Efterårsbrev 2006

 

 

Orøgaard Vandværk står her ved udgangen af september for at skulle udsende sin anden opkræv­ning for kalenderåret 2006 til medlemmerne, og det giver meget bekvemt bestyrelsen mulighed for ved samme postgang at få en efter­årshilsen sendt med ud.

Det har i år unægtelig været en usædvanlig varm sommer og faktisk helt frem til og med grundejer­for­e­­nin­­gens sommer­fest lørdag den 5. august, og alle badevandsanalyser har i øvrigt været fine.

I resten af august blev vejret nemlig meget ustabilt og med mange byger, samt undertiden med tor­den. Men heldigvis har september budt på rigtig smukt sensommervejr til glæde for grundejerne og deres familier.

 

Dette vejrlig har faktisk været rigtig gunstigt for vores vandværk, for hvor mange har vel glemt, hvordan vi for et år siden fik besked på at koge vandet inden det måtte drikkes eller bruges til mad­lavning, fordi tør­stende insekter som bænkebidere søgte ind på selve vandværket, dumpede ned i bassinet med det rene vand og derved foranledige en såkaldt  E-coli forure­ning. For en sikkerheds skyld fik vandvær­ket dog monteret fintmaskede stålgitre, som fremover effektivt skulle spærre for disse bæn­ke­bideres ad­gang til det rene drikkevand.

.

Tidspunktet for denne udsendelse af vandopkrævninger og Efterårsbrev er desværre samtidigt et klart fingerpeg om, at grundejerforeningens egentlige sommerhus­ejere nu tæller på fingre for, hvor­når de skal hive båden op på land og klargøre huset for vinteren. Og herpå overlade grundejerfor­eningen til de fastboende.

 

Selve sommerfesten

lørdag den 5. august forløb absolut tilfredsstillende med loppemarked og grillaften. Der var en pæn interesse, idet der til sidstnævnte blev solgt billetter til 53 voksne medlemmer samt 13 gæster og med dem deltog i alt 11 børn. Som sidste år var der rejst telte, så man ikke blev generet af den fal­den­de dug.

 

Festpladsen omorganiseret

Bestyrelsen har i denne sæson lagt sig i selen for at få ryddet op på den såkaldte festplads ved siden af vandværket samt reorganiseret indretningen af pladsen. Skurvognen er blevet rykket til­bage imod vandværket for at give mere åben plads til f.eks. opsætning af telte. Grusbunken til vejrepara­tioner, som i de seneste mange år har ligget og fyldt op for enden af Orøgaardsvej, er nu flyttet til en niche op imod skurvognen og her vil man også finde den fremtidige ”garage” for brandsprøjten og andet relevant og aktuelt slukningsgrej, såsom pulverslukkere. PS! Samme nøgle som til bommen.

Grunden til denne reorganisering er, at det på sidste generalforsamling endelig blev vedtaget at ned­lægge mønttelefon­boksen, som gav dundrende underskud og som tilmed havde til huse i et falde­færdigt skur.

 

Pulverslukkere – også helst hos den enkelte grundejer

Bestyrelsen har i indeværende år indkøbt 5 pulverslukkere, som fremover vil befinde sig samme sted som brandsprøjten. Det sker på anbefaling fra foreningens brandchef, Kurt Nellemann, idet han meget fornuftigt forklarer, at disse pulverslukkere er hurtigere at hente frem som førstehjælp til et brandsted frem for brand­­sprøjten, som dog selvfølgelig skal følge efter så hurtigt som muligt.

Han anbefaler af gode grunde hver enkelt grundejer til selv at have anskaffet sig en pulverslukker.

 

 

 

Privat grenklipning

Bestyrelsen sørgede i foråret for en maskinel grenklipning rundt på samtlige foreningens veje. Men det er nu ½ år siden, og den enkelte grundejer bør derfor lige spadsere en tur rundt langs sin egen hæk og klippe de grene, som allerede har vokset sig ud imod vejen, så den igen risikerer at blive for smal for de store køretøjer, der nødvendigvis og i alles interesse skal rundt og servicere medlem­mer­ne.

Denne private grenklipning bliver desto vigtigere i hele 2007, fordi næste maskinelle grenklipning fin­der først sted i 2008.

 

Lovet badebro og trappe yderst ved molen … som meget beklageligt udeblev

Bestyrelsen havde stillet medlemmerne i udsigt, at der ville blive etableret en badebro og trappe yderst ved molen, som der har været for – vistnok mange – år tilbage.

Flemming Nørregaard, som er vores tovholder for strandområdet, løb imidlertid ind i en uventet ekstra pres­set situation i sin egen virk­somhed, så bestyrelsen må beklage, men tager derfor opgaven endnu me­re seriøst til næste forår/som­mer.

 

Hjemmesiden

Foreningens hjemmeside blev ajourført frem til generalforsamlingen 10. juni, men har ligget under­drejet siden pga. formandens 3-4 ugers rejsefravær i Nordamerika og efterfølgende håndtering af ud­skudte opgaver. Der tages imidlertid nu meget snart fat igen på ajourføringer.

Et af disse områder er etablering af en medlemsliste på hjemmesiden (se efterfølgende).

 

Medlemsliste

Medlemmerne bedes anføre på girokortet om de ønsker deres private adresse og telefonnumre (inkl. evt. mobilnr.) op­givet på en sådan medlemsliste. Denne foranstaltning kunne nemt vise sig at blive hjælp til selvhjælp, hvis en anden grundejer opdager eller ser noget, som han eller hun gerne ville ringe besked om, hvis et telefonnummer er tilgængeligt.

 

Forebyggelse af frostskader

De grundejerne, som rutineret lukker deres sommerhus ned for vinteren, vil som hovedregel være fortrolige med at forebygge mod frostskader, som ellers vil melde sig, når sommerhuset igen lukkes op om for­året. Men for en god ordens skyld og måske især for nye medlemmer vil bestyrelsen gerne erindre om, at det er vigtigt at få tømt alt vand ud af vandvarmere og toiletkummer inden huset forlades for vinteren, samt at få lukket for hovedhanen i målerbrønden ude ved vejen og åbnet for det andet håndtag, så vandrørene så godt som muligt kan blive tømt ud i brønden.

 

På gensyn til foråret 2007

Med dette Efterårsbrev 2006 ønsker bestyrelsen alle grundejere og deres familier en god vinter­sæ­son og vi ser frem til på ny at mødes i den spæde forårssol til genåbning af sommerhusene og en lille snak over hækken med naboen.

Denne hilsen gælder selvfølgelig også til de fastboende, som må kæmpe sig igennem vinteren på Orø, og som kan give en påkrævet besked til en sommerhusejer, hvis de umiddelbart observerer noget unormalt.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Leif Thorsted

formand