Grundejerforeningen Orøgaard
Driftregnskab for året 2011
Indtægter Udgifter
Kontingenter 94.000,00 Kontorhold 2.428,90
Indskud 0,00 Møder / kørsel 3.494,43
Renter 355,00 Generalforsamling 1.116,00
Diverse indtægt 1.200,00 Honorar bestyrelsen 6.500,00
Forsikringer - ansvar 1.303,25
Ejd.skat strand (vurderet 1/10-2010) 1.233,84
Naturfredn.foren.+ venstreblad 1.282,63
Hjemmeside, EDB 519,50
Gaver, repræsentation 438,15
Diverse administration 300,00
Vejene 40.747,50
Bålplads 698,09
Strandareal & molen 497,25
Arbejdsweekend 1.695,35
Diverse rep. & vedligehold. 2.543,57
Hensættelse Orøgaardsvej 15.000,00
        - medlemsfond 3.000,00
        - molen 0,00
        - skurvogn 0,00
                - advokat   0,00
82.798,46
overskud 12.756,54
95.555,00 95.555,00
Status pr. 31.12.2011
Aktiver Passiver
Formue 31/12 2010 98.730,47
Overskud iflg. drift 12.756,54 111.487,01
Kassen 109,50 Orøgaardsvej 31.12.10 91.478,33
Girokonto 76.691,29      hensat iflg drift 15.000,00 106.478,33
Nordea 160.850,87 Medlemsfond 31.12.10 9.313,29
Tilgode konting.      hensat iflg drift 3.000,00 12.313,29
Molen
Mellemregning Skurvogn  
Vandværket Advokat 5.000,00
     hensat iflg drift 0,00 5.000,00
      Mellemregning Vandværket   2.373,03
237.651,66 237.651,66
den   19.04.2012    
Henning Peterslund
kasserer
Ovenstående regnskab er revideret, bilag bank-og kassebeholdninger kontrolleret samt kontrolleret for 
udestående tilgodehavende.
     
den   19.04.2012        
 Kjeld Olesen Per Sjøstedt
 revisor revisor