅRSBREV

 

 

Kære grundejere

 

de fastboende i vores hyggelige grundejerforening har nu stået en lang og besværlig vinter igennem, men har dog i et vist omfang formået også at holde lidt øje med de ubeboede og forfrosne som­mer­huse og derpå, hvis de har observeret iøjnefaldende skader givet et ring på telefonen til pågældende ejer. Tak til dem for denne håndsrækning.

Gradvist rykker vi egentlige sommerhusejere nu tilbage med opsparede forventninger til det herlige Orø paradis for på ny at indsnuse den friske luft, åbne op, pakke ud og indrette os på den nye, fore­stående sæson.

 

Forhåbentlig ingen frostskader, når der igen åbnes for vandet ude ved vejen

Disse forventninger og stemningen skærper sikkert lysten til den første kop kaffe i solen, og for­håbentlig kommer der kun vand ud af den tilsigtede vandhane, når der åbnes for stop­hanen i brøn­den ude ved vejen – og ikke fra rørskader fremkaldt af frosten.

Vi har nemlig haft en vinter med megen frost, så det kan anbefales at være mindst to til jobbet, når der igen skal åbnes i brønden – hvor den ene holder øje med, om tælleren hurtigt falder til ro efter at rørene er blevet fyldt op, mens den anden holder øje indendørs.

Stopper tælleren ikke efter ca. 10 sekunder, kan det være et forvarsel om en frostskade, men det kan også blot skyldes, at en vandhane stadig står åben.

Hvis man ikke allerede har det, kan det anbefales at opdele sit rørsystem i to eller flere sektioner ved at indskyde ballofix-haner, som kan åbnes trinvist, for så har man god kontrol over situationen, idet man så straks kan lukke igen, hvis man konstaterer utætheder i næste sektion. Endelig kan det være en god idé, i det hele taget at have en ballofix-hane siddende på rørsystemets allerlaveste punkt, så man kan tømme den sidste rest vand ud, før sommerhuset lukkes af for vinteren.

 

DrikkevandssituationenMon det nu er rent drikkevand, der løber ud af vandhanen?

Ingen har formodentlig glemt, hvordan vi hen på sensommeren måtte til at koge vandet efter at den rutinemæssige drikkevands­analyse 6. september havde konstateret coliforme bakterier.

Det viste sig imidlertid at være et vidt udbredt fænomen hos de fleste vandværker og skyldtes, at den me­get tørre sensommer tvang insekter som f.eks. bænke­bidere til at søge hen imod steder, hvor der endnu var vand at finde, og især derfor til vandværkerne, hvor de kravlede ind igennem selv de mindste sprækker.

For at afværge en sådan gentagelse er der anskaffet et meget finmasket gitter i rustfri stål, som fremover skal forhindre insekter i at dumpe direkte ned i vandværkets vandtank.

Der er i vinterens løb og i et samarbejde Orø’s vandværker imellem blevet lavet beredskabsplaner til forøget sik­ring af vandforsyningen. Lister over kontaktpersoner vil dels blive slået op på en tavle ved vandværket og dels på grundejerforeningens hjemmeside (se næste punkt).

 

Egen hjemmesideGrundejere med hjemmecomputer har måske allerede opdaget, at foreningen har fået sin egen hjem­meside, der kan findes på internetadressen:

 

www.orøgaard.dk

 

Bestyrelsen er selvfølgelig godt klar over, at ikke alle grundejere har adgang til en computer, men med den trods alt meget store udbredelse i danske husstande, så vil hjemmesiden i høj grad kunne forbedre informa­tionsgangen til et stort udsnit af medlemmerne og måske endda videre herfra efter mund til mund metoden til dem, som ikke selv har en computer.

