Grundejerforeningen Orøgaard 18.02.2014
 
Budget  Regnskab  Difference Budget Budget
2013 2013 2014 2015
Indtægter  
 
Kontingenter (94 grundejere) 117.500 117.525 25 117.500 117.500
Tilskud til molen fra Enghaven 10.000  
diverse (restancegebyr) 1.000 1.000  
Renter 1.500 333 -1.167 1.500 1.500
119.000 128.858 9.858 119.000 119.000
Udgifter  
 
Kontorhold 4.200 2.005 -2.195 4.000 4.000
Møder / kørsel 5.000 2.637 -2.363 5.000 5.000
Generalforsamling 3.000 1.795 -1.205 3.000 3.000
Honorar bestyrelse (tlf. & edb) 7.000 7.000 0 7.500 7.500
Forsikringer - ansvar 1.800 1.327 -473 1.900 1.900
Ejd.skat strand /renov. 1.500 2.210 710 1.600 1.600
Naturfredningsforeningen 700 0 -700 800 800
Hjemmeside, EDB 2.000 1.089 -911 2.000 2.000
Gaver / repræsentation 1.500 760 -740 3.000 3.000
Diverse administration 600 0 -600 1.000 1.000
Vejene 40.000 44.507 4.507 40.000 40.000
Bålplads 0 0  
Strandareal 1.200 90.450 89.250 2.500 2.500
Arbejdsweekend 3.000 1.510 -1.491 3.200 3.200
Diverse rep. & vedligehold. 3.500 3.838 338 3.000 3.000
Hensættelse Orøgaardsvej 15.000 15.000 0 15.000 15.000
Hensættelse medlemsfond 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Hensættelse molen & tømmerflåde 11.000 7.500 -3.500 7.500 7.500
Hensættelse skurvogn 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Hensættelse borde/bænke til stranden 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Overskud 12.000 -58.770 -70.770 12.000 12.000
119.000 128.858 9.858 119.000 119.000
Sidste år vedtog vi budgettet for 2014. Derfor skal vi tage stilling til budgettet for 2015.
Orøgaardsvej.
Bestyrelsen foreslår hensættelse til vedligeholdelse af Orøgaardsvej med kr. 15.000 , idet det forventes, at
der indenfor de næste år skal ske en renovering igen. Udgør herefter 135.742,08
Vejene. 
Udlægning af  5 cm stabilt og tromling årligt. Desuden afsat 6.000 til snerydning m.m.
Derudover afsat 9.000,- til klipning af vejene i højden (foretages hvert andet år)
Molen samt Enghavens badeflåde..
Afsættes 7.500,- årligt til vedligeholdelse og henlæggelse til fremtidig reparation. Enghaven bidrager
med 4.500,-  Vi har aftalt at vi sammen dækker i forholdet 62/94 . 
I 2012 er påbegyndt renovering, forventes færdigt inden sommeren 2014. Den betales over opsparede
midler samt bidrag fra Enghaven på 10.000,-
Fremtidigt overskud bruges til opsparing til uventede udgifter.
Skurvogn og borde/ bænke (stranden).
Der er afsat midler til en fremtidig renovering af skuret og erstatning af møbler på stranden.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet
Henning Peterslund
kasserer