Efterårsbrev 2007

 

Sammen med opkræv­ningen for vand fremsender bestyrelsen her med samme postgang sit efter­årsbrev for 2007.

I modsætning til sidste år, hvor vi var så heldige at blive begavet med en usædvanlig dejlig lang og varm som­mer, så gjorde det stik modsatte sig gældende i år. For mage til regnvejrssommer skal man da vist lede længe efter. Og, som om det ikke var nok, så har sommerens megen regn vel på det nærmeste forårsaget en sand eksplosion i væksten af ukrudt og i grenvæksten rundt på grundejerforeningens veje.

 

Grenklipning – igen, igen!

Ak ja, den grenklipning, den grenklipning … har den siddende bestyrelse da ikke andet i hovedet?

Jo såmænd - men efter dette års meget våde sommer har grenvæksten haft alt for gode betingelser. Så det står faktisk rigtig skidt til hos adskillige grundejere med grene, som rager for langt udover vejen og som derfor virker stærkt generende og måske endda beskadigende for især fa. Leif Jensens store orange tankvogne, som efter bedste evne forsøger at finde vej igennem mange udhængende grene for at tømme vore samle­tanke. Og hvad så med sne?

Denne aldeles uholdbare situation må nødvendigvis blive dette efterårsbrevs HOVEDTEMA, og bestyrelsen har iht. vedtægtens § 11 derfor ladet udarbejde en oversigt over de steder på vore veje, hvor der skal gøres en indsats, og hvor det derfor pålægges de respektive grundejere at træde i karakter alt efter den i listen angivne gruppering, hvor 1 = lidt tilpasning, 2 = Der skal gøres noget meget snart og 3) Kraftig gene. Der skal gøres noget NU!

Følgende oversigt viser de veje, hvor det står værst til, og formanden har såmænd herunder selv måttet erfare, at en klippehøjde på 3 m ikke er nok til de store tankvogne, så klippehøjden skal helt op til 4,2 m.

§ 11 foreskriver i øvrigt en farbar vejbredde på 5 m. Klippeaffaldet skal selvfølgelig straks fjernes.

 

Haresti

Uglesti

Fasansti

Rylesti

Nr.

gruppe

Nr.

matr.

gruppe

Nr.

gruppe

Nr.

matr.

gruppe

2

3

1

3bo

3

1

2

1

 

2

6

3

2

3bm

3

2

3

(3)

3bo

3

10-12

1

3

 

2

3

1

(5)

3bm

3

14

1

4

 

1

5

2

6

 

2

15

3

5

 

2

4

3

7

 

3

 

 

6

 

2

7

2

 

 

 

 

 

7

 

1

8

1

10

 

1

 

 

8

 

3

10

3

12

 

2

 

 

9

 

1

14

3

16

 

3

 

 

10

 

2

23

2

18

 

2

 

 

12

 

1

 

 

 

 

 

 

PS! For grundejere i gruppe 2 og især i gruppe 3 kan bestyrelsen, såfremt den enkelte ikke selv inden kon­trol­chec­ket umiddelbart før bestyrelses­mødet 11. november har taget affære iht. sin §11 forpligtelse, være nødsaget til at tilkalde et service­firma for pågældendes egen regning.

Oversigten for de generelt knapt så udhængende grene på Mågesti, Strandsti og Vibesti kan ses på næste side.

 

Uheldige vandanalyseresultater ude hos enkelte brugere - trods OK på selve vandværket

Forekomster af denne art fører i hver enkelt tilfælde automatisk til ny kontrolmåling på selve vandværket, og det kan blive en dyr spøg, hvis det forekommer alt for ofte, eftersom Orøgaard Vandværk således har måttet punge ud med kr. 3.200 for de sidste 4 kontrolprøver på værket, hvor der rent faktisk viste sig, at der ikke var noget at komme efter, dvs. at de hos brugeren fundne (coloforme) bakterier ikke stammede fra vandværket.

Jamen, hvorfra … undervejs … kommer de så ind til målestedet hos en given bruger?