Bemærk, at internetadressen har det originale ”ø”, som ikke umiddelbart er så computervenlig, men din computer kan opdateres til at forstå det. Find vejledning hertil på hjemmesiden. Du kan dog sag­tens komme ind på hjemmesiden alligevel. En hjælpeside toner nemlig frem på din dataskærm, så længe du ikke har fået lavet denne ø-opdatering på din computer, og viser en måske lidt kryptisk udseende grund­adresse (www.xn--orgaard-r1a.dk) i højre side, som du så klikker på i stedet.

Du kan evt. også bare indtaste sidstnævnte internetadresse og gemme den under foretrukne, hvis du helst vil være fri for at opdatere din computer til at forstå adressen: www.orøgaard.dk.

 

Loppemarked 2006 … Bestyrelsen efterlyser alm. efterspurgte effekter/småting til dette års loppe­marked og efterlyser i øvrigt medlemmer, som vil hjælpe til ved div. arrangementer som f.eks. loppe­marked og grillfest. Der kan være behov for sortering ved indlevering af effekter.

Kontakt venligst næstformand Flemming Nør­regaard, Mågesti 3 eller på mobil 40117099.

 

Vejen ned til stranden … Bommen er som tidligere varslet blevet aflåst, og det bedes venligst re­spekteret i det daglige for at mindske risikoen for misbrug af bålpladsen fra uvedkommende. Nøglen har alle grundejere, for det er nemlig nøglen, som pas­ser til telefonboksen og brandskabet, samme sted. En ny kan købes hos kassereren for kr. 25,00, så­fremt man måtte have mistet den.

Drænrøret under vejen fra bommen og ned til stranden er blevet fornyet, og der er renset fri helt ud til havet, så det fugtige område omkring sivene og på vejen i nogen grad drænes og derfor forhå­bent­lig også vil begrænse myg­ge­­bestanden i området.

 

Vedr. molen … Bestyrelsen påtænker at etablere en mindre badetrappe på højre side af molens yder­ste plateau, samt en lille bro til venstre i lighed med, hvad der har været for år tilbage, og som tages ind om vinteren. Endvidere vil cementen blive udbed­ret, så man nemmere kan færdes på molen med bare fødder, men det vil iflg. eksperter desværre være en årligt tilbagevendende opgave. Til dette arbejde ønsker bestyrelsen gerne tilmeldinger til et arbejdshold, der kan udføre arbejdet når det bliver aktuelt her i løbet af foråret eller forsommeren.

 

Placering af både … Bestyrelsen henstiller, at rette vedkommende snarest muligt flytter de både, som har overvintret på græsarealet ind imod boldbanen og lægger dem enten ned i vandkanten eller fortøjrer ude i vandet til en bøje, og venligst så der er en 20 m fri passage i en lige linie udfra molen.

 

Grenklipning … Klipning af grene vil uden videre foregå ved grundejerforeningens foranstaltning, hvor de hænger ud over ve­jen, der nemlig skal have en bredde på 5 meter. Der bliver tale om en maskinklipning som forrige år og forventet i St. Bededagsferien, og her håber bestyrelsen på, at grundejere vil tage del i oprydning og nedkørsel af grenaffald til bålpladsen snarest muligt efter.

Har man i øvrigt træer på sin grund, som hælder og ikke mindst hælder ud over grundejerforenin­gens veje eller ind til nabo­en, skal man sørge for at få dem fældet, så de ikke risikerer at vælte i et kraftigt storm­vejr og medføre skader.

 

Vejenes tilstand forekommer at være væsentlig bedre end forventet efter vinterens og frostens hår­de på­virkning. Preben Nørgaard Jensen fra bestyrelsen er imidlertid allerede sammen med Steen Hansen gået i gang med udbedring af de forholdsvis begrænsede antal vejhuller og skader.

 

Generalforsamlingen for 2006 har bestyrelsen fastlagt til lørdag den 10. juni, men nærmere herom følger senere i indkaldelsen og tilsvarende på hjemmesiden. Husk at evt. forslag til afstemning efter vedtægtsændringen i 2005 skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj 2006.

 

 

Med venlig hilsen

Leif Thorsted

formand