Efterårsbrev 2013 ____________________________________________________________

 

Kære medlemmer

Orøgaards bestyrelse håber, at alle har haft en god sommer. Her kommer Efterårsbrev 2013 + vandopkrævning.

Molen

Molen har været flittigt brugt i det forgangne år. Både under renoveringen, hvor både hunde og børn har sat deres aftryk i molen (som selvfølgelig koster os ekstra) og i de perioder, hvor arbejdet på molen har ligget stille hen. Mht den endelige færdiggørelse af molen, er det endnu uklart, hvornår dette vil foregå.

 Året, der gik

Arbejdsdagen: En tapper skare på 8 personer valgte at bruge nogle våde timer sidst i maj på det fælles arbejde. Vi takker alle – og håber, at flere vælger at gøre en fælles indsats næste år.

Næstformandsskifte: Søren valgte at gå ud af bestyrelsen efter mange års tro tjeneste. Heldigvis lod Alf sig overtale til at acceptere næstformandsposten og den medfølgende vandværksadministratoropgave.

Sommerfest: Sidste års succes måtte gentages, så igen i år rungede skoven af glade stemmer en lørdag sidst i juli fra vores sommerfest. I år havde 35-40 medlemmer og gæster meldt sig til den fælles fest, der fik ekstra krydderi i år i form af deltagere fra både Norge og Italien.  Tak til de festlige medlemmer af festudvalget!

Vandværk

’Vandmændene’ i den kommende periode består af: Alf (tovholder), Flemming (tilsynsførende) og Henning (kasserer). Birgit er som formand for grundejerforeningen også formand for vandværket. Hvis I får akut behov for at få lukket for vandet (fx ved beskadigelse af ledningsnettet), så har disse nøgler til vandværket. Desuden har følgende nøgler: Ole Olsen, Fasansti, og Bjarne Højlund, Vibesti.

Der følger en vandregning med dette brev. Bruger du netbank, så sæt den til betaling med det samme – så er det gjort. Andre må en tur omkring posthuset, for kasserer Henning modtager nemlig kun betaling via girokontoen.

Brandberedskab m.v.

Husk, at nøglen til bommen også kan låse brandskuret op. Hvis du får brug for pulverslukkerne i brandskuret, så husk at løsne pulveret ved fx at banke bunden let mod jorden og vende slukkeren på hovedet.

Der er lagt branddaskere ud ved bord/bænkesættene på strandarealet. Husk at lægge dem tilbage, hvis børn, hunde eller andre måtte have fjernet dem. Branddaskerne vil om vinteren ligge i brandkassen, der står nær den gamle afbrændingsplads.

(Hvis I mangler bom/brandskursnøglen, kan I henvende jer til kassereren.)

Rabatter

Husk, at du selv skal sørge for vedligeholdelse af  rabatten ud for dit grundstykke. Dette betyder for de fleste, at der skal slås græs OG klippes ind, således at der er en frihøjde på 2,40 meter. Foreningen sørger for at klippe vegetationen over denne højde. Der må heller ikke henstå noget i rabatterne, idet vejbredden skal være 2,50 meter fra midten og ud, dvs. i alt 5 meter.

På hjemmesiden kan I under Love, vedtægter m.v. læse mere om den korrekte grenklipning.

Generalforsamling 2014

Vi planlægger at holde næste generalforsamling søndag den 15. juni kl. 10. Husk, at eventuelle forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde senest 1. maj.

Da vi gerne vil have flere matrikler repræsenteret på vores generalforsamlinger, modtager vi meget gerne ønsker og forslag til, hvordan vi får flere til at komme. Bestyrelsen overvejer i den forbindelse at flytte generalforsamlingen til en lørdag formiddag med efterfølgende sommerfest lørdag aften.

Hjemmesiden

Husk vores gode hjemmeside www.oroegaard.dk – her kan du finde referater, ”Sidste nyt”, vedtægter og andet godt.

Til sidst en lille huskeliste:

·         Gør kassereren glad – betal vandafgift til tiden

·         Husk at klippe rabatten ved dit hus, og fjern overhængende grene op til 2,5 meters højde

·         Når du lukker sommerhuset ned for vinteren: HUSK at lukke for vandet ved hovedhanen i brønden og aftappe det vand, der står i rørene.

Efterårshilsner,

Bestyrelsen

v/Birgit Friis P.