Grundejerforeningen Orøgaard 04.05.2013
 
Budget  Regnskab  Difference Budget Budget
2012 2012 2013 2014
Indtægter  
 
Kontingenter (94 grundejere) 117.500 117.500 0 117.500 117.500
Indskud  
diverse (restancegebyr) 600 600  
Renter 1.500 402 -1.098 1.500 1.500
119.000 118.502 -498 119.000 119.000
Udgifter  
 
Kontorhold 4.000 1.474 -2.526 4.200 4.000
Møder / kørsel 4.500 4.247 -253 5.000 5.000
Generalforsamling 3.000 1.748 -1.252 3.000 3.000
Honorar bestyrelse (tlf. & edb) 6.500 6.500 0 7.000 7.500
Forsikringer - ansvar 1.450 1.321 -130 1.800 1.900
Ejd.skat strand /renov. 1.400 1.438 38 1.500 1.600
Naturfredningsforeningen 650 630 -20 700 800
Hjemmeside, EDB 2.000 817 -1.183 2.000 2.000
Gaver / repræsentation 1.500 2.050 550 1.500 3.000
Diverse administration 500 75 -425 600 1.000
Vejene 40.000 15.522 -24.478 40.000 40.000
Bålplads 5.453 5.453  
Strandareal 125.000 48.125 -76.875 1.200 2.500
Arbejdsweekend 2.500 2.280 -220 3.000 3.200
Diverse rep. & vedligehold. 3.000 5.810 2.810 3.500 3.000
Hensættelse Orøgaardsvej 15.000 15.000 0 15.000 15.000
Hensættelse medlemsfond 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Hensættelse molen & tømmerflåde 0 0 0 11.000 7.500
Hensættelse skurvogn 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Hensættelse borde/bænke til stranden 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Overskud -98.000 11 98.011 12.000 12.000
119.000 118.502 -498 119.000 119.000
Sidste år vedtog vi budgettet for 2013. Derfor skal vi tage stilling til budgettet for 2014.
Orøgaardsvej.
Bestyrelsen foreslår hensættelse til vedligeholdelse af Orøgaardsvej med kr. 15.000 , idet det forventes, at
der indenfor de næste år skal ske en renovering igen. Udgør herefter 136.478,-
Vejene. 
Udlægning af  5 cm stabilt og tromling årligt. Desuden afsat 6.000 til snerydning m.m.
Derudover afsat 9.000,- til klipning af vejene i højden.
Molen samt Enghavens badeflåde..
Afsættes 7.500,- årligt til vedligeholdelse og henlæggelse til fremtidig reparation. Enghaven bidrager
med 4.500,-  Vi har aftalt at vi sammen dækker i forholdet 62/94 . 
I 2012 er påbegyndt renovering, forventes færdigt inden sommeren 2013. Den betales over opsparede
midler samt bidrag fra Enghaven på 10.000,-
Fremtidigt overskud bruges til opsparing til uventede udgifter.
Skurvogn og borde/ bænke (stranden).
Der er afsat midler til en fremtidig renovering af skuret og erstatning af møbler på stranden.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet
Henning Peterslund
kasserer