Efterårsbrev 2008 Grundejerforeningen Orøgaard

 

Så er det slut med sommeren, og livet i skoven indretter sig på vinterhi. Der er stadig liv og rumlen rundt på grundene, men den flittige trafik mod stranden har ændret sig en del. På vegne af bestyrelsen vil jeg derfor gøre lidt status over sommerens aktiviteter og bestyrelsesarbejde.

På stranden blev der gravet ud omkring bænke og de er blevet renoveret, og ikke mindst blev den længe efterspurgte trappe bygget. Hen over sommeren er trappen blevet flittigt brugt, og den er nu hentet i vinterhi, så eventuel is eller storm ikke tager den med sig. Bænkene har fået træbeskyttelse, så der er sket noget hen over sommeren. Der er nu også ryddet op langs stranden. To både der i en periode har ligget langs stranden ligger nu til højre ned mod bålet. Hvis der er nogle medlemmer der vil gøre krav på disse både, så sæt en seddel på, ellers vil de blive bortskaffet, så arealet igen kan bruges til grundejernes både.

2. august afholdt vi den traditionelle sommerfest. Vi var kun to i festudvalget, så loppemarkedet blev ikke til noget. Vi besluttede at gennemføre aftenfesten og det blev en rigtig hyggelig aften. Der var 28 medlemmer, 3 gæster og 7 børn der deltog. Da der ikke var indtægter fra loppemarkedet blev deltagerne forberedt på at de muligvis selv måtte købe drikkevarerne. Der blev stillet et vist kvantum frem, der kunne drikkes uden beregning, og det endte med at være meget få, der sidst på aftenen måtte til lommerne. Der var dog også stor spille/købelyst, da vi solgte lodder til det traditionelle lotteri. Det gjorde at arrangementet rent faktisk løb pænt rundt økonomisk.I øvrigt vil vi fra festudvalget gerne sige mange tak til alle de der hjalp til med at slæbe, slå telt op, og tage ned inden regnen kom tilbage samt lånte os grillerne.

Bestyrelsen havde arrangeret arbejdsweek-end sidst i september, hvor vi fik klippet langs vejene og især i højden. Her var der også et fint fremmøde 15-20 medlemmer mødte frem og var med til at køre afklip på stranden og rive vejene. Bestyrelsen kan med glæde konstatere, at de fleste grundejere er omhyggelige i plejen af grunde og rabatter. Der vil være nogle få, der vil modtage brev fra formanden om forhold på grundene, der ikke er i overensstemmelse med foreningens regler. Det drejer sig om rabatter, samt kvas på grundene, begge forhold der er bekymrende i forhold til behov for at få redningskøretøjer igennem, samt brandfare. Arbejdsweek-enden afsluttedes søndag, med demonstration i forhold til brandregulativet. Der var gennemgang af brandslukningsmateriel, og ikke mindst fokus på procedurer hvis der opstår brand. Alle grundejere har modtaget ”Information om brandsikring” til ophængning i huset. Samtidig fik alle fremmødte et ”lynkursus” i livreddende 1.-hjælp. I den anledning gøres opmærksom på de tilbud der findes via fx oplysningsforbundene. Det kan være den afgørende forskel hvis uheldet er ude.

Vandprøverne har hen over sommeren været fine, men de sidste to der blev taget, inden sæsonen sluttede, viste lidt forhøjede tal. Om det var pga. den forholdsvist varme og stille eftersommer, udvaskning fra markerne, eller direkte afledninger fra dræn vides ikke, men vi vil selvfølgelig følge det nøje til foråret. Ingen af tallene har dog været andet end let forhøjede og under den tilladte grænseværdi.

Esben Gersby har nu afsluttet udskiftningen af stophanerne, så alle nu har fået nye.

 

Der har været kontrolbesøg på vandværket, og bortset fra et par mindre bemærkninger var alt fint. Der virkede fugtigt inde i selve vandværket, og for at undgå insekter, har vi opsat affugter, og der er nu fint tørt og ingen spor af insekter. Der er blevet foretaget vandprøve ude på ledningsnettet og prøven viste et mindre antal (5) coli bakterier. Holbæk kommune har meddelt os, at tallet er under den tilladte grænseværdi (20) og der derfor ikke er anledning til yderligere foranstaltninger. Det menes, at fundet af disse jordbakterier kan hænge sammen med, at der det på det pågældende sted netop var udskiftet stophane. Vi har anmodet om en ekstra prøve, blot for at være sikre på, at alt er som det skal være.

 

Foreningens næstformand Flemming Nørregaard har solgt sin grund og er dermed udtrådt af bestyrelsen. Robert (Bob) Larsen, Vibesti 13 er derfor trådt ind i bestyrelsen.Vi siger Flemming tak for hans indsats i bestyrelsen og byder Bob velkommen.I den anledning har bestyrelsen konstitueret sig på ny, og Søren Parsbæk Petersen er konstitueret næstformand frem til næste generalforsamling, hvor næstformanden er på valg.

 

Henning Peterslund arbejder stadig sammen med den tidligere formand om at overdrage administrationen af foreningens hjemmeside. Der følger meget mere om dette i forårsbrevet.

I øvrigt kan man på hjemmesiden orientere sig om, hvilke ansvarsområder de respektive bestyrelsesmedlemmer har. Vi opfordrer medlemmerne til at kontakte den ansvarlige direkte, hvis der er problemer eller gode ideer på området.

 

Brand og vandværk: Bjarne Højlund

 

Veje: Hanne Skov

 

Stranden: Søren Parsbæk Petersen

 

Økonomi: Kassereren

 

Bålpleje: Bob

 

IT og kommunikation: Henning Peterslund

 

Selvfølgelig er man også velkommen til at rette henvendelse hos formanden, men læg ikke breve i min Orø-postkasse, jeg tømmer den kun sjældent uden for højsæsonen. Send venligst skriftlige henvendelser til: Jane Krog, Bakkedraget 2, Kisserup, 4330 Hvalsø mail: artis@mail.dk

 

En del af bestyrelsen er omdrejningspunkt i det festudvalg der skal arrangere kommende års medlemsfest. Grundejerforeningen har 60 års jubilæum og det afholdes lørdag den 18. juli. Festudvalget satser på at afholde festen i telt på stranden. Reserver allerede nu denne dato, vi arbejder på at lave festernes fest, så jo flere medlemmer der kan deltage, desto større bliver den fælles oplevelse. Såfremt der er medlemmer der ønsker at deltage i planlægningen, bedes man rette henvendelse til Hanne, Bjarne, Flemming Bohnen eller Britta.

 

Vigtige datoer til kalenderen:

 

Generalforsamling 21. Juni 2009

 

Jubilæumsfest 18. Juli 2009

 

På bestyrelsens vegne

Jane Krog