Mistanken retter sig mod amatør- og dermed uautoriseret installation af vaske- og opvaskemaskiner uden kontra­ventil, og som der­­for under brugen ganske uacceptabelt for os alle kan presse bakterier tilbage i drikke­vands­­for­syningen, hvor de yderligere kan formere sig. Orøgaard Vandværk henstiller derfor indtræn­gende, at man ikke selv og i øvrigt med betydelig selvrisiko for yderligere at pådrage sig et erstatningsansvar kas­ter sig ud i at ud­føre, hvad der anses for værende autoriseret arbejde på vandinstallationer.

Indgreb uden den autoriserede viden og erfaring kan bl.a. kan være årsag til, at der sniger sig såkaldte colo­for­me eller endnu værre ecoli bakterier ind i drikkevandet, som en uheldig vandanalyser viste her 5.9.2007, hvor der blev taget prøver både Enghaven og Vibesti. PS! E.coli bakterier kan man nemlig blive meget syg af, læs f.eks. selv på internettet under http://www.kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/ecoli.html

 

Aflæsning af vandforbruget hos den enkelte grundejer

Orøgaard Vandværk udfører selv som hidtil aflæsning af alle vandmålere i vores egen grundejerforening, dvs. uanset Holbæk Kommunes udsendte meddelelse om ændret aflæsningsdato.

 

Diverse orientering

·         Sommerfesten: Festudvalget havde stor succes med dels loppemarked og dels at få skabt en rigtig hyg­ge­lig aften i de opstillede to stortelte for de tilmeldte 53 voksne med­lemmer, 13 gæster og i alt 11 børn. Omsætningen blev kr. 6.949, som balancerede lige op med udgifterne til et nettooverskud på kr. 347.

 

·         Asfaltering: Den sidste og stærkt hullede strækning af Næs­by­vej lige før fra­kørslen til Orøgaardsvej er som bekendt blevet asfalteret, og udgiften hertil er i første runde blevet ligelig delt med Enghaven. Tilbage står i næste runde vor egen grundejerforenings udgiftsdeling med Orø Minigolf Center, der jo benytter dette vej­styk­ke i præcist samme omfang som Orøgaardsvej til tung biltrafik fra leverandører og kunders biltrafik. Efter samråd med Holbæk Kommune anbe­fa­ler man derfor herfra at anvende fordelingsnøglen i kendelsen fra 2001.

 

·         Udskiftning af målerbrønde forventes udskiftet med 30-35 stk. årligt over en 3 års periode.

 

·         Badebro: Bestyrelsen har tidligere stillet medlemmerne en badebro og trappe yderst ved molen i udsigt. I år blev så i det mindste badebroen etableret yderst på molens højre side med en løs/aftagelig broklap.

 

·         Undgå frostskader til foråret ved at huske inden vinter at få udtømt hele rørsystemet og især de lavest lig­gende rør. Lad vandhaner stå åb­ne og husk at lukke for hovedhanen i målerbrønden.

 

·         Foreningens hjemmeside blev ajourført frem til generalforsamlingen 17. juni, og senest 18. juli op til som­mer­festen.  Den vil snarest blive ajourført med bl.a. referatet fra bestyrelsesmødet 16. septem­ber. Se bl.a. de to fotos taget for nylig af et par af de mest tillukkede af vore vej som følge af vildtvoksende grenudhæng.

 

·         Dødsfald: Grundejerforenings mangeårige revisor, Flemming Haagh er død efter længere tids sygdom. Lige til det sidste kunne man møde og sludre ham på hans tur ned til molen. Æret være hans minde.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

Leif Thorsted

formand

 

 

 

Vedr. udhængende grene: Følgende oversigt viser grupperingerne for de generelt knapt så voldsomt ud­hæn­gende grene på Mågesti, Strandsti og Vibesti, idet der her ”kun” ses to helt slemme tilfælde af gruppe 3.

 

Strandsti

Mågesti

Vibesti

Nr.

gruppe

Nr.

gruppe

Nr.

gruppe

13

2

1

1

9

1

11

1

3

2

10

2

15

2

5

1

8

2

17

1

6

1

5

1

21

1

7

1

2

3

23

2

9

1

 

 

 

 

8

3